Basisschool De Bron

Nieuwevaart 11 5161 AN Sprang-Capelle

  • Wij leren met en van elkaar!
  • We leren van en met elkaar!
  • We doen ons werk zo goed als wij kunnen!
  • We kennen de regels en houden ons hieraan!
  • We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school!

Het team

Toelichting van de school

Op PCBS De Bron werken 7 vrouwelijke leerkrachten die met veel enthousiasme en bevlogenheid 'hun mannetje staan', 1 mannelijke leerkracht en een conciërge. De school wordt geleid door locatiedirecteur mevrouw A. Buijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de groepsleerkracht doen we in eerste instantie een beroep op de poolleerkracht die binnen de scholengroep aangesteld is. Wanneer dit niet mogelijk is, worden de andere collega's benaderd. Het komt een enkele keer voor dat vervanging niet tijdig kan worden geregeld. In dat geval gelden de volgende afspraken: de kinderen worden de eerste dag nooit naar huis gestuurd. Wanneer er geen vervanging is, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Bij hoge uitzondering kan het zo zijn dat aan de ouders gevraagd wordt de leerlingen thuis te houden. Ouders worden geïnformeerd over de afwezigheid van de leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zo zien wij leren: het leren begint met vertrouwen dat je het kunt. Zelfvertrouwen ontwikkelen in een veilige sfeer is dan ook zeer belangrijk. Leren betekent iets gaan beheersen wat je daarvoor nog niet kon. Leren kan op verschillende manieren: door samenwerken met behulp van coöperatieve werkvormen, door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en door te oefenen. Kinderen worden gemotiveerd wanneer ze de verantwoordelijkheid over een taak krijgen. Leren betekent ook zelfstandig zijn. Zelfstandig een taak kunnen uitvoeren en ook hulp durven vragen wanneer je iets nog niet weet of wanneer je iets nodig hebt. Hulp vragen kan aan de leerkracht, maar ook aan een groepsgenoot. De leerkracht begeleidt de kinderen, motiveert, stimuleert, geeft instructie en corrigeert waar nodig. We willen dat kinderen te weten komen wie ze zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Kortom: we willen dat het kind samen met zijn omgeving het beste uit zichzelf haalt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gestart met gebed, zingen en vertellen in de kring. Na de kring krijgen de kinderen een opdracht. De duur en moeilijkheid van de opdracht is afhankelijk van de leeftijd en het niveau van het kind. Er wordt gewerkt met thema's.

In de pauze wordt gegeten en gedronken en daarna buitenspelen. In de klassen zijn er verschillende hoeken: een bouwhoek, huishoek en lees/letterhoek. Iedere week wordt er aandacht besteed aan verkeer, Engels en voorbereidend schrijven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De lesdagen worden in alle groepen gestart met gebed, zingen en vertellen.

Daarna volgen de lessen. De invulling daarvan is wisselend voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Gedurende hun schoolperiode krijgen de leerlingen ook andere vakken. In alle groepen wordt aandacht besteed aan Engels en lichamelijke opvoeding en samenwerking.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee. Hierdoor wennen ze aan het idee om ook thuis tijd aan schoolwerk te besteden.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Bron biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden.

Zijn er bij aanmelding specifieke zorgproblematieken bekend, dan onderzoeken wij of we voor deze leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden. De ondersteuning wordt in de groep geboden. Soms is begeleiding buiten de groep op beperkte schaal mogelijk.

Gezamenlijk beschikken we over een scala van tools om lichte gedragsproblematiek in de praktijk te reguleren en de leraren zodanig toe te rusten dat ze deze leerlingen adequaat kunnen begeleiden. Uitgangspunt is dat de leerling in de groep blijft voor onderwijsactiviteiten met uitzonderingen van individuele gesprekken of gedragsinterventies.

Grenzen aan het onderwijs
De Bron is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Wij kunnen niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Voor leerlingen die niet op onze school terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven