Basisschool De Bron

Nieuwevaart 11 5161 AN Sprang-Capelle

  • Wij leren met en van elkaar!
  • We leren van en met elkaar!
  • We doen ons werk zo goed als wij kunnen!
  • We kennen de regels en houden ons hieraan!
  • We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school!

Het team

Toelichting van de school

Op PCBS De Bron werken 5 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten en een conciërge. In samenwerking met de Koningsschool zijn er unitteams ontstaan die geleid worden door een teamleider. De algemene leiding ligt bij de locatiedirecteur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht doen we in eerste instantie een beroep op de andere collega's. Het komt een enkele keer voor dat vervanging niet tijdig kan worden geregeld. In dat geval gelden de volgende afspraken: de kinderen worden de eerste dag nooit naar huis gestuurd. Wanneer er geen vervanging is, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Bij hoge uitzondering kan het zo zijn dat aan de ouders gevraagd wordt de leerlingen thuis te houden. Ouders worden geïnformeerd over de afwezigheid van de leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zo zien wij leren: het leren begint met vertrouwen dat je het kunt. Zelfvertrouwen ontwikkelen in een veilige sfeer is dan ook zeer belangrijk. Leren betekent iets gaan beheersen wat je daarvoor nog niet kon. Leren kan op verschillende manieren: door samenwerken met behulp van coöperatieve werkvormen, door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en door te oefenen. Kinderen worden gemotiveerd wanneer ze de verantwoordelijkheid over een taak krijgen. Leren betekent ook zelfstandig zijn. Zelfstandig een taak kunnen uitvoeren en ook hulp durven vragen wanneer je iets nog niet weet of wanneer je iets nodig hebt. Hulp vragen kan aan de leerkracht, maar ook aan een groepsgenoot. De leerkracht begeleidt de kinderen, motiveert, stimuleert, geeft instructie en corrigeert waar nodig. We willen dat kinderen te weten komen wie ze zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Kortom: we willen dat het kind samen met zijn omgeving het beste uit zichzelf haalt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle groepen wordt gestart met gebed, zingen en vertellen in de kring. Na de kring krijgen de kinderen een opdracht. De duur en moeilijkheid van de opdracht is afhankelijk van de leeftijd en het niveau van het kind. Er wordt gewerkt met thema's.

In de pauze wordt gegeten en gedronken en daarna buitenspelen. In de klassen zijn er verschillende hoeken: een bouwhoek, huishoek en lees/letterhoek. Iedere week wordt er aandacht besteed aan verkeer, Engels en voorbereidend schrijven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De lesdagen worden in alle groepen gestart met gebed, zingen en vertellen.

Daarna volgen de lessen. De invulling daarvan is wisselend voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Gedurende hun schoolperiode krijgen de leerlingen ook andere vakken. In alle groepen wordt aandacht besteed aan Engels, lichamelijke opvoeding en samenwerking.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee. Hierdoor wennen ze aan het idee om ook thuis tijd aan schoolwerk te besteden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Bron biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar. De basisschool is algemeen toegankelijk waarbij de Protestants-Christelijke grondslag gerespecteerd dient te worden.

Grenzen aan het onderwijs
De Bron is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Aan niet alle kinderen kan, bijvoorbeeld bij bepaalde problematieken, een passende plek worden geboden. De mogelijkheden voor de school zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Voor leerlingen die niet op onze school terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht.

Rol Deskundige Bevoegd Gezag (DBG)
De rol van de DBG-er op De Bron is na te gaan of De Bron de passende plek kan bieden, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen en contacten met samenwerkingsverband LHA te onderhouden. Toelaatbaarheid en Advies Commissie (TAC) stuurt er steeds meer op dat ze aangeven dat DBG-er tussentijds meekijkt, dus advisering bij specifieke leerlingen e.d. Onze Deskundige Bevoegd Gezag is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om ons onderwijs vorm te geven vanuit:

  • Persoonlijk leren vanuit talenten
  • Passend leren met kwaliteit
  • Samen leren met plezier

In het schoolplan is de grote lijn uitgezet, met een jaarlijkse verfijning in het schooljaarplan. De teamontwikkeling is gericht op het versterken van de basisondersteuning. Er is gestart met unitonderwijs. Hiermee kan gemakkelijker een afgestemd aanbod worden gecreëerd en leerlingen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het is van groot belang dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom worden er open ochtenden georganiseerd voor ouders en kinderen die binnenkort 4 jaar worden. Tijdens deze ochtenden kunnen ouders in gesprek gaan met andere ouders en is de directeur aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Kinderen mogen, voordat zij 4 jaar worden, komen oefenen. De groepsleerkracht neemt hierover contact op met de ouders, zo kunnen de kinderen vast wennen aan de school.

Bij aanmelding op De Bron wordt ook in kaart gebracht wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Zo wordt uitvoering gegeven aan de wet Passend Onderwijs.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kinderdagverblijf De Schat. We gebruiken daarbij o.a. de methode Schatkist. De leerlingen van De Schat en de leerlingen uit de onderbouw nemen gezamenlijk deel aan projecten.

Terug naar boven