Openbare basisschool De Krullevaar

Schrevelstraat 54 5161 AE Sprang-Capelle

  • Vieren doen we samen met de hele school.
  • Modern gebouw met ruim schoolplein
  • Aandacht voor praktische verkeerseducatie
  • Samenwerken met het thematisch onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS De Krullevaar scoort de laatste 3 jaar boven het landelijk gemiddelde van de IEP-eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onderwijs is onze kerntaak. OBS De Krullevaar werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij willen we opbrengstgericht werken d.w.z. dat we systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van de prestaties van ieder individueel kind. Onder prestaties verstaan wij dan de minimale groei die je van ieder individueel kind mag verwachten op het gebied van basisvaardigheden en levensvaardigheden. Onder optimaliseren verstaan wij zo gunstig mogelijk voor de lange termijn. 

Om dit te realiseren onderzoeken/analyseren wij regelmatig de resultaten van de leerlingen en benutten wij de verkregen informatie direct voor de planning en de inrichting van het onderwijs. Hierbij hebben wij de volgende uitgangspunten: 
·        Wij gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de leerlingen.
·        Wij werken met een opbrengstgerichte cyclus op groepsniveau.
·        Wij richten ons op educatief partnerschap en proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren).

De opbrengstgerichte cyclus wordt ook wel handelingsgericht werken (HGW) genoemd. Dit houdt in dat de zorg voor iedere jaargroep beschreven staat in één groepsoverzicht en één groepsplan voor de kernvakken (technisch lezen, spelling en rekenen). Vanaf schooljaar 2016-2017 breiden we de groepsplannen uit naar het vakgebied begrijpend lezen.  Het groepsoverzicht wordt continue “up to date” gehouden. Het groepsplan wordt twee maal per jaar (n.a.v. de Cito-toetsen)geëvalueerd en bijgesteld.  In november en april vindt ook een tussentijdse evaluatie plaats n.a.v. de groepsbezoeken van de IB-er.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn zoals verwacht mag worden van deze leerlingpopulatie.

Veel kinderen gaan naar scholen in Kaatsheuvel (van Haestrechtcollege) en Waalwijk (Willem van Oranjecollege, Dr. Mollercollege en de Overlaat).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS De Krullevaar werkt de komende jaren aan drie speerpunten:

1. Opbrengstgericht werken met de 1-zorgroute; We werken met drie aanpakken voor (voorbereidend) technisch lezen en (voorbereidend) rekenen. In schooljaar 2014-2015 breiden we dit uit voor woordenschat en spelling. Voor het opbrengstgericht werken worden twee keer per jaar per vakgebied de toetsresultaten in kaart gebracht. Dit gebeurt na de citotoetsen in januari en juni. Aan de hand van die gegevens worden nieuwe groepsplannen gemaakt. Dit doen we om de resultaten op alle vakgebieden steeds te blijven verbeteren. Toetsresultaten en groepsplannen worden 5 keer per schooljaar besproken met de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur.

2. Ontwikkeling tot Kanjerschool, wat heeft geleid tot een veiliger schoolklimaat. Ons hele team is opgeleid tot Kanjertrainer. Conflicten worden beter opgelost en voor pesten is geen ruimte.

3. De Plusklas, waar meerbegaafde kinderen aan extra uitdagende vragen kunnen werken, is gestart in oktober 2012.

Terug naar boven