CBS De Hoeksteen

Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsleerproces worden gemeten met Cito toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde. We gebruiken deze resultaten om te beoordelen of leerlingen voldoende ontwikkeling doormaken in hun leerproces. Als dit niet het geval is, dan passen wij onze aanpak aan om het resultaat te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school wil aan het einde van groep 8 zorgvuldig adviseren welk type vervolgonderwijs voor de leerling het meest geschikt is. Het advies moet realistisch zijn en niet boven of onder het werkelijke niveau van het kind. Indien nodig wordt bij een aantal kinderen aan het begin van groep 8  de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen door een schoolpsycholoog. De school kijkt naar de leervorderingen gedurende de schoolcarrière van het kind - terug te vinden in het leerlingvolgsysteem - en gebruikt de opbrengsten van het ‘Drempel onderzoek’. De uitkomsten worden verwerkt in het zgn. kwadrantenmodel waaruit het advies over de schoolkeuze duidelijk wordt. Dit advies wordt vanzelfsprekend met de ouders en het kind besproken. Na dit gesprek wordt het advies definitief vastgesteld. Indien de eindtoets een hoger advies genereert dan zal de school het eigen advies in heroverweging nemen. De school is niet verplicht het advies dan ook daadwerkelijk bij te stellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Betrokkenheid en welbevinden zijn belangrijke pijlers voor ons onderwijs. 
Hoge mate van betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden om te komen tot een optimale ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden en betrokkenheid
  • relatie competentie autonomie
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar de referentieniveaus in plaats van naar de gemiddelde eindtoetsscores; op Scholen op de kaart worden daarom ook de referentieniveaus aangegeven.

De Inspectie voor Onderwijs heeft een blog geschreven over referentieniveaus; dat is hier te vinden: uitleg referentieniveaus

Terug naar boven