CBS De Hoeksteen

Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsleerproces worden gemeten met Cito toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde. We gebruiken deze resultaten om te beoordelen of leerlingen voldoende ontwikkeling doormaken in hun leerproces. Als dit niet het geval is, dan passen wij onze aanpak aan om het resultaat te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school wil aan het einde van groep 8 zorgvuldig adviseren welk type vervolgonderwijs voor de leerling het meest geschikt is. Het advies moet realistisch zijn en niet boven of onder het werkelijke niveau van het kind. Indien nodig wordt bij een aantal kinderen aan het begin van groep 8  de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen door een schoolpsycholoog. De school kijkt naar de leervorderingen gedurende de schoolcarrière van het kind - terug te vinden in het leerlingvolgsysteem - en gebruikt de opbrengsten van het ‘Drempel onderzoek’. De uitkomsten worden verwerkt in het zgn. kwadrantenmodel waaruit het advies over de schoolkeuze duidelijk wordt. Dit advies wordt vanzelfsprekend met de ouders en het kind besproken. Na dit gesprek wordt het advies definitief vastgesteld. Indien de eindtoets een hoger advies genereert dan zal de school het eigen advies in heroverweging nemen. De school is niet verplicht het advies dan ook daadwerkelijk bij te stellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven