CBS De Hoeksteen

Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Het team

Toelichting van de school

We zijn blij dat we voldoende personeel hebben om aan alle groepen van de Hoeksteen les te geven. Er zijn relatief veel jonge, startende leerkrachten. Om hen de tijd en ruimte te geven om zich te bekwamen, hebben zij in hun eerste jaar geen of minder taken naast het "runnen van hun klas". Bovendien zijn er enkele ervaren leerkrachten vrijgeroosterd om de zij-instromers en startende leerkrachten te begeleiden.

Gedurende het schooljaar 2020-2021 hebben wervingscampagnes er toe geleid dat ons team is verrijkt met een aantal mannelijke leerkrachten. Daar zijn we blij mee. Een goede mix van vrouwelijke en mannelijk leerkrachten is voor onze leerlingen en ook voor ons schoolteam positieve effecten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij de VPR pool. Wanneer een collega langer dan twee weken afwezig is, wordt er vervanging toegewezen vanuit deze pool. Verlof korter dan twee weken wordt intern opgelost. Mogelijk werkt een part-time leerkracht extra of wordt er tijdelijk in de unit anders gewerkt. In plaats van bijvoorbeeld met drie leerkrachten op de unit wordt er met twee leerkrachten gewerkt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen. We willen elk kind zodanig begeleiden en stimuleren dat hij/zij het beste uit zichzelf haalt. Binnen onze structuur leren kinderen zelfstandig te werken, samen te werken, zelf keuzes te maken en zelf oplossingen te bedenken. Het niveau van leerlingen is bepalend voor de didaktische aanpak van de leerkracht: kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dit, zowel binnen als buiten de groep. Kinderen die meer aankunnen, krijgen minder uitleg en evt. uitdagender lesstof. Kinderen die (nog) meer nodig hebben dan het reguliere aanbod gaan een dagdeel naar de plusklas. Uiteraard stimuleren we kinderen hun talenten te ontwikkelen tijdens de lessen, projecten en bij bijzondere gelegenheden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder 'lezen' bij groep 3 valt ook taal/spelling/schrijven.
Onder 'lezen' bij groep 4 t/m 8 valt zowel technisch als begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende periode gaan we binnen de basisondersteuning aandacht geven aan:

  • Boeiend Onderwijs: het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. We willen ons ontwikkelen als lerende organisatie. Een van de pijlers is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem. Samen leren, samen lessen voorbereiden en collegiale consultatie worden vaste onderdelen binnen het schooljaar.
  • Lezen en luisteren met begrip: vanuit Boeiend Onderwijs willen we de opbrengsten van lezen en luisteren met begrip van groep 1 t/m 8 vergroten. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar de prestaties bij de andere vakken; daarmee is het een van de grote hefbomen voor het werken aan hogere opbrengsten. We leren leerkrachten systemisch leren werken met de hulpmiddelen van systemisch denken.
  • Rekenen: door lesbezoeken willen we beter zicht krijgen op de didactische vaardigheden van de leerkrachten en deze waar nodig versterken.
  • Werkhouding kinderen: door systematisch met de kinderen te reflecteren op werkhouding en hieraan doelen te verbinden willen we de werkhouding van de kinderen verbeteren, vooral als het gaat om doorzetten, leren leren, nauwkeurigheid.

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingsplannen:

Boeiend Onderwijs. We organiseren zelf vier coachingsdagen, waarbij we elkaars groepen bezoeken en hier in het middagdeel een studiemiddag aan koppelen. We plannen een studiedag vanuit Boeiend Onderwijs in en leerkrachten die dit schooljaar voor het eerst werkzaam zijn op de school volgen standaard het ´Traject Opbrengstgericht boeiend onderwijs´.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven