Montessorischool Spijkenisse

Salamanderveen 352 3205 TG Spijkenisse

  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets in 2018-2019 is niet representatief voor de resultaten van de montessorischool.  

De eindtoets in 2019-2020 is niet gemaakt i.v.m. het Coronavirus. 

De eindtoets in 2020-2021 is representatief voor de resultaten van de montessorischool.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt de school regelmatig tussentijdse toetsen af. Deze toetsen brengen onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart.

De methode-onafhankelijke toetsen worden in januari en juni afgenomen in groep 3 t/m 8. 

In de onderbouw wordt gewerkt met een observatiesysteem volgens de leerlijnen van Parnassys.

Alle toetsen worden geanalyseerd. De intern begeleider en de groepsleerkracht nemen de analyse door en trekken waar mogelijk conclusies. Daarna worden alle analyses in de bouw besproken. Indien nodig komen er aanbevelingen voor handelen vanuit de bouw. Deze worden vastgelegd en uitgevoerd. Bij de volgende cito-analyse worden ze geëvalueerd. (2 maal per jaar)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociaal
  • open
  • positief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie voor het onderwijs heeft de school in 2018 bezocht, Hieruit is een voldoende waardering gekomen. De inspecteur was tevreden over de resultaten, de sociale veiligheid en de begeleiding. Op het gebied van de inrichting van de kwaliteitszorg hebben zij aanbevelingen gedaan tot verbetering.

Terug naar boven