Montessorischool Spijkenisse

Salamanderveen 352 3205 TG Spijkenisse

  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse

Het team

Toelichting van de school

Er werken zo'n 30 mensen op de Montessorischool Spijkenisse. Een groot deel hiervan werkt al geruime tijd op de school. De school is een zelfstandige school en voor veel medewerkers is het daarom een aantrekkelijke werkgever. De medewerkers zijn in hoge mate betrokken bij de school. Het ziekteverzuimpercentage is lager dan het landelijk gemiddelde. De leeftijdsopbouw is heel divers: van begin 20 tot de pensioengerechtigde leeftijd.  De Montessorischool zet regelmatig stagiaires in, zodat zij in de praktijk het vak van montessorileerkracht kunnen leren en zodat de school nieuw personeel kan opleiden. Een aantal medewerkers heeft een voorkeur voor een bouw, maar een deel van de personeelsleden wisselt ook regelmatig van bouw en is zo breed inzetbaar. De school heeft meerdere medewerkers  in dienst voor ondersteunende werkzaamheden en heeft een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en voor handvaardigheid. Er is de wens voor een vakleerkracht muziek.

.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid van leerkrachten:

Leerkrachten kunnen om verschillende redenen afwezig zijn, bijv. vanwege ziekte of compensatieverlof.

In geval van ziekte wordt altijd geprobeerd een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt wordt geprobeerd een interne oplossing te vinden. 

Zo kan gedacht worden aan het verdelen van een groep over andere groepen of kunnen ambulante collega's worden ingezet. Indien de  oplossing niet meer binnen de school te vinden is, dan worden ouders gevraagd om het kind een dag thuis te houden. Leerlingen kunnen thuis digitaal verder werken aan hun schoolwerk.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week les van de vakleerkracht gymnastiek. 

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 hebben eens in de twee weken les van de vakleerkracht handvaardigheid.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt evenredig tijd besteed aan de voorbereiding op rekenen en op lezen, de zintuigelijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en aan motorische ontwikkeling. Vaak lopen deze leergebieden in elkaar over en behoren activiteiten niet aan één leergebied toe.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als montessorischool zoeken wij de verbinding tussen vakken: kosmisch onderwijs neemt hier een centrale plaats in, waarbij voor opdrachten vanuit de verschillende vakken de samenhang gezocht wordt.

Omdat leerlingen in het montessorionderwijs individueel werken, zal het per leerling verschillen hoeveel tijd zij per week aan een vak besteden. Bovenstaande tijden zijn dan ook globaal.

Onder taal valt ook spelling. Onder lezen valt zowel technisch als begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Montessorischool Spijkenisse is een reguliere basisschool met een basis-ondersteuningsprofiel. In principe zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun hulpvraag. We kijken per kind wat het nodig heeft en of we aan deze vraag kunnen voldoen. Indien nodig, vragen we ondersteuning van het samenwerkingsverband. In overleg met hen en met ouders wordt de beste ondersteuning voor het kind gezocht. Dit kan zowel in als buiten de school zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil een eigen zorgteam samenstellen waarin  eigen medewerkers met een specialisatie : intern begeleiders, HB specialist, gedragsspecialist, jonge kind specialist, lees- taal en reken coördinator samenwerken met de externe specialisten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zijn meerdere kinderopvangorganisaties in de buurt, voor zowel dagopvang, BSO als peuterspeelzaal. Wij werken met alle organisaties samen. Kinderen die bij de peuteropvang of de dagopvang zitten en naar onze school komen, krijgen altijd een warme overdracht. 

Terug naar boven