De Maasoever

Emmy Belinfantestraat 1 3207 HA Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever
  • Schoolfoto van De Maasoever

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.

Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar focussen op de persoonlijke ontwikkeling. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.
(bron:bureau-ice.nl)

De behaalde resultaten door de jaren heen worden vanaf groep 7 gebruikt als onderdeel van het schooladvies om een passend uitstroomprofiel te bepalen voor uw kind. We zeggen bewust een onderdeel, omdat we kijken naar meer facetten van de leerling.?? 

De leerkrachten bespreken de resultaten van individuele leerlingen met de intern begeleider tijdens een groepsbespreking. Binnen het team worden de resultaten besproken om zicht te hebben op de doorgaande lijn binnen de school en te leren van en met elkaar. Op basis hiervan bepalen we samen aan welke doelen we gaan werken. De ouders kunnen de resultaten inzien in de Parnassys app en daarnaast worden ze besproken tijdens de voortgangsgesprekken met leerkracht, ouder en kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder ziet u hoe onze advisering tot stand komt. 

Groep 7:

Het IEP LVS berekent een pre advies (leerjaar 7 periode II). Deze wordt weergegeven achter ‘IEP-advies’. Het IEP-advies wordt berekend op basis van de (hoogste) toetsresultaten voor de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen in de desbetreffende toetsperiode.  Het maakt hierbij niet uit welk niveau toets gemaakt wordt; <1F-1F, <1F-1F-2F/1S, of 1F-2F/1S.

Het IEP-advies kent 5 categorieën: vmbo bb/vmbo kb, vmbo kb/vmbo gl-tl, vmbo gl-tl/havo, havo/vwo en vwo. Dit komt overeen met de categorieën bij de eindtoets. Op basis hiervan kunnen de leerkracht en de leerling gericht kijken aan welke doelen zij nog extra willen werken. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft binnen het gegeven advies, dit graag aangeven in de verzamelnotitie (LWOO met daarbij het gebied waarop ondersteuning noodzakelijk is). Hierbij kan gedacht worden aan dyslexie ondersteuning, ondersteuning bij gedragsproblematiek en/of extra ondersteuning op executieve functies?o.i.d. Voor deze leerlingen leggen we in groep 8 al in een vroeger stadium contact  met de school van voorkeur om de best passende uitstroombestemming te realiseren.     

Groep 8:  

De leerlingen ontvangen een schooladvies na de afname van de IEP lvs (leerjaar 8 periode I). Ook hierbij wordt het advies op dezelfde wijze berekend als eerder beschreven onder het kopje groep 7. Deze zal worden afgenomen in de periode november/december.  Na de afname worden de resultaten doorgesproken met directie en intern begeleider. De leerkrachten voeren het voorlopig adviesgesprek met de leerling en de ouders.  

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. 

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan, met hun definitieve advies, op de middelbare school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op KBS de Maasoever werken we preventief aan een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze leerlingen en onze ouders zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.
Leerkrachten besteden voortdurend aandacht aan het realiseren van een veilig schoolklimaat. Onze gedragspiramide is bekend in de school en bij de ouders en biedt leidraad voor ons dagelijks gedrag en handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • besef hebben van jezelf
  • besef hebben van een ander
  • relaties kunnen hanteren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven