De Klinker

Chopinstraat 77 3208 RC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de niet-methode gebonden toetsen worden in januari en juni van elk schooljaar m.b.v. de IEP-toetsen gemeten. De leerling worden door leerkrachten ondersteund door het gebruik van doelenborden, de leerresultaten zichtbaar maken, en gebruik makend van het EDI-model. 

Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen worden resultaten besproken en nieuwe doelen geformuleerd. De school reflecteert m.b.v. trendanalyses, waaruit plannen van aanpak worden geformuleerd.

De doelstelling van de groepsbespreking & trendanalyse is om de leerkracht bewust te laten analyseren of de toegepaste aanpak in de afgelopen periode effectief is gebleken. De leerkrachten onderzoeken bewust hun professionele handelen op pedagogisch handelen, didactisch handelen, klassenmanagement, leertijd en leerstofaanbod van de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Daarnaast analyseren de leerkrachten de observatielijsten vanuit VenstersPO op sociaal-emotionele ontwikkeling en de IEP (onderdeel Hart) om vervolgens gerichte acties op te stellen voor de komende periode

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kansen van leerlingen worden vergroot als scholen de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen zorgvuldig inschatten.  Wij vinden in het belang van onze kinderen, die naar het VO gaan, dat er een weloverwogen beslissing moet worden genomen en willen door middel van een zorgvuldig samengesteld onderwijskundig rapport (OKR) zorg dragen voor een warme overdracht.

Succesfactoren voor kansen van leerlingen

Uit het onderzoek blijkt dat dat kansen van leerlingen (ongeacht hun achtergrond) worden vergroot als scholen en leerkrachten capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen zorgvuldig inschatten. Hoe kan een leraar zorgvuldige afwegingen maken? Onder meer dankzij:

Ø  Een samenhangende analyse en weging van relevante leerlingeninformatie.

Ø  Uitwisseling van deze informatie, georganiseerde tegenspraak.

Ø  In de onderwijspraktijk goed inspelen op wat bekend is over de leerlingen (onderwijs- en ondersteuningsbehoeften)

Ø  Een goede procedure bij advisering en plaatsing.

Ø  Goede contacten tussen po en vo.

Ø  Ouders en kind in een vroeg stadium te betrekken bij de totstandkoming van het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen leren en met plezier naar school  

Samen  

De school kenmerkt zich door een goede samenwerking binnen het team waarbij we ons lerend opstellen en open staan voor nieuwe ideeën.De school kan niet zonder ouders. Daarbij gaat het niet alleen om de hulp bij diverse activiteiten, wij stellen ons ook open voor de meningen van ouders. Door uitwisseling van wederzijdse ervaringen willen wij een optimaal schoolklimaat voor de kinderen creëren. Betrokkenheid van ouders , ook bij het leerproces van hun kinderen, vinden wij heel belangrijk.  Wij leren de kinderen om effectief samen te werken. Daartoe bieden we tijdens de lessen, de vieringen en de pauzes  diverse mogelijkheden .

Plezier 

Pedagogisch klimaat. Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Er is veel aandacht voor de relatie tussen kinderen onderling maar ook voor de relatie tussen leerkrachten en kinderen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen. Voor het plezier op school is het eveneens van belang dat het leerstofaanbod aansluit bij wat kinderen kunnen. Zowel het aanbod als de omgeving dienen uitdagend te zijn. Dit betekent dat we tegemoet willen komen aan de verschillende behoeftes van kinderen. Niet ieder kind is gebaat bij dezelfde hoeveelheid en dezelfde soort instructie. Bovendien kan het voorkomen dat kinderen die meer of minder aankunnen werken met een apart programma.

School  

Het leerstofaanbod: De op school gehanteerde methodes zijn dekkend voor de kerndoelen. De activiteiten die vooraf gaan aan het gebruik van methodes zijn afgestemd op die methodes.  De manier van werken in de diverse groepen stemmen we op elkaar af. In principe werken we volgens het directe instructie model. Dit model biedt mogelijkheden om in meerdere niveaus te differentiëren.  Er is een evenwichtige verdeling tussen de basisvakken rekenen en taal / lezen, de zaakvakken en de creatieve vakken. Ook de sociale vorming van kinderen neemt een belangrijke plaats in.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • plezier
  • relatie
  • samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven