De Klinker

Chopinstraat 77 3208 RC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker
  • Schoolfoto van De Klinker

Het team

Toelichting van de school

Verbetercultuur

Op De Klinker werken wij volgens de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Wij geven vorm aan onze lerende organisatie door het planmatig werken aan gezamenlijk gekozen verbeterthema’s, het houden van bordsessies (wekelijkse overlegmomenten met het team), het gezamenlijk ontwerpen van lessen, het afleggen van lesbezoeken en het geven van feedback. In de klas werkt de leerkracht samen met de kinderen o.a. aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, de sociale veiligheid en/of de resultaten door middel van het leerlingbord. Voor meer informatie neemt u een kijkje op www.stichtingleerkracht.nl. In ons schoolplan hebben wij de Factsheet ‘Kwaliteitszorg’ en ‘Verbetercultuur’ opgenomen. Hierin beschrijven wij wat wij doen om een cyclus van continue verbeteren te realiseren. De basis hiervan ligt in de principes van LEAN (https://leansixsigmagroep. nl/lean-agile-en-six-sigma/wat-is-lean/). Alles is er steeds op gericht onze impact op het leren en welzijn van de kinderen te vergroten op een zo effectieve en efficiënte manier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen verlof aanvragen i.v.m.  artsenbezoek en/of studie. Ook kan het gebeuren dat een leerkracht zich ziek moet melden.

In eerste instantie zorgt de school intern voor vervanging. Wanneer dit niet mogelijk is werken de kinderen met een noodpakket. Zij worden dan verdeeld over andere groepen.

Als er geen vervanging mogelijk is, dan zullen wij dit tijdig met de ouders communiceren. De ouders zullen dan zelf voor opvang moeten zorgen en zorgt de school voor een passend thuiswerk pakket. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Onderwijsorganisatie

In de groepen 1 en 2 werken wij volgens ´de Basisontwikkeling´. Hierbij gaan wij er vanuit dat betrokkenheid van kinderen bij de activiteiten een voorwaarde is om tot leren te komen. Wij gaan er vanuit dat kinderen nieuwsgierig zijn en willen leren. Wij sluiten bij kinderen aan door zinvolle en betekenisvolle situaties en activiteiten te creëren waardoor zij zich breed kunnen ontwikkelen. Doordat wij werken met thema’s en hoeken inrichten, staan alle activiteiten in relatie met elkaar tijdens het spelen en werken. De volgende stap in de ontwikkeling (zone van de naaste ontwikkeling genoemd) van het kind is voor de leerkracht aangrijpingspunt voor deze activiteiten. Doordat spelen, spelend leren en leren tijdens wisselende werkvormen geleidelijk in elkaar overlopen, ontstaat er een gestructureerde opbouw van alle leerstofgebieden. Spel- en leeractiviteiten zijn van meet af aan met elkaar verbonden, maar de accenten verschuiven in de loop van de tijd. Zo gaat de overgang naar lezen, schrijven en rekenen in groep 2 en 3 heel geleidelijk. Tijdens het speel-werkuur kunnen de leerlingen aan de hand van het planbord zien met welke activiteiten ze aan de slag kunnen gaan. De leerlingen werken zelfstandig en in groepjes aan de verschillende activiteiten. De leerkracht kan hierdoor in kleine groepen uitleg en instructie geven.

Het onderwijs in de  groepen  3  t/m  8  kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak waarbij bewegend leren een steeds grotere rol krijgt. Het groepsdoorbroken werken is een ontwikkeling waar wij dit jaar verder mee aan de slag gaan. De groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het(expliciete) directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, een coöperatieve werkvorm, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/ of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben.

Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd.  

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een ‘touch- screen’ (interactief groot TV-scherm waarmee je ook op internet kunt) en de groepen 3 t/m 8 hebben een digitaal schoolbord. Met gebruik van deze borden worden de lessen aantrekkelijker en praktischer. Er kunnen o.a. les-ondersteunende filmpjes getoond worden en PowerPoint presentaties gegeven worden. Ook leerlingen gebruiken de mogelijkheden van het digibord o.a. bij hun spreekbeurten. Via Aerobe hebben alle kinderen een account en heeft het kind een eigen leeromgeving. Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen Chromebook in bruikleen. Vaardigheden worden geleerd via Digital Skills en een aanbod van Roboticalessen. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er voldoende Chromebooks en iPad aanwezig voor het spelenderwijs aanbieden van digitale vaardigheden.     

Onderwijsaanbod         

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast het cognitieve aanbod geven wij in alle groepen specifiek aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De methode ‘De Vreedzame school’ helpt ons hierbij. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen constructief conflicten op te lossen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap open te staan voor verschillen tussen mensen. Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat. Zo streven wij ernaar om de sfeer, het vertrouwen en veiligheid in de groep positief te stimuleren. Behalve de   leerkrachten heeft ook elk kind hier een taak in. Observaties door leraren zijn hierbij van essentieel belang. Om sociaal gedrag goed in kaart te brengen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van IEP. Aan de hand van een vragenlijst wordt het welzijn van de kinderen in kaart te brengen. Minstens zo belangrijk is daarbij de input van de leerlingen zelf.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Totaal krijgen de leerlingen nu 90 min. gymtijd per week. Daarnaast gebruiken wij de tijd na de lunch voor een geleid beweegmoment van 20 minuten.

De gymlessen worden gegeven door een gymleerkracht en de groepsleerkracht.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Taakstelling Intern Begeleider

De organisatie van de extra hulp aan kinderen ligt bij de leerkracht en wordt gemonitord door de internbegeleider. De internbegeleider is  verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem. Zij organiseert groepsbesprekingen en begeleidt de leerkracht bij specifieke problemen bij kinderen. Zij bespreekt de zorgleerlingen met de schoolbegeleider, vanuit ons samenwerkingsverband, en coördineert de aanmeldingen van leerlingen. Zij onderhoudt de contacten met relevante instellingen. Daarnaast beheert  en actualiseert zij de orthotheek.

Samenwerkingsverband

De Klinker maakt deel uit van het samenwerkingsverband Onderwijs Collectief Voorne-Putten/Rozenburg.

Contactgegevens:

Onderwijscollectief VPR
Gemeenlandsedijk Noord 26i
3216 AG Abbenbroek
Tel:0181-760 900

https://www.onderwijscollectiefvpr.nl/contact/

De procedures voor consultaties met het SBO en/of ambulante begeleiding vanuit het SBO over de aanpak van zorgleerlingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan 2022-2026, van het samenwerkingsverband, die op u hun website kunt vinden.

Op De Klinker worden zorgleerlingen intern besproken of in groepsbesprekingen. Mochten wij als school meer advies willen dan is er één keer in de drie weken met de leerlingbegeleider vanuit het samenwerkingsverband contact voor advies. De ouders worden door de leerkracht betrokken bij de zorg en zonodig wordt de intern begeleider bij de gesprekken betrokken. De ouders kunnen altijd voor advies terecht bij de Internbegeleider

Contacten met hulpverleners

De Internbegeleider kan in overleg met de groepsleerkracht een consult aanvragen bij de schoolarts. Ouders worden hierover dan geïnformeerd. Ook ouders kunnen de schoolarts raadplegen. Er is tevens tweemaal in de basisschoolleeftijd een periodiek onderzoek Tevens maken wij gebruik van schoolgericht maatschappelijk werk. De SMW ondersteunt waar nodig gezin, kind en leerkrachten. Regelmatig vindt overleg plaats tussen SMW en IB. Eén dagdeel per week is de SMW op school aanwezig.

De logopedist zorgt voor de screening van de 5-jarigen. Daarnaast verwijst de school leerlingen waarbij wij een spraak of taal achterstand signaleren via de huisarts naar een logopediste. Er is regelmatig overleg met logopedisten in de wijk. Over maatschappelijke en sociale problemen is, indien nodig, overleg met de wijkagent. Verder zijn wij aangesloten bij het SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Sinds  1 januari 2013 handelen wij volgens de ‘Meldcode’ . Onze Internebegeleider is hiervoor de aandachtsfunctionaris.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie hiervoor ons Schoolondersteuningsprofiel die u kunt vinden op onze website  SOP 2022-2025

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 

Als een kind bij het bereiken van de basisschoolleeftijd naar De Klinker komt vindt er ( indien van toepassing ) een overdracht plaats tussen de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf. Zo kan er ingespeeld worden op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Ouders geven hier vooraf toestemming voor.

Op het inschrijfformulier staat op welke peuterspeelzaal het kind heeft gezeten en of er een VVE indicatie is.

Onze visie op het jonge kind

Wij richten ons op de brede ontwikkeling van het kind. Wij willen dat het jonge kind wordt uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen. Een prachtig avontuur dat bestaat uit het ervaren van ogenschijnlijk kleine leermomenten, maar die de basis vormen voor het sociaal, emotioneel, cognitief, creatief, (senso)motorisch en persoonlijk functioneren op latere leeftijd.

Wij zien het als onze taak om het van nature nieuwsgierige en snel verwonderde jonge kind te ondersteunen bij het aangaan van dit avontuur. Naast het zien en laten gebeuren van deze kleine leermomenten ligt de taak van ons team daarbij vooral in het creëren van een uitdagende, op de brede ontwikkeling gerichte speelleeromgeving. Het doel: spelenderwijs tot zoveel mogelijk van dit soort kleine en grote leermomenten komen, die ervoor zorgen dat het jonge kind de wereld om hem heen steeds beter begrijpt en daar ook naar handelt.

Wij willen dat het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de leeftijdsgroep. Kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen die bij hen passen.De ontwikkeling van het jonge kind verloopt sprongsgewijs met grote verschillen tussen kinderen. We vragen daarom om een observerende grondhouding van de professional met een brede kennis van de ontwikkelingslijnen. De ontwikkeling van ieder kind in de groep wordt systematisch in kaart gebracht. Zo wordt op groepsniveau zichtbaar waar en voor wie extra uitdaging, stimulans en ondersteuning wenselijk is voor een harmonieuze en brede ontwikkeling.

Kenmerkend aan de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind is de wil en primaire reactie van een jong kind om zelf te willen ervaren en ontdekken in de wereld om hem heen; door te mogen voelen, vallen en opstaan, onderzoeken, experimenteren en ogenschijnlijk eindeloos te herhalen en te imiteren. Vooral via spel en bewegen kan tegemoet worden gekomen aan deze specifieke ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind. Spel en bewegen bieden namelijk de mogelijkheid om: - kennis en vaardigheden op te doen, toe te passen en te oefenen; - gebeurtenissen te verwerken, te begrijpen en te herhalen; - te leren omgaan met anderen; - de mogelijkheden van je lichaam te leren kennen en te verfijnen.

Spel blijkt van grote waarde voor verschillende gebieden van de kinderlijke ontwikkeling, namelijk: de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling ( toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).

We zien de leerkracht als iemand die met behulp van een observerende houding situaties creëert die ingaan op de kenmerkende ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind om zelf te ervaren en te ontdekken. Daarbij heeft de medewerker oog voor het feit dat naarmate het jonge kind ouder wordt het samen met andere kinderen willen en kunnen ontdekken en ervaren steeds belangrijker wordt (sociale context). Dat betekent vooral veel tijd en ruimte inplannen voor spel en bewegen, passend bij de geobserveerde ontwikkelingslijn van het jonge kind in de groep. Spel en bewegen zijn daarbij geen synoniem voor vrijheid-blijheid of een afwachtende houding; er is sprake van een ‘waarom’ achter het gekozen thema, beschikbare materiaal en de inrichting van de ruimte; oftewel een beredeneerd aanbod op basis van het ontwikkelingsniveau van het kind en de groep.

We zien de professional als de uitdager van het jonge kind om zich te ontwikkelen richting een volgende stap op de ontwikkelingslijn en vorderingen (resultaten) te laten maken die passen bij het jonge kind op dat moment. Het jonge kind mag zich ontwikkelen in zijn eigen tempo. Laat de volgende stap op de ontwikkelingslijn langer op zich wachten, dan wordt de ontwikkeling van het kind van dat moment gerespecteerd. Waar wenselijk biedt de leerkracht het kind dan wel mogelijkheden om, op speelse wijze en zonder dwang, betekenisvolle ervaringen op te doen die de ontwikkeling kunnen stimuleren. Daar waar de ontwikkeling vervolgens toch stagneert, weet de professional de juiste zorg in te schakelen. 

De speelleeromgeving is stimulerend, kinderen komen er graag en voelen zich er thuis. Om tot spel, bewegen en dus tot leren te komen is een rijke, uitdagende en stimulerende speelleeromgeving essentieel. Het jonge kind leert daarbij het best wanneer wordt aangesloten bij herkenbare thema’s die de interesse van kinderen wekken (betekenisvolle context). Daarbij is het thema een middel om doelgericht aan de slag te gaan met de brede ontwikkeling van het kind. De kracht ligt in het met elkaar verbinden van diverse betekenisvolle spelsituaties in de speelleeromgeving (bijvoorbeeld in hoeken, activiteitmomenten in de kleine en grote groep en buiten op het plein). Het biedt de mogelijkheid van het stapelen van ervaringen, dat ervoor zorgt dat het spelen en leren in een stroomversnelling raakt. Bepaalde hoeken kunnen met de kinderen ingericht worden, de leerkracht heeft hierin een begeleidende rol en laat het meeste vanuit de kinderen komen.

Wij verwachten dat het ondersteunen/uitdagen van specifieke ontwikkelingsbehoeften zoveel mogelijk plaatsvindt in betekenisvolle spelsituaties. Het biedt het kind de mogelijkheid om zelf verder te ontdekken, te oefenen en ook weer zelf te stoppen. Kinderen ondersteunen/uitdagen op specifieke ontwikkelingsbehoeften is een positieve ontwikkeling omdat kinderen op deze wijze gezien, gehoord en gewaardeerd worden om wie ze zijn. De inzet en kracht van leeftijdsgenootjes in de groep is daarbij van grote meerwaarde om ondersteuning en uitdaging dicht bij het kind te bieden. We zien daarbij de leerkracht als bemiddelaar die de interactie tussen kinderen stimuleert.

Terug naar boven