De Klinker school

Chopinstraat 77 3208 RC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Klinker school
  • Schoolfoto van De Klinker school
  • Schoolfoto van De Klinker school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden in januari en juni van elk schooljaar m.b.v. de Cito-toetsen gemeten. De leerling worden door leerkrachten ondersteund door het gebruik van doelenborden, leerresultaten zichtbaar maken, en gebruik makend van het EDI-model. 

Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen worden resultaten besproken en nieuwe doelen geformuleerd. De school reflecteert m.b.v. trendanalyses, waaruit plannen van aanpak worden geformuleerd.

De doelstelling van de groepsbespreking & trendanalyse is de leerkracht bewust te laten analyseren of de toegepaste aanpak in de afgelopen periode effectief is gebleken. De leerkrachten onderzoeken bewust hun professionele handelen op pedagogisch handelen, didactisch handelen, klassenmanagement, leertijd en leerstofaanbod van de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Daarnaast analyseren de leerkrachten ook de observatielijsten vanuit Zien (sociaal-emotionele ontwikkeling) Om vervolgens gerichte acties op te stellen voor de komende periode.

Wanneer groepsbespreking & trendanalyse?  

2 keer per jaar: november & maart   In november en in maart van elk schooljaar met de intern begeleider. In november wordt Zien (sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem) (analyse groepsklimaat- en dynamiek op pedagogisch vlak en werkhouding) bij de groepsbespreking betrokken. Net voor of in de inwerkweek na de zomervakantie vindt er ook een overdrachtsgesprek plaats tussen de oude en nieuwe leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven