De Klinker school

Chopinstraat 77 3208 RC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Klinker school
  • Schoolfoto van De Klinker school
  • Schoolfoto van De Klinker school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen verlof aanvragen i.v.m. ziekte, artsenbezoek en/of studie. In eerste instantie zorgt de school intern voor vervanging. Wanneer dit niet mogelijk is, werken de kinderen met een noodpakket. Zij worden dan verdeeld over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 richten wij ons op de brede ontwikkeling van het kind. Wij willen dat het jonge kind wordt uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen. Een prachtig avontuur dat bestaat uit het ervaren van ogenschijnlijk kleine leermomenten, maar die de basis vormen voor het sociaal, emotioneel, cognitief, creatief, (senso)motorisch en persoonlijk functioneren op latere leeftijd.Wij zien het als onze taak om het van nature nieuwsgierige en snel verwonderde jonge kind te ondersteunen bij het aangaan van dit avontuur. Naast het zien en laten gebeuren van deze kleine leermomenten ligt de taak van ons team daarbij vooral in het creëren van een uitdagende, op de brede ontwikkeling gerichte speelleeromgeving. Het doel: spelenderwijs tot zoveel mogelijk van dit soort kleine en grote leermomenten komen, die ervoor zorgen dat het jonge kind de wereld om hem heen steeds beter begrijpt en daar ook naar handelt.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 kenmerkt zich door een meer klassikale, programmagerichte aanpak. Deze groepen bestaan uit leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd. De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel. Dat betekent een korte instructie voor alle leerlingen, daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag en maakt de leerkracht tijd om aan de instructietafel leerlingen die verdere hulp en/of aandacht nodig hebben deze te geven. Sommige leerlingen kunnen al sneller dan anderen aan het werk omdat zij heel weinig instructie nodig hebben. Tegelijkertijd leren wij leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van hun eigen taak, zij leren van elkaar, zijn probleemoplossend bezig, werken zo nodig samen en evalueren de kwaliteit van het werken met elkaar en met de leerkracht. Het zelfstandig werken wordt als werkvorm in de school gehanteerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Taakstelling Intern Begeleider

De organisatie van de extra hulp aan kinderen. Verantwoordelijkheid voor het leerlingvolgsysteem. Deelname aan groepsbesprekingen. Diagnosticeren van specifieke problemen bij kinderen. Verantwoordelijk voor handelingsplannen. Voorbereiden en bespreken van aanmeldingen van leerlingen. Contacten onderhouden met relevante instellingen. Beheren en actualiseren van de orthotheek.

Samenwerkingsverband

De Klinker maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kindkracht Voorne/Putten/Rozenburg. De procedures voor consultaties met het SBO en/of ambulante begeleiding vanuit het SBO over de aanpak van zorgleerlingen staan beschreven in het zorgplan van het samenwerkingsverband. Op De Klinker worden zorgleerlingen intern besproken of in groepsbesprekingen, of één keer in de drie weken met de leerlingbegeleider of apart met de IB'er. Zo nodig wordt de leerling daarna besproken in het SOT. Mocht het SOT niet voldoende resultaat opleveren dan wordt er een groot overleg afgesproken een ‘HIA’ (Handelingsgericht integraal arrangeren). Ouders worden voor zowel het SOT als een HIA uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. De  intern begeleider, de directeur en eventueel de groepsleerkracht zijn ook bij deze gesprekken aanwezig. Er kunnen verschillende besluiten worden genomen: Leerling-gerichte begeleiding door een preventief ambulant begeleider. De ambulant begeleider adviseert de leerkracht. De leerkracht begeleidt in de groep. Verwijzing en begeleiding naar 'derden' (Lucertis, Boddaert, logopedie, enz.) Vanuit het HIA kan ook een advies voor SBO gegeven worden.

Contacten met hulpverleners

De IB’er kan in overleg met de groepsleerkracht een consult aanvragen bij de schoolarts. Ouders worden hierover dan geïnformeerd. Ook ouders kunnen de schoolarts raadplegen. Er is tevens tweemaal in de basisschoolleeftijd een periodiek onderzoek. Op de Klinker is een begeleider (GZ psycholoog) leerlingenzorg vanuit het CED. Deze begeleiding richt zich op het coachen van de IB'er en de leerkrachten en de adviezen bij de leerlingenzorg. Afhankelijk van de zorgvraag kunnen wij te maken krijgen met Ambulant Begeleiders vanuit WSNS of REC. Tevens maken wij gebruik van schoolgericht maatschappelijk werk. De SMW ondersteunt waar nodig gezin, kind en leerkrachten. Regelmatig vindt overleg plaats tussen SMW en IB. Eén dagdeel per week is de SMW op school aanwezig. De logopedist zorgt voor de screening van de 5-jarigen. Daarnaast verwijst de school leerlingen waarbij wij een spraak of taal achterstand signaleren via de huisarts naar een logopediste. Er is regelmatig overleg met logopedisten in de wijk. Over maatschappelijke en sociale problemen is, indien nodig, overleg met de wijkagent. Verder zijn wij aangesloten bij het SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Sinds  1 januari 2013 handelen wij volgens de ‘Meldcode’ . Onze IB’er is hiervoor de aandachtsfuntionaris.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven