CBS De Hoeksteen

Spijkse Kweldijk 94 4211 CX Spijk (Gem. West Betuwe)

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Je ziet in onze scores dat er steeds kleine groepen 8 uitstromen. Dit geeft grote schommelingen in de gemiddelden en die geven een onvoldoende  reëel beeld over onze uitstroom. Wanneer er in een kleine groep 1 kind zit dat ver onder of juist ver boven het gemiddelde scoort, dan beïnvloedt dit de totaalscore zeer sterk.

We concluderen dat al onze leerlingen op, of boven het verwachte niveau uitstromen. Dit niveau wordt bepaald door toetsen en observaties, die wij afnemen voor ons het leerlingvolgsysteem.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn de opbrengsten van de CITO-toetsen die we in januari (M-toetsen) en juni (E-toetsen) afnemen in groep 3 t/m 8. Voor de kleuters vullen we de leerlijnen in.

Daarna bespreken we als team de resultaten van alle groepen. Vervolgens neemt de intern begeleider de groepsresultaten met de leerkracht door. De vraag daarbij is: is er genoeg groei, voortgang en ontwikkeling te zien bij elke leerling en wat betekenen de resultaten voor onze aanpak en aanbod voor het volgende half jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Welbevinden is de voorwaarde voor ontwikkeling en leren. We zetten daar dus hoog op in. We hebben in alle groepen dezelfde Kanjeraanpak. We leren kinderen voor zich zelf op te komen en elkaar te helpen. We vinden het cruciaal om dit samen met ouders te doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Rust
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven