CBS De Hoeksteen

Nieuwe Schoolstraat 1 4211 CR Spijk (Gem. West Betuwe)

 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Je ziet in onze scores dat er steeds kleine groepen 8 uitstromen. Dit geeft grote schommelingen in de gemiddelden en die geven een onvoldoende  reëel beeld over onze uitstroom. Wanneer er in een kleine groep 1 kind zit dat ver onder of juist ver boven het gemiddelde scoort, dan beïnvloedt dit de totaalscore zeer sterk.

We concluderen dat al onze leerlingen op, of boven het verwachte niveau uitstromen. Dit niveau wordt bepaald door toetsen en observaties, die wij afnemen voor ons het leerlingvolgsysteem.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn de opbrengsten van de Leerling in Beeld-toetsen die we in januari (M-toetsen) en juni (E-toetsen) afnemen in groep 3 t/m 7 en in groep 8 is in oktober de B-toets. Voor de kleuters vullen we de leerlijnen in.

Daarna bespreken we als team de resultaten van alle groepen. Vervolgens neemt de intern begeleider de groepsresultaten met de leerkracht door. De vraag daarbij is: is er genoeg groei, voortgang en ontwikkeling te zien bij elke leerling en wat betekenen de resultaten voor onze aanpak en aanbod voor het volgende half jaar.

De B-toets in groep 8 is de opmaat voor het voorlopig schooladvies. Zie 'Schooladvies en voortgezet onderwijs'

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons advies voor de leerlingen van groep acht komt tot stand in een aantal stappen: 

 • we volgen leerlingen in alle jaren in januari en juni met toetsen van 'Leerling in beeld', het leerlingvolgsysteem
 • in oktober is in groep 8 de B8- toets
 • dan volgt in november het voorlopig advies 
 • in februari is de 'Doorstroomtoets'
 • in maart volgt het definitieve advies 
 • aansluitend is er 1 inschrijfweek voor alle kinderen in het VO 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Welbevinden is de voorwaarde voor ontwikkeling en leren. We zetten daar dus hoog op in. We hebben in alle groepen dezelfde Kanjeraanpak. We leren kinderen voor zich zelf op te komen en elkaar te helpen. We vinden het cruciaal om dit samen met ouders te doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Rust
 • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven