RK Basisschool St. Bonifatius

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk
  • Ontdekkend leren tijdens de workshop aangeboden door Mad Science

Het team

Toelichting van de school

Team Bonifatius en team Ruimteschip werken nauw samen en staan open voor verandering en verbetering. Verbreden, verbinden en verdiepen!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mede vanwege het tekort aan leerkrachten staat de vervanging bij verlof en ziekte onder druk. Bij kortstondige uitval kan vervanging vaak onderling worden geregeld door deeltijders, onderwijsassisten, stagiaires, LIO leerkrachten, IB-team, directie of door taken te verplaatsen. Wanneer iemand voor langere tijd uit de roulatie is, kan conform het beleid van de SKOWF vervanging geregeld worden.

We doen er alles aan om te voorkomen dat leerlingen door ziekte geen les kunnen krijgen. Als er geen invalkracht beschikbaar is dan wordt de desbetreffende groep leerlingen verdeeld over andere groepen. In uitzonderlijke situaties kan aan ouders gevraagd worden kinderen thuis te houden. Deze ouders worden in dat geval via Parro op de hoogte gebracht en kunnen in Classroom thuis aan opdrachten werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit de pedagogische gedachte 'Bekend maakt Bemind', streven we naar groepsoverstijgende instructie. Deze wordt o.a. ingezet tijdens de rekenles en de lessen nieuwsbegrip. In de groepen 7 en 8 wordt deze werkwijze structureel ingezet.

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden consequent bij elkaar in één klas geplaatst in verband met de werkwijze van de kleuterbouw (heterogene groepen). Vanaf groep 3 werken we met leerstofjaarklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd) en combinatiegroepen vanwege het leerlingaantal.

De schoolorganisatie / groepsindeling wordt jaarlijks in de teamvergadering vastgesteld. Het uitgangspunt van de school is dat we alle leerlingen in evenwichtige / werkbare groepen, met zorg voor alle leerlingen, zo goed mogelijk willen begeleiden binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie. Hierbij wordt gekeken naar groepsgrootte, groepssamenstelling, beschikbare formatie en capaciteiten van het team in relatie tot de onderwijsbehoefte. Zie website: procedure leerling- en groepsindeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs hebben kinderen ten minste 7520 uur onderwijstijd gevolgd.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gaan 25 uur en 25 min. per week naar school, gemiddeld hebben zij 945 uur lestijd per jaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De twee intern begeleiders van de Bonifatius ondersteunen en begeleiden de leerkrachten in het bieden van onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Tevens werken we met specialisten op de gebieden: rekenen, lezen, taal, gedrag, motorische remedial teaching en meerkunners. Deze specialisten begeleiden de leerkrachten op hun specifieke gebied en geven leiding aan een werkgroep binnen hun specialisme. De school werkt nauw samen met een dyslexiebureau. Een dyslexiespecialist geeft binnen de school dyslexiebegeleiding. Het onderdeel meerkunners (cognitief talentvolle leerlingen) is in ontwikkeling. Dit gebeurt op het niveau van de school, de SKOWF (Leertuin) en het Samenwerkingsverband (Plusklas).

De ouders als partner. De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn de ouders verplicht om alle relevante informatie te delen.

In november 2022 wordt het schoolondersteuningsprofiel opnieuw ingevuld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie POS 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1-2

In de kleutergroepen zitten de vier-, vijf- en zesjarigen bij elkaar in één groep. Een heterogene groep bevordert de sociale vaardigheden van de kinderen. Het belangrijkste voor een kind is dat het zich veilig voelt op school, van daaruit kan de kleuter door zijn nieuwsgierigheid ontdekkend-spelend bezig zijn.

Nieuwsgierigheid is de basis van het leren. Het thematisch werken stimuleert de brede ontwikkeling en betrokkenheid bij het aanbod. Het aanbod richt zich op de sociale, de emotionele, de motorische, de cognitieve en de creatieve ontwikkeling. Bij de voorbereiding van het thema worden de doelen van rekenen en taal verweven in het thema en zichtbaar gemaakt met de thema- en/of verteltafel. In de klassen wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waar leerlingen zich spelenderwijs in allerlei verschillende hoeken met verschillende activiteiten kunnen ontwikkelen. 

Naast vrij gekozen activiteiten zijn er verplichte en begeleide activiteiten. De dagelijkse observatie van de leerkracht vormt de basis voor het inkleuren van het observatieinstrument 'Kleuter in Beeld' (Cito), dit is een digitaal observatie- en registratieprogramma. Het zorgt ervoor dat alle leerkrachten van groep 1-2 vanuit hetzelfde kader naar de ontwikkeling van kinderen kijken. Zo volgen we elke leerling in zijn eigen ontwikkeling want iedereen is uniek en ontwikkelt zich op een andere manier en in een eigen tempo.

Zelfstandig werken is een speerpunt van onze school en daar starten we mee in groepen 1-2. We werken daarom met maatjes: zo helpen en leren ze van elkaar. De leerkrachten organiseren regelmatig een kleine kring. Op deze manier leren de leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht en creëert de leerkracht de mogelijkheid om een klein groepje extra aandacht te geven. We vinden het belangrijk dat de leerling eerst het probleem zelf probeert op te lossen en wanneer dat niet lukt iemand anders om hulp vraagt.

Kanjertraining is de manier waarop we werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, we vinden het namelijk belangrijk dat de leerlingen positief over zichzelf en over anderen leren denken.

Op school wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling en uitbreiding van de woordenschat. Dit stimuleren we door o.a. het aanbieden van prentenboeken, voorlezen, verhalen vertellen, informatie geven en het werken met thema’s, zodat de woorden in een betekenisvolle context worden geplaatst. In elke klas is ook een woordmuur of woordweb aanwezig waarop de nieuw aangeleerde woorden zichtbaar zijn.

Er is sprake van een geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3 (zie protocol op website). In groep 2 wordt regelmatig taakgericht gewerkt, een werkwijze die in groep 3 steeds meer terugkomt.

Via Parro worden de ouders wekelijks op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep.

Terug naar boven