Basisschool De Sonnewijzer

Ruysdaelstraat 6 5691 EA Son en Breugel

  • Schoolfoto van Basisschool De Sonnewijzer
  • vlnr: René, Daniëlle, Mark, Nathanja, Erik, Caroline, Elke
Stef, Valentijn, Kersten, Jeroen, Erica, Jolanda, Monique, Esther v E
Kitty, Anne
  • Schoolfoto van Basisschool De Sonnewijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari/februari en mei/juni worden de IEP-toetsen afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan de hand van observaties, schoolresultaten en toetsen wordt aan het eind van groep 7 een voorlopig schooladvies gegeven. Wij hebben hiervoor een commissie in het leven geroepen, waarin de leerkrachten van de groepen 6/7/8, de intern begeleider en de directie zitten.   Aan het begin van groep 8 is er voor de ouders van groep 8 een ouderavond waarin de overgangsprocedure wordt besproken. In februari ontvangen de leerlingen het definitieve advies. Alle adviesgesprekken vinden plaats tijdens een kind-oudergesprek.  De aanmelding voor- en de toelating tot het voortgezet onderwijs vindt begin maart plaats.  Na aanmelding wordt aan de school voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport verstrekt. Dit rapport houdt tevens het schooladvies in: onze verwachting over de geschiktheid van uw kind voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Als ouder ontvangt u een afschrift van dit rapport. Onderzoek wijst uit dat de Sonnewijzer passende adviezen geeft. De eindtoets vindt plaats in april.  Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met de mentoren van het voortgezet onderwijs over het wel en wee van onze oud-leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een Rots en Waterschool. Er wordt uitgegaan van een Rots en Waterhuis:

  • de eerste etage van het huis staat voor veiligheid
  • de tweede etage staat voor assertiviteit
  • de derde etage staat voor sociale vaardigheden

Tweemaal per jaar wordt er bij de groepen 5 t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid afgenomen. De uitslag van de vragenlijst wordt op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau bekeken door het zorgteam en het onderwijsteam. De uitslag wordt vergeleken met het beeld dat de leerkrachten hebben op basis van observatie en gesprekken. Indien nodig worden er interventies ingezet. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • assertiviteit
  • sociale veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven