Basisschool De Sonnewijzer

Ruysdaelstraat 6 5691 EA Son en Breugel

  • Schoolfoto van Basisschool De Sonnewijzer
  • vlnr: René, Daniëlle, Mark, Nathanja, Erik, Caroline, Elke
Stef, Valentijn, Kersten, Jeroen, Erica, Jolanda, Monique, Esther v E
Kitty, Anne
  • Schoolfoto van Basisschool De Sonnewijzer

Het team

Toelichting van de school

Directie

Elke Bartels-Abbink is de directeur van de school.

Intern begeleider

Caroline Kersten in de intern begeleider (IB-er) van de school, zij coördineert de leerlingenzorg. 

Bouwleiders

Ada Boersma is de bouwcoördinator van de onderbouw (groep 1 t/m 4). AnneMarie Haket is de bouwcoördinator van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Zij coördineren allerlei zaken die spelen in de bouw waar zij werkzaam zijn. 

Vakdocenten

Naast de groepsleerkrachten, zijn er vakdocenten en specialisten werkzaam op school. 

Gym

René Kersten is gymdocent voor groep 1 t/m 4. Ernst Huijser is gymdocent voor groep 5 t/m 8. Zij verzorgen voor de groepen 3 t/m 8 één gymles per week van 60 minuten, in sporthal De Landing. Daarnaast hebben deze groepen nog 30 minuten bewegingsonderwijs op eigen terrein. De groepen 1-2 hebben twee keer per week gym in de speelzaal, een van deze lessen wordt door de gymdocent verzorgd en een les door de groepsleerkracht. 

Muziek

Monique Henraath heeft een specialisatie op het gebied van muziek, zij verzorgt in de meeste klassen de muziekles. 

Wetenschap en Techniek

Alle klassen hebben gedurende het schooljaar tien keer les in wetenschap en techniek door de eigen leerkracht met ondersteuning van een vakdocent van MadScience. 

Specialisme / coördinator

Op school wordt gewerkt met verschillende specialisten; zij hebben zich op een bepaald vlak geprofessionaliseerd en hebben een coachende en-/ uitvoerende rol op school:

* ICT-er

* Jonge kind specialist

* Coördinator versnelde ontwikkeling

* Workshopbegeleider t.a.v. spelend leren en digitale geletterdheid

* Eventmanager (teamlid verzorgt samen met Oudercommissie alle festiviteiten op school)

* Rots en Water ondersteuner

* Zorgleerkracht (ondersteunt in de  klas, werkt met individuele kinderen en met groepjes)

* Leraarondersteuner

OOP

Op school zijn een administratief medewerker en een conciërge werkzaam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van personeel wordt de vervanging bij voorkeur intern opgelost, bijvoorbeeld doordat een teamlid die op deze dag een andere schooltaak heeft tóch voor de klas kan, of doordat een parttimer een extra dag komt werken. Bij een interne oplossing worden ouders niet door school geïnformeerd.

Als er intern geen mogelijkheden zijn, wordt er vervanging aangevraagd bij de vervangerspool van het bestuur. Gebruik maken van een externe dienst die workshops aanbiedt, is voor incidentiele vervanging ook een optie. Als er iemand voor de klas staat, die niet aan school is verbonden, worden ouders daarover geïnformeerd via het ouderportaal. Het streven is om dat voor aanvang van de schooldag te doen, soms is dat niet mogelijk, omdat de vervanging laat geregeld is.

Als er op geen enkele manier vervanging mogelijk is, blijven de kinderen thuis met al dan niet online les. Ouders zullen hierover geïnformeerd worden via het ouderportaal. We hopen op uw begrip. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In school is een speelzaal die gebruikt wordt door de groepen 1-2 en door de kinderen van de kinderopvang van Korein. Verder wordt de speelzaal gebruikt door de groepen 3 t/m 8 voor de lessen van Rots en Water. Alle groepen hebben in elk geval 10 lessen Rots en Water per schooljaar. Soms worden de lessen in de klas of buiten verzorgd. 

Er is een ruimte in school genaamd 'Het Wonderlab'. In deze ruimte worden verschillende lessen aangeboden: MadScience, technieklessen, LEGO Education en handvaardigheid. Deze ruimte wordt na schooltijd gebruikt door de BSO van Korein en voor typeles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen gaan 25 uur en 15 minuten per week naar school.

Lezen: technisch lezen en begrijpend lezen.

Taal: taalverzorging, spelling, werkwoordspelling, spreken en luisteren.

Rekenen: rekenlessen en verwerkingstijd tijdens de weektaak.

Wereld oriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur , burgerschap, digitale geletterdheid. Dit alles wordt thematisch aangeboden. Er zijn 6 thema's van 6 weken per schooljaar. 

Kunstzinnige en creatieve vorming: handvaardigheid, tekenen, dans, drama en 'Kids on stage'. Deze vakken worden geïntegreerd in de projecten. 

Bewegingsonderwijs: bestaat uit 60 minuten gym door een vakdocent in een sporthal en 30 minuten bewegingsonderwijs door de eigen leerkracht op eigen terrein. 

Sociaal emotionele ontwikkeling: gemiddeld 60 minuten per week. Het bestaat o.a. uit lessen Rots en Water en lessen tijdens 'de gouden weken' ten behoeve van de groepsdynamica.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Indien er ondersteuning gewenst is die school niet in huis heeft, wordt er in overleg met ouders, samenwerking gezocht externe partners. Daarbij kan gedacht worden aan fysiotherapie, logopedie, speltherapie of een psycholoog. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zal de zorgstructuur voortzetten zoals deze nu is vormgegeven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Korein en school vormen samen Brede school De Sonnewijzer. De samenwerking bestaat onder anderen uit:

* warme overdracht van peutergroep naar kleutergroep

* overleg tussen BSO en school

* bezoekmomenten tijdens tussen peuters en kleuters tijdens project activiteiten 

* maatjes: alle onderbouw leerkrachten zijn aan een of meerdere pm-ers van de peutergroepen gekoppeld. Deze maatjes praten elkaar bij en gaan in elkaars groep op bezoek. 

Terug naar boven