Emiliusschool

Nieuwstraat 72 5691 AE Son en Breugel

Schoolfoto van Emiliusschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de Vensters pagina van de Emiliusschool.

'Worden wie je bent'

Dit is de uitdagende titel van het schoolplan van de Emiliusschool. Alle medewerkers van onze school staan, samen met de collega’s van SWZ-Zonhove, voor de taak om onderwijs, begeleiding, uitdaging en ondersteuning te geven aan speciale leerlingen, met bijzondere hulpvragen: leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen.

Stuk voor stuk leerlingen waarvoor geldt dat ze zich niet, net als hun broertje, zusje of buurkind, als vanzelfsprekend ontwikkelen. Stuk voor stuk leerlingen waarbij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, het onderhouden van zinvolle relaties en het nemen van initiatief zwaar onder druk staan. Stuk voor stuk leerlingen die daarom aangewezen zijn op deskundige ondersteuning en begeleiding.

'Worden wie je bent' houdt een uitdaging in voor ouders en kinderen die zich tot de Emiliusschool wenden. Een uitdagende opdracht die ook alle medewerkers van de Emiliusschool zijn aangegaan. Binnen die opdracht is het onze primaire taak om een op de leerlingen toegesneden pedagogisch en onderwijskundig klimaat te scheppen.

Daardoor kan het kind fysiek zo veel als mogelijk "in balans" zijn en samen met anderen leren. Zo'n klimaat kenmerkt zich ook door voorspelbaarheid en overzichtelijkheid en vertrouwde volwassenen die de keuzes van de leerlingen van hun gezicht kunnen "lezen". Vertrouwde volwassenen die voortdurend op zoek zijn naar het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het bieden van ondersteuning en houvast en anderzijds het uitdagen en prikkelen van de leerling. Pas dan kunnen onze leerlingen zichzelf verder ontwikkelen.

Uit de resultaten van de laatste enquête die onder de ouders werd gehouden, is onder andere gebleken dat de ouders het belang van zo'n specifiek pedagogisch klimaat niet alleen volledig onderschrijven, maar ook dat de ouders het daadwerkelijk herkennen en ervaren binnen onze school.

Een betere bevestiging dan van de ouders zelf kunnen we niet krijgen om te vinden dat je op de Emiliusschool kunt 'worden wie je bent'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciaal onderwijs so/vso
  • meervoudige beperkingen
  • ontwikkelingsgericht
  • orthopedagogisch klimaat
  • passend onderwijs voor mg/emg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Emiliusschool is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen.

De school wordt bezocht door ongeveer 130 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen hebben zowel (ernstige) verstandelijke als motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van zintuiglijke beperkingen, epilepsie of andere neurologische problemen, somatische aandoeningen, een autisme spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoire.

Van oudsher wordt een school die deze groep leerlingen bedient ook wel een Tyltylschool genoemd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Emiliusschool werkt nauw samen met de zorginstelling/behandelinstituut SWZ/Zonhove. Buitenschoolse opvang kan gerealiseerd worden via deze partner. Daarnaast zijn er ook logeermogelijkheden en mogelijkheden tot vakantieopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?