SBO De Brigantijn

Kanaalstraat 38 5711 EJ Someren

  • een zicht op de speelplaats locatie Someren
  • zijaanzicht met parkeerruimte locatie Someren
  • vooraanzicht van locatie Deurne

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur beschikt over een vervangerspool. Dit zijn leerkrachten die in dienst zijn bij ons bestuur en ingezet worden voor vervanging. Als een leerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, zorgt personeelszaken voor een vervanger. Het komt voor dat alle vervangers zijn ingezet en de school zélf  op zoek moet naar een oplossing. In dat geval zullen we intern op zoek gaan naar de beste oplossing. Gedacht moet worden aan de inzet van collega’s in andere groepen, de inzet van een onderwijsassistent, de inzet van stagiaires als wij vinden dat zij hier toe in staat zijn, opsplitsen van de groep indien mogelijk en dergelijke.  Als een klas echt niet opgevangen kan worden, zijn we  genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Opgemerkt dient te worden dat wij nooit onverwachts kinderen naar huis sturen. U wordt hiervan altijd schriftelijk op de hoogte gesteld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle stamgroepen zijn heterogeen van samenstelling. Naast kalenderleeftijd kijken we naar de ontwikkelingsleeftijden van kinderen. Immers, niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen realiseren we groepsdoorbrekende niveaugroepen.

Een groep kenmerkt zich door leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften, zoals kinderen die:

·        extra instructie nodig hebben op het gebied van lezen, taal en/of rekenen

·        gerichte hulp nodig hebben bij het onthouden en begrijpen van de leerstof

·        meer tijd nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken

·        uitgebreidere zorg en expertise nodig hebben

·        hulp nodig hebben bij het plannen en uitvoeren van hun werk

·        weer succeservaringen op moeten doen

·        hulp nodig hebben in de dagelijkse communicatie

·        soms een prikkelarme omgeving nodig hebben

·        ruimte nodig hebben om te bewegen

·        begeleiding nodig hebben in de omgang met leeftijdsgenoten en/of volwassenen

·        hulp nodig hebben om hun motoriek te verbeteren

·        een aangepast leerstofaanbod nodig hebben

Onze leerlingen en hun ouders hebben diverse achtergronden. Meerdere levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden komen in de school bij elkaar en we streven daarbij naar een leer- en werkomgeving waarbij respect voor jezelf en respect voor de ander centraal staat. Kennis over en uitwisseling van diverse culturele achtergronden en levensovertuigingen zorgen voor wederzijds begrip en respect.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemde tabel geeft globaal de richtlijnen van de onderwijstijd aan, echter sommige vakgebieden worden op onze school integraal aangeboden. Zo staat natuurlijk bewegen/bewegend leren op ons programma, participeren kinderen in een taalklas en is er aandacht voor spel- en speelontwikkeling waarbij bovengenoemde vakken aan de orde komen.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft vestigingen in twee gemeenten, namelijk Deurne en Someren.De leerlingen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het SWV Peelland PO 30-08. SBO de Brigantijn is een school voor speciaal basisonderwijs vallend onder de wet primair onderwijs. Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar die allen extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen kunnen op meerdere momenten gedurende het schooljaar instromen. Leerlingen die de school bezoeken hebben vaak een gecombineerde problematiek op de diverse domeinen van leren en gedrag, waardoor het volgen van onderwijs binnen de reguliere setting, in elk geval voor een bepaalde tijd, moeilijk en soms onmogelijk is. Instroom is ook mogelijk direct vanuit peuterspeelzalen en medische kinderdagverblijven.

Binnen onze organisatie zijn we blijvend op zoek naar ontwikkelingen ten behoeve van de leerlingen die aan onze zorg worden toevertrouwd. Daarbij spelen we in op bestuurlijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven