SBO De Brigantijn

Kanaalstraat 38 5711 EJ Someren

  • een zicht op de speelplaats locatie Someren
  • zijaanzicht met parkeerruimte locatie Someren
  • vooraanzicht van locatie Deurne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van Schoolvensters van de PO raad. U vindt hier informatie van SBO de Brigantijn locatie Someren en Deurne.  Wilt u meer weten, klik dan hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaarheid
  • Kansrijk
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband

SBO de Brigantijn valt onder het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08. 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Scholen hebben daarmee een zorgplicht gekregen. Elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school, in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs die hun (hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn: het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/ verzorgers en het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.

SWV Helmond- Peelland 30-08

Bezoekadres: Berkveld 19, 5709 AE Helmond

Postadres: Postbus 551, 5700 AN Helmond

Samenwerking met diverse partners vinden we in het belang van ons onderwijs en de kwaliteit daarvan erg belangrijk. We hebben al aangegeven dat de samenwerking met de ouders voor ons erg belangrijk is. 

Verder onderhouden we contacten met gemeentelijke instellingen, zoals:

·        Voorzieningen Voorschoolse Educatie (VVE)

·        Bibliotheek: ‘De bibliotheek op school’

·        LEEF

·        Leerplicht en Politie  

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering.

Terug naar boven