RK Basisschool Sint Jozef

Kerkendijk 81 5712 ET Someren

 • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schooltijd wordt de ontwikkeling van kinderen op diverse manieren gevolgd:

 • In groep 1-2 worden kinderen geobserveerd door de leerkrachten tijdens diverse werk- en speellessen. Naast de administratie van de leerkracht wordt hiervoor in oktober en april het programma ‘KIJK op kleuters’ van uitgeverij Bazalt gebruikt, waarbij specifiek wordt gelet op (sociale) vaardigheden en waar de ontwikkelingsleerlijnen in beeld worden gebracht.
 • Daarnaast worden de Cito-toetsen Rekenen en Taal voor kleuters afgenomen.
 • Regelmatig komen in de groepen 3 t/m 8 methodegebonden toetsen voor. De uitslag van deze toetsen wordt door de leerkracht in het eigen administratiesysteem genoteerd. Samen met resultaten van ander werk en de observaties van de leerkracht wordt de begeleiding van het kind bepaald.
 • Vanaf groep 3 worden 2 tot 4 keer per jaar toetsen op het gebied van technisch lezen (drie–minutentoets en AVI), begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat afgenomen. Deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem (Esis B).
 • In groep 8 wordt in de maand april deelgenomen aan de landelijke Cito-eindtoets. De uitslag van deze toets geeft een beeld van het gevolgde onderwijs op onze school en wordt mede gebruikt voor de verwijzing van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 8 wordt in kaart gebracht met behulp van het pedagogisch leerlingvolgsysteem “KIJK op sociale competenties” (een meetinstrument waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen volgen)
 • 2x per schooljaar wordt in oktober en april per leerling een vragenlijst ingevuld door de leerkracht.
 • Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook de vragenlijst in.De uitslag per kind wordt besproken. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkrachten en de IB-er aanwezig.Naar aanleiding van de besprekingen wordt voor sommige kinderen een actieplan opgezet.In het rooster van elke groep wordt tijd gemaakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We gebruiken daarvoor de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.
 • Twee keer per jaar wordt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een groepsbespreking a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem (Esis B) gehouden.
 • Ook vindt twee keer een groepsbespreking plaats n.a.v. de ingevulde KIJK-lijsten. Elke leerkracht bespreekt tijdens dit overleg met de IB-er elke leerling van zijn/haar groep, waarbij zowel de verstandelijke als sociaal-emotionele ontwikkeling wordt doorgenomen. Ook de ontwikkelingen van de groep als geheel worden besproken. De gegevens van de LVS-toetsen en KIJK worden behalve in de webbased programma’s ESIS B en KIJK ook opgenomen in het leerlingendossier. Op deze manier ontstaat na enige tijd ook een beeld van het kind.Tijdens contacten tussen ouders en leerkracht kunnen afspraken gemaakt worden. Deze worden door de groepsleerkracht genoteerd.
 • Specifieke gegevens over kinderen, bv. onderzoeksrapporten door de begeleidingsdienst, worden in het leerlingendossier opgeslagen.
 • Alle gegevens uit de toetsen van Cito, die door school worden afgenomen, worden in het computerprogramma van ESIS B opgenomen.
 • De CITO- LVS-gegevens van de groep als geheel worden verwerkt in de trendanalyses. We maken deze analyses twee keer per jaar, zodat we kunnen zien hoe de vorderingen van kinderen en groepen op onze school gedurende enkele jaren zijn. Zo kunnen we ook bekijken welke vakgebieden meer aandacht behoeven.
 • 4x per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met het zorgteam, hierin zitten de interne begeleider, een externe orthopedagoog van “Verder met Leren”, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de aan school verbonden opvoedondersteuner, de wijkagent, de betrokken groepsleerkracht en indien nodig de directeur. Tijdens deze bespreking kunnen leerkrachten kinderen inbrengen die op leer- en/of gedragsgebied opvallen. Alle zorgleerlingen worden besproken. Samen met de leerkracht wordt het probleem bekeken en wordt tevens nagegaan op welke manier adequate hulp gezocht kan worden (eigen leerkracht, interne begeleider, andere collega, externe instantie).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven