RK Basisschool Sint Jozef

Kerkendijk 81 5712 ET Someren

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Jozef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij  verlof of ziekteverzuim wordt eerst gekeken of part-timers of interne begeleiding en/of directie dit kunnen opvangen.

Daarna wordt de vervangingspool van Prodas ingeschakeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Het leerlingenaantal maakt dat wij vanaf schooljaar gaan werken in 3 bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) waarbij de bouw verdeeld is in 2 basisgroepen met daarin kinderen van 3 leerjaren. Dat betekent dat de helft van de kinderen van een leerjaar in één basisgroep zitten samen met de helft van de andere 2 leerjaren uit de bouw, waar mee zij de dag starten en eindigen in een eigen basislokaal.

Komend schooljaar hebben we de groepen: 0-1-2a, 0-1-2b, 3-4-5a, 3-4-5b, 6-7-8a en 6-7-8b. We streven naar een evenredige verdeling van combinatiegroepen (aantal leerlingen, aantal jongens/ meisjes, zorgbehoeften van leerlingen etc.)

Na de start krijgen de leerlingen met hun eigen leerjaar instructie voor de basisvakken. Er zijn ook lessen waarbij groepsdoorbrekend gewerkt wordt, zoals Topondernemers, Leesplan, muziek, ateliers, gym, engels, etc.

Om de groep leerlingen zo goed mogelijk in beeld te brengen werken wij met groepsplannen op het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen de instructie en zorg krijgen die zij nodig hebben. We werken met 3 niveaus;  basis (basisinstructie), zorg (verlengde instructie) en plus (korte instructie en verrijkingsopdrachten).  Waarbij we blijven streven voor ieder kind minimaal de leerdoelen van het betreffende leerjaar te halen, of meer indien mogelijk.

We vinden het belangrijk dat we de vorderingen van leerlingen goed volgen. We gebruiken hiervoor de methodegebonden toetsen, ons leerlingvolgsysteem (Esis B) en de sociaal emotionele registratie “KIJK op sociale competentie”. Samen met observaties vormen dit de pijlers voor de groepsplannen in de groepen. 

Herfstleerlingen

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode. 

Toelating leerling

Als een kind als leerling op een school wordt toegelaten dan bevestigt de school dit schriftelijk dan wel via de mail aan de ouders.

Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de gelegenheid gesteld gedurende een aantal dagdelen kennis te maken met de school, de groep en de groepsleerkracht.

Plaatsing van leerlingen kan geschieden vanaf het moment waarop het kind 4 jaar is geworden.  Gedurende de laatste 4 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.

Wanneer de leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de leerling pas ingeschreven na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de school van herkomst.  De directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de school van herkomst. De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op het moment dat er extra behoefte is bij de basisvaardigheden, dan wordt de lestijd per vak aangepast naar de behoefte van de groep of leerling

Onder de basisvaardigheden verstaan wij : rekenen, taal, lezen of sociaal emotionele ontwikkeling, 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

* Groep 3 heeft een methode waarin taal, lezen en spelling geïntegreerd is.

* Onder lezen verstaan wij technisch en begrijpend lezen.

* De korte pauze en de eetpauze worden ook gebruikt voor de positieve groepsvorming en het buitenspel, zoals boven genoemd.

* De kunstzinnige en creatieve vorming wordt vormgegeven in ateliers.

* De methode Topondernemers voorziet in een compleet aanbod op het gebied van: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap en een gedeelte levensbeschouwing.

* Studievaardigheden worden in de groepen 7 en 8 expliciet aangeboden, waarbij de andere groepen deze integreren in de overige vakgebieden.

* Met ingang van schooljaar 2020-2021, start groep 4 met de methode topondernemers, hierin wordt de lestijd van verkeer mee gerekend. In het eerste half jaar wordt verkeer gegeven en het tweede half jaar vervalt verkeer en wordt Topondernemers in die plaats gegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De St. Jozef biedt regulier onderwijs aan, wij maken daarbij gebruik van het expertise netwerk van Prodas, de plusklassen, NT2 (Nederlands als 2e taal), taal en Nieuwkomersklas van Prodas indien de onderwijsbehoefte van een leerling daarbij past.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Elk jaar is er vanuit de gemeente een controle op het locatie en kwaliteitsplan van school en peuterspeelzaal op het gebied van VVE.

Norlandia en de St.Jozef maken samen de plannen en houden gedurende het schooljaar regelmatig overleg om de plannen te evalueren en bij te stellen.

Op 1 oktober 2012 hebben bs St. Jozef en peuter-groep ’t Kruimeltje een inspectiebezoek VVE gehad. Het totaalbeeld vanuit de inspectie: Gezien de relatief korte periode dat er in Someren-Heide structureel sprake is van een, sinds kort in een gebouw ondergebrachte, VVE-Locatie kan de inspectie een positief beeld schetsen. De locatie bestaat formeel uit zowel een voor- als een vroegschool. In bepaalde opzichten voldoet de locatie zelfs aan zodanige criteria, dat de waardering ‘4’ van toepassing is, als voorbeeld voor een locatie elders. Uit de gegeven waardering blijkt vooral, dat er op deze locatie met veel inzet wordt gewerkt aan het opzetten en implementeren van de visie achter VVE. Het gaat hierbij om indicatoren als scholing voor het programma, het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het tonen van respect voor de autonomie van het kind (de vroegschool).

Terug naar boven