Obs De Startbaan

Oude Tempellaan 9 a 3769 JA Soesterberg

Schoolfoto van Obs De Startbaan

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De uitslagen van de eindtoets zijn in het in het algemeen voor elk individu passend.  
Aan het eind van groep 7 bepalen we het voorlopig advies die we dan samen met de leerling en ouders/verzorgers bespreken. In groep 8 stellen we het definitieve advies vast. Ons advies is opgebouwd uit de data die wij in ruim ruim 7 jaar in het leerlingvolgsysteem hebben vastgelegd. Dit zijn onder andere: de resultaten van de methodetoetsen en de Cito-toetsen, 2 keer per jaar. Deze factoren zijn medebepalend voor het voorlopig advies.

Bij het advies voor het VO nemen wij ook mee:
-De observaties van de leerkrachten
-De taakgerichtheid
-De werkhouding
-De sociale vaardigheden
-De motivatie van de leerling

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De leerling in beeld en hoe volgen we een leerling?  

Ons onderwijs richt zich op het bereiken van de einddoelen, zoals die vastgesteld zijn door de tweede kamer.
Wij begeleiden de leerlingen optimaal bij hun leerproces, waarbij wij uitgaan van verschillen tussen leerlingen en rekening houden met de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Dit doen we door observatie, afnemen van de methode gebonden toetsen en twee keer per jaar de CITO toetsen.
Samen met de leerling stellen wij, naast groepsdoelen, persoonlijke doelen en geven ruimte aan eigen ontwikkeling. Onze instructies zijn passend; aan de hele groep, aan kleine groepjes en individueel. De tussentijdse resultaten worden geëvalueerd, geanalyseerd door de leerkrachten en gepresenteerd aan elkaar. Op basis hiervan worden de vervolgstappen bepaald voor de onderwijsbehoeftes van een leerling of een groep leerlingen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven