De Postiljon

Generaal Winkelmanstraat 111 3769 EC Soesterberg

  • Wij zijn sinds 2011 een Vreedzame School.
  • Ons speelplein wordt vernieuwd. Uitgangspunt is een natuurlijk plein. Dit is ons schip.
  • Onze tipi en een kleuterlokaal
  • Schoolfoto van De Postiljon
  • Schoolfoto van De Postiljon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van groep 8 zijn naar voortgezet onderwijsscholen in Amersfoort en Zeist uitgestroomd. Een deel van de adviezen zijn geen enkelvoudige adviezen geweest (bijvoorbeeld havo), maar dakpanadviezen (bijvoorbeeld vmbo-t/ havo). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22november 2012, 28 november 2014 en 27 maart 2014 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek afgenomen. Dit was noodzakelijk omdat onze school drie jaar achter elkaar onvoldoende gescoord heeft op de Cito Eindtoets. De afgelopen twee jaar hebben we erg hard gewerkt aan de verbetering van onze opbrengsten. De tussenresultaten (groep 2-8) zijn verbeterd en liggen gemiddeld op een voldoende niveau. De Cito Eindtoets 2014 is net voldoende gescoord. Volgens de inspectie zijn er goede en positieve ontwikkelingen zichtbaar. Wij zijn trots dat de inspectie ons gewaardeerd heeft met een voldoende en het basisarrangement heeft afgegeven op 27  maart 2014. In onderstaande bijlage leest u een stukje uit de nieuwsbrief van 10 juni 2014 en kunt u de inspectierapporten lezen van bovenstaande bezoeken in 2012, 2013 en 2014.

Terug naar boven