2e Van der Huchtschool

Libel 56 3766 HH Soest

  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het belangrijkste streven in het algemeen is dat iedere individuele leerling scoort conform onze verwachtingen en conform het eerder besproken advies.           

Ook dit jaar ligt onze gemiddelde score (536,4) hoger dan het landelijk gemiddelde (534,9).We scoren deze keer het sterkst op het onderdeel lezen met een percentielscore van 90%, bestaande uit de subdomeinen begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken. Een onderdeel waarop we dit jaar lager scoorden was rekenen met een percentielscore van 45%. Het subdomein meten en meetkunde valt lager uit dan van een school met onze gemiddelde score verwacht mag worden. Het subdomein verbanden (schema's, tabellen en grafieken) kwam dan weer hoger uit dan verwacht, afgezet tegen vergelijkbare scholen. Onze school neemt deel aan het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie bestaande uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en scoort daarop hoog met een percentielscore van 90%. Dit houdt in dat 10% van de scholen in Nederland hier hoger op scoort.

De scores zijn passend bij de niveaus van de leerling zoals wij onze leerlingen kennen. Dit jaar scoorden ongeveer alle leerlingen zoals verwacht en passend bij het verkregen advies. In deze huidige klas zijn 10 vmbo basis- en/of kaderberoepsgerichte leerweg, 7 vmbo theoretische leerweg, 3 havo,  4 vwo en 3 gymnasium adviezen gegeven.Er worden nauwelijks tot geen heroverwegingen gedaan van de adviezen na de uitslag van de centrale eindtoets. Alle leerlingen (4) met een VSO advies namen in 2023 wel deel aan de eindtoets. We bekijken dit jaarlijks per individu.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en februari worden vanuit het LOVS de Cito M-toetsen afgenomen. De primaire gebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen komen hierbij aan bod. Deze school zelf evaluatie (SZE) wordt geanalyseerd en teruggekoppeld aan de leerkrachten. In juni worden m.u.v. groep 8 de Cito E-toetsen afgenomen als einddopbrengst in dat schooljaar.

Wij werken met Leerling in beeld van Cito.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 wordt ieder jaar in februari de Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. De uitslag van deze Cito-toets, die uit de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie bestaat, geeft een indicatie van het type voortgezet onderwijs dat de leerling zal kunnen volgen. Daaraan voorafgaand maakt de leerkracht van groep 8 rondom de adviesgesprekken met de ouders een onderwijskundig rapport met o.a. een verwijzingsadvies. Uitgangspunt hierbij is overeenstemmimg over het advies. De school voor V.O. waar uw kind wordt aangemeld, baseert zijn besluit betreffende wel/niet toelaten op dit advies van de basisschool. De uitkomst van de Cito-toets is in de regel een bevestiging van het eerder verstrekte advies. De school voor V.O. kan en mag de uitkomst van de toets dus ook niet meewegen in het besluit. Inschrijven bij het voortgezet onderwijs leidt niet automatisch tot toelating. Wanneer basisschooladvies een schooltype niet adviseert, is toelating z.g.a. uitgesloten. Bij gerede twijfel na de uitslag van de Einddtoets is nader overleg met de leerkracht mogelijk. 

In de achterliggende jaren gelden voor onze school t.a.v. de eindtoets groep 8 de hieronder vermelde scores.

2019

Landelijk gemiddelde= 534,9

Gemiddelde van onze groep 8= 539,2

2020

Landelijk gemiddelde= 535,7

Gemiddelde van onze groep 8= 540,4

2021

Landelijk gemiddelde= 534,5

Gemiddelde van onze groep 8= 535,8

2022

Landelijk gemiddelde= 534,8

Gemiddelde van onze groep 8= 535,6

2023

Landelijk gemiddelde= 534,8

Gemiddelde van onze groep 8= 536,4

Landelijk gemiddelde over 5 jaren= 534,9

Gemiddelde van onze groep 8 over 5 jaren= 537,5

De ervaring leert dat er, afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele kinderen, van jaar tot jaar verschillen zijn waar te nemen in de verwijzingen naar verschillende typen van voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren en tracht incidenten te voorkomen. 

Onze ambities zijn:

1.De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren.

2.De school beschikt over een registratiesysteem.

3.De school probeert incidenten te voorkomen.

4.Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar.

5.De school beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een interne en externe vertrouwenspersoon.

6.Wij kennen en zijn op de hoogte van de verschillende vormen van geweld en intimidatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg voor elkaar
  • Respect en tolerantie
  • Je mag zijn wie je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hoewel wij in 2015 een hele mooie rapportage ontvingen n.a.v. het toenmalige bezoek aan onze school, hebben wij in 2017 de Inspectie uitgenodigd om opnieuw langs te komen. Wij hadden ons nl. aangemeld voor het traject 'Excellente school'en daarvoor is een actuele rapportage van de Inspectie een van de vereisten om te kunnen deelnemen aan dit traject. Het aantal standaarden waarop zou worden beoordeeld was in het nieuwe toezichtkader inmiddels uitgebreid van 10 naar 14. Bovendien zou uit de rapportage moeten blijken dat wij als school in totaliteit de hoogst mogelijke waardering van de Inspectie zouden krijgen nl. 'Goed'.  Die kregen we en vervolgens stapten we het traject van de Excellente school binnen. In januari 2018 kregen we uiteindelijk het bijbehorende predicaat uitgereikt en we mochten ons t/m 2020 een Excellente school noemen. Ons excellentieprofiel is gebaseerd op de brede zorg die wij onze leerlingen kunnen bieden; passend onderwijs 'pur sang'. Vanwege Covid is deze termijn verlengd t/m 2021. In dat jaar heben we de verlenging van het predicaat aangevraagd.

Na onderzoek door de Inspectie werden we opnieuw 'Goed' bevonden en we konden bovendien de doorontwikkeling van ons excellentieprofiel aantonen. In januari 2022 werden we voor de tweede keer een 'Excellente school' en het predicaat is geldig tot medio 2025. 

Terug naar boven