2e Van der Huchtschool

Libel 56 3766 HH Soest

  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool
  • Schoolfoto van 2e Van der Huchtschool

In het kort

Toelichting van de school

De 2e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school met vaste ritmes en tradities waarin een kind zich snel thuis en veilig voelt. De school biedt 'Algemeen Bijzonder Onderwijs' op humanitaire grondslag. De basis hiervoor werd 100 jaar geleden gelegd met de oprichting van de 1e Van der Huchtschool op basis van de mensvisie van onder meer Albert Schweitzer. De school is dan ook onderdeel van de slagvaardige, kleine Stichting Van der Huchtscholen, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

De school streeft er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. De één heeft daarvoor net wat extra zorg nodig, de ander juist iets meer uitdaging.

Het team van de school bundelt meer dan 200 jaar onderwijservaring. Het is een uitgebalanceerde mix van ervaring en ongebreideld enthousiasme. Ze omarmen de visie van de Van der Huchtscholen en de soms eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpak. Daarin staat, naast een stevige relatie tussen thuis en school en aangevuld met maatschappelijke geëngageerdheid, de overtuiging centraal dat wij een positief verschil kunnen maken in de wereld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Humanitaire grondslag
  • Structuur, normen en waarden
  • Excellent op zorgbreedte
  • Ouders zijn partners
  • Heldere communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is qua aantal leerlingen al jaren stabiel. De school bestaat uit 3 kleutergroepen en 6 jaargroepen en telt op 1 februari steeds rond de 235 leerlingen. In de loop van het schooljaar stromen er daarna nog gemiddeld 25 kinderen in. 

*Voorafgaand aan de aanmelding van kinderen jonger dan 4 jaar volgt een intakegesprek met ouders en een rondgang door de school. Daarna wordt nagegaan of en wanneer er plaats is en of de aanmelding een inschrijving wordt. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht.

De instroom van kinderen die van een andere school afkomstig zijn verloopt gelijk, maar met de toevoeging dat de intern begeleider informatie inwint bij de huidige school. Na het bepalen van de onderwijsbehoeften wordt nagegaan of en wanneer er plaats is en of de aanmelding een inschrijving wordt. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht.

De instroom van leerlingen voor onze zorg groep Aarde verloopt afwijkend. Na een intakegesprek met ouders volgt overleg met de huidige school en eventuele derden in de begeleiding. Vervolgens wordt de leerling geobserveerd in de huidige schoolomgeving en volgt een proefperiode bij ons van maximaal twee weken. Daarna valt pas het besluit of en wanner er plaats is en of er ingeschreven kan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

*Bij het laatste bezoek van de Inspectie van het Onderwijs kreeg ons schoolklimaat de hoogste waardering, nl. "Goed". Volgens de Inspectie houdt dit in dat andere scholen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. 

*Mevrouw E. Hellebrand is als de vertrouwenspersoon binnen onze stichting direct te bereiken via 06 21421377.

Terug naar boven