Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 lag onze score op de eindtoets rond het landelijk gemiddelde.

In schooljaar 2021-2022 hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord met de eindtoets. 

Gezien de uitstroom van de leerlingen en de ontwikkeling van de school is deze score volgens verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze school gebruiken we voor het volgen van de kleuters het observatie systeem Mijnkleutergroep. Dit is in het schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 3 het CITO leerlingvolgsysteem. 

Met beide leerlingvolgsystemen volgen we of kinderen groeien in hun ontwikkeling en checken we of het kind op koers ligt. Ook kunnen we zien of de leerkracht de doelen haalt die zij zichzelf gesteld heeft. Dit betekent dat we toetsen inzetten als hulpmiddel en niet als doel op zich. Toetsen helpen ons om te zien of we op de goede weg zijn en kunnen ons helpen aan ouders te laten zien waar kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling.

We gebruiken het systeem van Leeruniek om meer zicht te krijgen op onze leerlingen na toetsing. Hierbij worden zowel de Cito toetsen als de methode toetsen gebruikt. En daarnaast zijn de observaties van de leerkracht in de klas een belangrijk meetinstrument. 

In de groepsbespreking met de intern begeleider bekijkt de leerkracht de resultaten van zijn groep en bespreekt wat er nodig is voor elk kind. Ook worden de leerlingen opnieuw ingedeeld op instructieniveau. Dit wordt drie keer per jaar gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Helemaal JIJ! leiden we jaarlijks in met twee Helemaal JIJ! weken. Hierin is aandacht voor wie jij bent, in deze groep, bij deze juf. Tevens zijn dit de eerste twee weken van de zes Gouden weken op school waarin de groep gevormd wordt. Wat hebben we samen nodig om er goed een jaar van te maken? Wat zijn onze manieren? Deze weken worden herhaald in januari en mei tijdens de zilveren weken. 

In het schooljaar 2021-2022 is het team geschoold in de Kanjertraining en zijn we de lessen gaan geven van de Kanjertraining. Het team zal in augustus 2022 nog een dag scholing volgen en dan zijn alle teamleden gecertificeerd. We zullen dan overgaan op de Kanjertraining en daarbij ook de Kanjervragenlijsten gaan gebruiken voor het monitoren van de veiligheid in de school.

Gedurende het hele jaar is er zo bewust aandacht voor de positieve sfeer in de groep en tevens voor het thema pesten. We maken het bespreekbaar. Twee keer per jaar wordt in de groepen 5 tot en met 8 de Kanjervragenlijst ingevuld en in de groepen 1 en 2 wordt dit gedaan in het programma van mijn kleutergroep. De leerkrachten vullen allemaal de docentenvragenlijst in van de Kanjertraining en zo monitoren we de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Nieuwsgierig
  • Moedig
  • Verbindend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven