Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Insingerschool werken veel leerkrachten al lange tijd. Hierdoor is er een tijd aangebroken dat er ofwel leerkrachten met pensioen gaan ofwel leerkrachten gaan kijken of zij nog elders willen gaan werken. De verwachting is dus dat er vanaf nu elk jaar wijzigingen in formatie zijn.

Om die reden wordt er komende jaren extra geïnvesteerd in formatie, zodat studenten kunnen worden opgeleid in de school en we hen dan wel aan de school of binnen de Stichting aan ons kunnen binden. 

Bij het aannemen van nieuw personeel wordt er bij voorkeur gekeken naar mannelijk personeel, helaas is daar weinig keus in, en naar personeel met extra (HBO of universitaire) scholing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte kijken we eerst of er een beschikbare vervanger aanwezig is bij de invalpool IPPON, waarbij we aangesloten zijn.

Als dit niet het geval is, kijken we of er een extra leerkracht, stagiaire of onderwijsassistent in school aanwezig is die de groep kan overnemen.

In uiterste nood krijgt een groep geen onderwijs aangeboden en vragen we ouders de kinderen zelf op te vangen. We proberen dit tijdig te communiceren, bij voorkeur een dag van te voren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs wordt aan de groepen 3 tot en met 8 gegeven door een vakleerkracht.

Via bureau NBSS huren wij een bevoegd vakleerkracht in.

We maken gebruik van de gymzaal aan de Willaertstraat in Soest.

Vanaf groep 4 fietsen de kinderen daar naartoe, onder begeleiding van een ouder en een leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2, kleuterklassen A,B en C.

Elke dag is er in alle groepen aandacht voor Trefwoord, onze methode voor levensbeschouwing. Middels bijbelverhalen en spiegelverhalen, liedjes en prenten wordt aan kinderen de geschiedenis van het christendom en de toepassing uitgelegd en besproken. 

De kleuters bewegen de hele dag door. Dit regelmatig in ons speellokaal en met mooi weer vooral buiten op ons prachtige speelplein. 

Bij de kleuters wordt los van methoden gewerkt. Er is een leerlijn opgesteld waarin vaardigheden aan de kleuters worden aangeboden.

Middels observaties, vanuit het leerlingvolgsysteem KIJK, wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd en geregistreerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 t/m 8:

Elke dag is er in alle groepen aandacht voor Trefwoord, onze methode voor levensbeschouwing. Middels bijbelverhalen en spiegelverhalen, liedjes en prenten wordt aan kinderen de geschiedenis van het christendom en de toepassing uitgelegd en besproken. 

Lezen, reken, taal, spelling, begrijpend lezen zijn de vakken die vanaf groep 3 elke ochtend worden aangeboden. In de middag wordt ook projectmatig gewerkt, de 21e eeuwse vaardigheden en kennis van de zaakvakken komen hier van pas en de creativiteit wordt gestimuleerd. 

Engels wordt aangeboden vanaf groep 5.

We geven in 3 blokken les over pesten, middels onze methode PRIMA.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan alle kinderen waarvan ouders kiezen voor Protestants-christelijk onderwijs. Ouders kiezen al vroeg voor onze school,  vroegtijdig aanmelden is noodzakelijk voor een plek. Het aanmeldformulier kan worden aangevraagd door onze school te bellen. Broertjes en zusjes hebben voorrang mits deze binnen 3 maanden na geboorte ook zijn aangemeld. 

Ons onderwijs in de klas zijn we meer gedifferentieerd aan het vormgeven. Hierbij komen we meer tegemoet aan de verschillen die er zijn in leren qua niveau en tempo tussen leerlingen. Zoveel mogelijk wordt ondersteuning op maat in de klas georganiseerd. 

Voor leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben is er in onze Stichting een verrijkingsklas waar kinderen een ochtend in de week aan deel kunnen nemen. Het traject hier naartoe wordt begeleid door de intern begeleider, in overleg met leerkracht en ouders. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven