CBS Da Costa

Spoorstraat 3 3761 AJ Soest

  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa
  • Schoolfoto van CBS Da Costa

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen. Wij streven naar hoge opbrengsten, maar realiseren ons ook dat goed kunnen leren meer behelst dan een hoge cito-score behalen.

Heb je echt leren leren? Leren doorzetten? Is er extra verdieping of verrijking nodig, of extra ondersteuning? We gaan zowel met kinderen als met leerkrachten in gesprekken over doelen en ambities. We vinden het het meest belangrijk dat kinderen goed kunnen vertellen wat zij leren, hoe zij het beste leren en wat zij daar bij nodig hebben. Dit vergroot hun slagingskans in het VO.

Op de realistische schooladviezen die wij geven voor het Voortgezet Onderwijs, krijgen wij goede feedback van de VO scholen en van onze ouders.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten worden gemeten middels de gestandaardiseerde IEP-toetsen en middels de DMT-signaleringen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met onze methode Kwink en ons signaleringssysteem ZIEN werken we met de kinderen aan een veilig school- en groepsklimaat zodat het leren optimaal mogelijk wordt en pesten wordt voorkomen. Eigenaarschap van kinderen vinden we belangrijk, met ondersteuning waar nodig.

Het kind krijgt meer inzicht in eigen gedrag, in relatie tot de anderen in de groep en tot de omgeving. Vanaf groep 3 gaat het kind mee naar het gesprek met leerkracht en ouder(s). Hierbij kan een ieder aangegeven welke behoeftes gezien worden m.b.t. een veilig leer- en groepsklimaat en versterken we de samenwerking school - thuis.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig leerklimaat
  • positief groepsklimaat
  • preventief voorkomen pesten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in 2019 een heel tevreden oordeel over ons gepubliceerd!

Terug naar boven