CBS Da Costa

Spoorstraat 3 3761 AJ Soest

 • Schoolfoto van CBS Da Costa
 • Schoolfoto van CBS Da Costa
 • Schoolfoto van CBS Da Costa
 • Schoolfoto van CBS Da Costa
 • Schoolfoto van CBS Da Costa

Het team

Toelichting van de school

In ons team werken gedreven leerkrachten, ondersteuners en vakleerkrachten samen aan goed onderwijs waarbij de onderwijsbehoefte van kinderen het uitgangspunt vormt. Een ieder heeft naast de lessen daarbij eigen aandachtsgebieden en taakuren voor een specialisme, leerteam, commissie en voor deskundigheidsbevordering. We kijken regelmatig bij elkaar in de groepen, staan open voor consultaties en kijken ook bij andere scholen om zo scherp te blijven op onze visie en uitvoering van hetgeen we goed onderwijs vinden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met het ippon-vervangingssysteem en hebben onze eigen vervangers i.s.m. PCBO Baarn-Soest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Na een zomer starten bij ons kleine groepen van kinderen in de groepen 1 en 2 (circa 15 kinderen) om rustig te kunnen wennen. In de loop van het jaar stromen daar kinderen bij in tot de groep uit circa 25 a 26 kinderen bestaat. De kinderen die tijdens de zomer overgaan van groep 2 naar groep 3 gaan op enkele dagdelen al wennen aan de nieuwe groepssamenstelling. Onze groepsgrootte varieert doorgaans tussen de 26 en 30 kinderen. Dit hangt samen met de onderwijs- en zorgbehoeftes in de bewuste groep. Als een nieuw kind wordt aangemeld kijken we zowel naar het kind, naar de groep en naar de leerkracht en nemen we een passend besluit gezien de context waarbij de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal staat. Bewegingsonderwijs wordt deels gegeven door een vakleerkracht, deels door onze eigen (bevoegde) leerkrachten. Met de methode "basislessen beweging" is het heerlijk om samen buiten het klaslokaal in beweging te zijn. De leerkracht ziet zo weer andere dingen van het kind.

Overzicht van methodes:

 • Rekenen - WIG 5
 • Taal Actief 3
 • Godsdienst - Kind op maandag
 • Sociaal emotionele vorming - Kwink
 • Lezen - Lijn 3
 • Technisch lezen - Karakter
 • Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip goud
 • Schrijven - Klinkers
 • Wereldoriëntatie en burgerschap - Blink Wereld
 • Studievaardigheden - Blits 2
 • WNT - Leskisten
 • Creatieve vorming - Creeer en leer
 • Verkeer - 3VO


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Bij elke activiteit zijn doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden het uitgangspunt. Er zijn ook activiteiten waar elk kind aan een eigen doel/ontwikkelingsgebied kan werken. Hierdoor is het aantal uren niet precies aan te geven in onderwijstijd. Tijdens een kringactiviteit wordt vaak gewerkt aan een taal of rekendoel, maar tijdens het spelend leren werkt het kind ook aan taal en rekendoelen. Een kind ontwikkelt zich nog sprongsgewijs en de betrokkenheid is ons inziens het grootst wanneer een kind zelf een activiteit kan kiezen. De leerkracht stimuleert bij de activiteit de ontwikkeling leidend naar de doelen die gesteld zijn en de zone van de naaste ontwikkeling. Door de ontwikkeling van het kind goed te volgen weet de leerkrachten welke kinderen welke doelen nog niet behaald hebben en worden deze gestimuleerd. In het aanbod zijn de einddoelen voor groep 2 verwerkt, maar elk kind behaalt deze op een ander moment. Elk kind ontwikkelt zich zo tijdens het spelend leren in het eigen tempo en op zijn eigen moment. Wij vinden het belangrijk goed te weten welk kind we waar moeten uitdagen en stimuleren en monitoren dit via de werkwijze van KIJK.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij het onderwijs passend aanbieden aan kinderen met diverse onderwijsbehoeftes. We werken op diverse niveau's, waarbij kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning, verdieping of verrijking krijgen. Hiervoor hebben wij extra formatie bij drie leerkrachten in ons team beschikbaar gesteld. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten. Zij kijkt mee hoe de kinderen in alle groepen zich ontwikkelen en welke ondersteuning er nodig is. De intern begeleider werkt nauw samen met de schoolondersteuner vanuit SamenWerkingsVerband de Eem. In overleg met ouders en de schoolondersteuner kan op basis van de ondersteunignsbehoefte een "arrangement" worden afgegeven waarmee de school extra gelden ontvangt om extra ondersteuning voor een kind of groep te realiseren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om te kunnen leren is een veilige leer- en leefomgeving belangrijk. De veiligheid in de groep, de onderwijsbehoefte en de span of control van de leerkracht en ondersteuner staan daarbij voorop. Kinderen die bij het onderwijs veel fysieke hulp nodig hebben van de leerkracht waardoor de leerkracht onvoldoende aandacht kan hebben voor de groep zullen we in de regel door verwijzen, tenzij een intensief arrangement voldoende ondersteuning kan bieden. Voor kinderen met een onderwijsbehoefte waarvoor het werken in een kleine groep het grootste deel van de dag noodzakelijk is of voor hen die een groot deel van de dag 1 op 1 begeleiding nodig hebben zullen we ons altijd afvragen: wordt het kind gelukkig van een plekje op onze school, kunnen wij voldoen aan wat zij nodig hebben? Is het antwoord hierop "ja" dan is onze ambitie hier in samenwerking met SWV De Eem zo goed mogelijk op te anticiperen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelend leren, spelend ontwikkelen

Op de Da Costaschool vinden wij spelend leren belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen leren door te doen, oefenen en imiteren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken en eraan deelnemen. Leren door te verwonderen, zelf te doen en te ervaren. Dit verhoogt de betrokkenheid. Het zich veilig en gezien voelen, plezier en betrokkenheid ervaren zijn wat ons betreft voorwaarden om tot leren te komen. In de leeromgeving spelen en werken kinderen overal: op de grond, in hoeken en soms aan een tafel. We bieden ontwikkelingsmaterialen aan, en ook elementen als water, zand en modder. In onze hoeken spelen kinderen vanuit alledaagse situaties zoals de supermarkt, de huisarts of ze bouwen een huis. Jonge kinderen ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen verschillend is, zij ontdekken daarbij wie ze zelf zijn en hoe ze in verhouding tot een ander staan. Een spelend kind heeft plezier in het spelen, het speelt zolang hij/zij er zin in heeft. In het spel ontwikkelt het kind spelenderwijs. De leerkracht vervult de rol van pedagoog: relatie, competentie en autonomie staan vooral en is tevens degene die het jonge kind in het spel begeleidt en zoekt naar mogelijkheden door middel van observaties om nieuwe elementen in het spel te brengen. Wij maken gebruik van het observatie- instrument KIJK, waar gekeken wordt naar de sociale en emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, visuele en auditieve waarnemen, logisch denken en de beginnende geletterdheid. De kerndoelen en leerlijnen vertalen wij in thema's per periode. De activiteiten passen bij de leerlijnen en de doelen van diezelfde periode. Per kind observeren we de ontwikkeling en stimuleren we het tot het zetten van de volgende stap. Sommige doelen worden aangeboden tijdens een kringactiviteit. Anderen worden spelenderwijs aangeboden in aantrekkelijke, uitdagende en betekenisvolle hoeken. Extra aanbod en zorg, bijvoorbeeld op gebied van NT2 en meerbegaafdheid, wordt mede aangeboden in de kleine kring binnen en/of buiten de klas.

   

Terug naar boven