PCBS Prof. Waterink

Smitsweg 40 3765 CT Soest

Schoolfoto van PCBS Prof. Waterink

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De leerkrachten volgen de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie via Parnassys en toetsing wordt het kind gevolgd. In de kleuterbouw hanteren wij sinds januari 2020 de observatielijsten van ParnasSys: Het jonge kind". In de onder-, midden- en bovenbouw worden de vorderingen en toetsgegevens geadministreerd en beoordeeld.

Ook krijgen de  kinderen twee keer per jaar een rapport over hun vorderingen. Deze rapporten beschrijven niet alleen de vorderingen voor de verschillende vakgebieden, maar geven tevens informatie  over de zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen enz. In alle groepen vinden regelmatig oudergesprekken plaats over vorderingen en gedragingen van de kinderen. Onze intern begeleider komt met regelmaat in alle groepen en bespreekt kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Drie keer per schooljaar vindt een groepsbespreking plaats, waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. Dit doet de ib’er samen met de leerkracht van de groep. Regelmatig sluit de directeur daarbij aan. In teamvergaderingen worden de opbrengsten met elkaar besproken en ontwikkelpunten afgesproken.

Op de Waterinkschool worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden de vorderingen vastgelegd. In groep 1 en 2 werken we met de observatielijsten, waarmee gekeken wordt naar de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, de motorische ontwikkeling en Spel en voor de sociale ontwikkeling wordt Zien! gebruikt. Vanaf groep 3 wordt met methode-onafhankelijke toetsen (Cito) gewerkt voor de vakken Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Woordenschat, Rekenen en Spelling. Zo wordt er objectief gemeten en beoordeeld volgens het vastgestelde toetsingskader. Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven