obs Prins Willem Alexander

Beetzlaan 48 3762 CG Soest

Schoolfoto van obs Prins Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Op de PWA soest hebben we de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. Onze leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige, rustige, taakgerichte sfeer in de klas. Dat doen we door duidelijke regels en grenzen te stellen die op een vriendelijke, rustige en respectvolle manier aan kinderen worden overgebracht. We verwachten dat het goed zal aflopen met het kind en dat het kind de opgedragen taken goed zal kunnen uitvoeren; we gaan uit van het positieve!
Wij durven kinderen vertrouwen te geven en stellen het welzijn van de kinderen voorop. We moedigen onafhankelijkheid aan en corrigeren kinderen opbouwend door ze tips te geven, de werkwijze van de Kanjertraining staat hierbij centraal.
Op de PWA Soest krijgen de leerlingen les in kleine groepen, waarbij wij ernaar streven om de leerlingen dat onderwijs aan te bieden dat ze nodig hebben; wij gaan uit van de onderwijsbehoeftes van leerlingen.

Bij ons op school is er ook veel aandacht voor TAAL: er wordt bewust tijd vrijgemaakt voor woordenschatonderwijs in alle vakken. Daarvoor hanteren we de didactiek van Verhallen en richten we de klas taalrijk in.
Begrijpend lezen is ook een zeer belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Wij zien begrijpend lezen als een vaardigheid die moet worden aan geleerden toegepast.  Wij leren de vaardigheid aan door  leesstrategieën uit de methode Nieuwsbegrip te onderwijzen en te oefenen. De leerlingen krijgen daarbij instructie op het niveau dat bij ze past. De aangeleerde vaardigheid wordt toegepast in alle andere vakken waar leesbegrip van belang is. De afstemming van de instructie op de onderwijsbehoefte van onze kinderen geven we vorm door gebruik te maken van het IGDI+-model: Effectieve Directe Instructie.  Het motto van de PWA is: Samen werken we zelfstandig aan een optimaal resultaat: de kroon op ons werk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer wie jij kunt zijn
  • Veilige klas en omgeving
  • Respect voor iedereen
  • Eigenaarschap en zelfstandig
  • Gepersionaliseerd leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingpopulatie is een afspiegeling van onze samenleving. Na een aantal jaar van krimp gaat de PWA Soest in schooljaar 2019-2020 weer groeien! De hoge kwaliteit van het onderwijs, de positieve sfeer en een goede samenwerking met de ouders en oudervereniging ligt hieraan ten grondslag.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven