1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan 13 3761 AT Soest

  • De 1e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school waar je je als kind veilig voelt en jezelf kunt zijn.
  • De 1e Van der Huchtschool is 'Sportactieve School' sinds 2009 en heeft het predikaat 'Gezonde School' sinds 2011.
  • De school beschikt over 'ouderwets grote' speelpleinen waar de allerkleinsten en de stoerste 'groep acht-ers' zich veilig kunnen uitleven.
  • Samen kom je verrassend ver en vaak makkelijker dan je had gedacht. In school maar ook als je 10 kilometer voor de boeg hebt...
  • Kinderen die extra uitdaging nodig hebben voelen zich op de 1e Van der Huchtschool al snel thuis in de verrijkingsgroep.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als we de resultaten van de laatste 15 jaar bekijken, zien we dat wij gemiddeld 5 punten boven het landelijk gemiddelde scoren. Uiteraard hopen wij dit vast te kunnen houden.

Het advies bestaat uit een beschrijving van de leerlingen aan de hand van leerlingkenmerken, de resultaten in de klas van de laatste 3 schooljaren en de resultaten op de screeningstoetsen van groep 6, 7 en 8. Het schooladvies blijkt na 3 jaar voortgezet onderwijs voor 87% goed te zijn. Slechts enkele keren wijkt het af, soms blijkt een kind meer te kunnen, een enkele keer was het advies te hoog.

Na het schooladvies wordt de centrale eindtoets afgenomen. Scoren kinderen dan lager dan het schooladvies, wordt het advies niet bijgesteld. Is de score hoger dan wordt het advies niet automatisch bijgesteld. Wij gaan in gesprek over de wens van het kind/de ouders om het advies bij te stellen en de visie van de school.

Om groep 8 goed voor te bereiden op de Centrale Eindtoets houden we ons bezig met de volgende aspecten: De leesstrategieën van begrijpend lezen zetten we ook in bij het bestuderen van contextrijke bronnen, zoals de informatie uit onze geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Op deze manier zorgen we voor de koppeling tussen begrijpend lezen en andere overstijgende vakken. Leerlingen gaan actief aan de slag met onderzoeksvragen tijdens verschillende lessen. Een belangrijk onderdeel dat hierbij aan bod komt is informatieverwerking: informatie uit teksten, grafieken, diagrammen en tabellen halen en op de juiste manier kunnen toepassen.

Er is extra aandacht bij rekenen voor het werken met grafieken, diagrammen en tabellen. Ook is er meer aandacht voor instructie en begeleiding van informatieverwerking en studerend lezen / studievaardigheden. Al deze onderdelen komen ook in weektaken aan bod, waarbij leerlingen zelfstandig werken en de leerkracht kan begeleiden.

Tevens is er in groep 8 extra aandacht voor het herhalen van rekenstof en wordt de nadruk gelegd op redactiesommen. Deze worden ook wekelijks meegegeven als huiswerk en besproken in de les. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar (jan./febr. en mei/juni) nemen we toetsen af om de resultaten van ons onderwijs te vergelijken met een landelijk gemiddelde. Waar staan wij, met de hele groep en per individueel kind t.o.v. 'alle kinderen in Nederland'? Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld door de jaren heen van elk kind en van de hele groep. Daarnaast kijken we naar het gemiddelde resultaat van elke groep, jaar op jaar.

We bespreken de resultaten per vak en onderzoeken wat de oorzaak van bepaalde resultaten is. Waarom vallen de resultaten tegen en welke aanpak kan beter ingezet worden? Waarom scoort deze groep zo goed? Welke aanpak heeft de leerkracht toegepast? Wat kunnen we daarvan toepassen in andere groepen?

Naast het vergelijken met een landelijk gemiddelde hebben we schoolstandaarden geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op gegevens uit de laatste 15 jaar. We willen zorgen dat we dit niveau handhaven en, waar mogelijk, verbeteren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kijkend naar de schooladviezen van de afgelopen jaren zien wij dat bijna 70% van onze leerlingen met een havo- of vwo-advies de school verlaat.

24% doet dat met een VMBO-T (=Mavo) of VMBO-T/Havo- advies.

8% van onze leerlingen is naar een andere vorm voor voortgezet onderwijs gegaan. Zij zijn niet voortijdig van school gegaan maar hebben  tot en met groep 8 bij ons op school gezeten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school moet voor de kinderen een veilige haven zijn, waarin zij welbevinden ervaren en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoe gaan we met elkaar om, hoe toon je respect, hoe leer je flexibel en tolerant te zijn, hoe maak je vrienden en leer je samen te werken en te leven met alle levende wezens in je directe omgeving.

Door de inrichting van het lokaal en de samenstelling van de groepjes in de klas, ervaren kinderen hoe ze moeten samenwerken en samen leren.

Door de samenstelling van deze groepjes regelmatig te veranderen, ontmoeten de kinderen voortdurend de anderen in hun klas en leren zij steeds beter hoe ze moeten omgaan met elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • tolerantie
  • samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven