1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan 13 3761 AT Soest

  • De 1e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school waar je je als kind veilig voelt en jezelf kunt zijn.
  • De 1e Van der Huchtschool is 'Sportactieve School' sinds 2009 en heeft het predikaat 'Gezonde School' sinds 2011.
  • De school beschikt over 'ouderwets grote' speelpleinen waar de allerkleinsten en de stoerste 'groep acht-ers' zich veilig kunnen uitleven.
  • Samen kom je verrassend ver en vaak makkelijker dan je had gedacht. In school maar ook als je 10 kilometer voor de boeg hebt...
  • Kinderen die extra uitdaging nodig hebben voelen zich op de 1e Van der Huchtschool al snel thuis in de verrijkingsgroep.

Het team

Toelichting van de school

Van een wat ouder team zijn wij aan het verjongen. Een aantal jongere leerkrachten is deel van ons team geworden, toen een paar oudere leerkrachten het onderwijs hebben verlaten.
Hierdoor winnen we aan nieuwe ideeën en inzichten.

Ook in onze school zijn er meer juffen dan meesters.

Inmiddels is het team uitgebreid met twee leerkrachtondersteuners en een conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten recht op verlof hebben, zorgen wij voor een bevoegde vervanger. Tot nu toe hebben wij die steeds gevonden doordat er invallers beschikbaar waren via PIO (Partners in Onderwijs). In een enkel geval lukte dat niet en hebben we dat als team kunnen opvangen doordat parttimers tijdelijk full-time hebben gewerkt, of zijn andere werkzaamheden opgeschort. In het uiterste geval delen we een groep op.

Wij hopen ook in de toekomst steeds een bevoegde leerkracht te kunnen vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 3 kleutergroepen die heterogeen van samenstelling zijn. De overige groepen zijn homogeen. Elke groep heeft maximaal 2 leerkrachten.

Elke groep krijgt 2x per week gymles, vaak van de vakleerkracht.

Er is 3 dagen per week een intern begeleider die de zorg/ondersteuning voor de leerlingen coördineert.

Er is dagelijks ondersteuning/remedial teaching voor kinderen waar een behoefte is voor extra ondersteuning. Zij krijgen dan in of buiten de groep extra tijd en aandacht. Deze hulp kan ook in de groep door de groepsleerkracht worden geven op momenten die daarvoor speciaal gecreëerd worden.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt structureel talentbegeleiding en verrijking aangeboden. Dit kan zowel in de groep als buiten de groep plaatsvinden.

Soms krijgen kinderen hulp van externe deskundigen onder schooltijd. Een en ander wordt geregeld in onderling overleg met de ouders.

Alle extra hulp, ondersteuning, aandacht wordt gecommuniceerd met de ouders.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij kunnen het onderwijs dusdanig organiseren dat kinderen met specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften op school begeleid kunnen worden. Hiertoe is het team van leerkrachten zowel didactisch als pedagogisch toegerust. 

Ons beleid is gericht op vroegtijdige onderkenning en interventie om mogelijke problemen te voorkomen. We hebben een zorgstructuur waarbij intensieve samenwerking tussen groepsleerkrachten, interne begeleiding en ouders geborgd is. Hierdoor is het mogelijk tijdig een passende ondersteuning bij ons op school te organiseren. Mocht deze ondersteuning onvoldoende blijken te zijn, dan kan externe hulp ingeschakeld worden. In het geval van logopedie en ergotherapie kan dat binnen ons schoolgebouw. 

Wij hebben een passend aanbod voor hoog- en meerbegaafde kinderen en voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief. Wij kunnen ondersteuning bieden aan kinderen met enkelvoudige leerproblemen, een vertraagde lees-taalontwikkeling of rekenontwikkeling, dyslexie of dyscalculie.

Ook aan kinderen met gedragsproblemen (zoals aandachts- en concentratieproblemen, werkhoudingsproblemen en onderpresteren) of sociaal-emotionele problematiek (zoals faalangst, verminderde weerbaarheid, beperkingen in sociale of communicatieve vaardigheden) kunnen wij hulp bieden, indien nodig met ondersteuning van externen. 

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u vinden op scholenopdekaart.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De aanwezige expertise binnen het team op pedagogisch en didactisch gebied borgen.
De extra ondersteuning zoveel mogelijk laten uitvoeren door de eigen groepsleerkracht van het kind. We willen dit organiseren door overlap te creëren in de personele bezetting van een groep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als wij nieuwe leerlingen verwelkomen die de Nederlandse Taal nog niet of onvoldoende machtig zijn, is er overleg met de peuterspeelzaal i.v.m. het resultaat van het VVE*-programma. Wij besteden, voor alle kinderen, veel aandacht aan woordenschat. Voor deze leerlingen hebben wij een extra aanbod met hulp en ondersteuning binnen de school. Daarnaast wordt, in overleg met ouders, bepaald welke ondersteuning thuis mogelijk is.

* VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit houdt in dat kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen extra aanbod en ondersteuning krijgen voor zij naar de basisschool gaan.

Terug naar boven