Kindcentrum De Achtbaan

van Hamelstraat 97 -99 3762 JC Soest

Schoolfoto van Kindcentrum De Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen KPOA-SKOSS zijn op basis van de schoolweging per school ambitienormen en minimumnormen bepaald voor de gemiddelde referentieniveaus en de afzonderlijke referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De ambitienorm betreft het gewogen landelijke gemiddelde passend bij de schoolweging. De minimumnorm betreft de signaleringswaarde van de inspectie.

Op grond van de resultaten van de eindtoets – per 2024 de doorstroomtoets – komen we tot de conclusie dat de school:

 • voor het vakgebied lezen onder de minimumnorm scoort en onder de ambitienorm
 • voor het vakgebied rekenen-wiskunde onder de minimumnorm scoort en onder de ambitienorm
 • voor het vakgebied spelling onder de minimumnorm scoort en onder de ambitienorm

Deze scores vinden wij niet passend bij de leerlingpopulatie in groep 8 van het afgelopen jaar. De VO adviezen komen wel grotendeels overeen met de CITO Einduitslag.

Op grond van deze eindopbrengsten zijn in het kader van kwaliteitszorg het komende schooljaar verbetermaatregelen voorzien (zie paragraaf 2.4).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is signalering van de voortgang noodzakelijk. Signalering is de eerste stap in het aanbieden van onderwijs en ondersteuning op maat. Signalering is onder meer mogelijk op basis van het meten en vergelijken van leerprestaties en gedrag. Het meten en vergelijken van leerprestaties helpt om per leerling en per groep te kunnen bepalen hoe het leer- en ontwikkelingsproces efficiënt en effectief ingericht kan worden. Hiervoor gebruiken wij observaties zowel systematisch als ongepland, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Twee keer per jaar vindt methode-onafhankelijke toetsing plaats via Leerling in beeld. 

De school maakt gebruik van de volgende toetsen binnen Leerling in beeld:

 • Rekenen-wiskunde
 • DMT/AVI
 • Begrijpend lezen
 • Spelling/WW spelling
 • Doorstroomtoets (groep 8)

Daarnaast maakt de school gebruik van Kindbegrip. Verder maken we gebruik van de leerlijnen van Nieuw Leren. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij leerlingen die een eigen leerlijn volgen. Alle resultaten van observaties en toetsen worden geregistreerd in het leer- en onderwijsvolgsysteem Parnassys.

Voor de tussenopbrengsten voor rekenen-wiskunde, DMT, begrijpend lezen en spelling zijn op basis van de schoolweging KPOA-minimumnormen en -ambitienormen geformuleerd. Terugkijkend op het vorige schooljaar stellen wij vast dat bij de volgende groepen voor de volgende vakgebieden de minimumnormen niet behaald zijn:

 • Rekenen-wiskunde groepen 5, 6, 7.
 • DMT groep 5
 • Begrijpend lezen groepen 5, 6 en 7.
 • Spelling groepen 4, 5 en 6. 

Dit betekent dat in het kader van kwaliteitszorg (zie paragraaf 2.4) voor deze groepen verbetermaatregelen zijn voorzien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het eindgesprek van groep 7 wordt er een vooruitblik gegeven voor het VO. De leerkracht van groep 8 is ook bij dit gesprek aanwezig

In groep 8 zijn er twee gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken hoe het staat met de voortgang van de leerdoelen en wordt er in november een voorlopig advies gegeven. Aan de hand hiervan worden de leerdoelen eventueel bijgesteld. Tijdens het tweede gesprek, in de eerste week van maart, wordt er een definitief advies gegeven. Hierbij wordt de uislag van de doorstroomtoets meegenomen.

Het definitieve advies is een advies van de school. Samen met de groepsleerkrachten van de bovenbouw, de intern begeleiders en de schoolleiding wordt het advies gevormd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Achtbaan werken we vanuit de principes en het programma van ’De Vreedzame School’.

Zoals al eerder beschreven beschouwt ‘De Vreedzame School’  de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn: het open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’.

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren: 

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
 • constructief conflicten op te lossen. 
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
 • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen.
 • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht en de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor bovenstaande doelen.

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.
 • de eigen kracht van kinderen benut wordt.
 • leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken te weten:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 • We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – communicatie 
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit.

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • De Vreedzame School
 • Samenwerken
 • Democratisch burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven