Kindcentrum De Achtbaan

van Hamelstraat 97 -99 3762 JC Soest

Schoolfoto van Kindcentrum De Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

De groepen 3-8 gymmen wekelijks in Sporthal Beukendal onder begeleiding van een gymdocent. Groep 1-2 gymt 1x per week in de speelzaal op school onder begeleiding van een sportdocent, aangevuld met bewegingsonderwijs door de groepsleerkracht. 

Op het moment van publicatie van de schoolgids is er nog een vacature voor een gymdocent. Zolang deze vacature bestaat worden de gymlessen door een groepsleerkracht verzorgd.

Eén keer per 2 weken krijgt iedere klas muziekles gegeven door een vakdocent muziekonderwijs. Deze lessen worden op school gegeven.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de klas vervangen door een andere leerkracht. Dat kan een leerkracht zijn die al op De Achtbaan werkt en een extra dag komt werken of een invalleerkracht vanuit de vervangingspoule.

Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Als er echt geen andere mogelijkheid is om de kinderen in de school onder te brengen, zal de ouders gevraagd worden hun kind een dag thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Achtbaan zitten de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep. De leerdoelen worden thematisch aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de werkmappen fonologisch bewustzijn, begrijpend luisteren, gecijferd bewustzijn en de methode ‘Kleuterplein’.

Dit doen leerkrachten door een stimulerende leeromgeving te creëren die kinderen uitnodigt tot gevarieerd spel. Spel- en leerhoeken, een lettermuur, een verteltafel, boekenhoek, chromebooks met leerzame spelletjes, kasten met ontwikkelingsmateriaal, puzzels en knutselmaterialen maken het werken en leren voor kinderen tot een grote uitdaging.

Alle ontwikkelingsgebieden van de kleuters volgen wij d.m.v. observaties en maken gebruik van observatie- en registratiesysteem KIJK. Op deze manier krijgen we een goed beeld van een kind en worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd zodat we hierop kunnen inspelen met ons lesaanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Achtbaan vinden we het belangrijk om binnen onze lessen de leertijd effectief in te zetten. Onze leerkrachten doen dat door:

  • lessen goed voor te bereiden;
  • effectief klassenmanagement;
  • voldoende onderwijstijd per vak in plannen;
  • leertijd aanpassen aan de hand van onderwijsbehoeften van een groep of leerling;
  • gebruik maken van een dag- en weekrooster.Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs aan alle kinderen op De Achtbaan. In een aantal gevallen zijn we nog handelingsverlegen, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke onderwijsbehoeften of gedragsproblematiek. In dergelijke situaties hebben we nauw contact met het SWV om te onderzoeken wat we nodig hebben of en hoe we ons kunnen ontwikkelen om in de toekomstdit soort situaties in de toekomst zelf te kunnen bieden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We focussen ons in 2022-2023 vooral op het versterken van de zorgstructuur zodat het signaleren en beantwoorden van de onderwijsleerbehoefte mogelijk en verbeterd wordt. Vooral de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (en sociaal-emotionele ontwikkeling) zullen profiteren van onze focus op het versterken van leraargedrag t.a.v. pedagogisch klimaat- en de reken-en leesdidactiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast de samenwerking met Helden opvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en naschoolseopvang) in ons gebouw, werken we ook samen met andere kinderopvangorganisaties in Soest.

Terug naar boven