Kindcentrum De Achtbaan

van Hamelstraat 97 -99 3762 JC Soest

Schoolfoto van Kindcentrum De Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

De groepen 3-8 gymmen wekelijks in Sportboulevard De Engh onder begeleiding van een gymdocent.

Eén keer per 2 weken krijgt iedere klas muziekles. Deze wordt gegeven door een vakdocent muziekonderwijs. Muzieklessen worden op school gegeven in de eigen groep.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht wordt de klas vervangen door een andere leerkracht. Dat kan een invalleerkracht zijn een uitzendkracht vanuit Talentiko, Programmeerschool, VR-learning lab, Young Engineers of een leerkracht die al op De Achtbaan werkt en een extra dag komt.

Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Als er echt geen andere mogelijkheid is om de kinderen in de school onder te brengen, zal de ouders gevraagd worden hun kind een dag thuis te houden (eventueel in combinatie met thuisonderwijs). Mocht het voor ouders niet mogelijk zijn om zelf hun kind op te vangen, zal er een mogelijkheid zijn om de kinderen op school in een andere groep op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Achtbaan zitten de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep. De leerdoelen worden thematisch aangeboden, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van de werkmappen fonologisch bewustzijn, begrijpend luisteren en gecijferd bewustzijn.

Dit doen leerkrachten door een stimulerende leeromgeving te creëren die kinderen uitnodigt tot gevarieerd spel.

Alle ontwikkelingsgebieden van de kleuters volgen wij d.m.v. observatie- en registratiesysteem KIJK. Op deze manier krijgen we een goed beeld van een kind, worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd zodat we hierop kunnen inspelen met ons lesaanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Achtbaan vinden we het belangrijk om binnen onze lessen de leertijd effectief in te zetten. Onze leerkrachten doen dat door:

  • lessen goed voor te bereiden;
  • een effectief klassenmanagement;
  • voldoende onderwijstijd per vak in plannen;
  • leertijd aan te passen aan de hand van de onderwijsbehoeften van een groep of leerling;
  • gebruik te maken van een dag- en weekrooster.Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs aan alle kinderen op De Achtbaan. In een aantal gevallen zijn we nog handelingsverlegen, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke onderwijsbehoeften of gedragsproblematiek. In dergelijke situaties hebben we nauw contact met het SWV om te onderzoeken wat we nodig hebben of en hoe we ons hierin kunnen ontwikkelen. 

Informatie SWV de Eem en JOSEE

Samenwerkingsverband de Eem
Wij vinden dat alle kinderen recht heeft op goed onderwijs. Soms heeft een kind extraondersteuning, begeleiding of hulp nodig. Samen wordt gezocht naar het beste onderwijsaanbodvoor elke leerling. Lukt dat niet? Dan ondersteunen wij de school en leerling.In Samenwerkingsverband de Eem werken schoolbesturen en basisscholen in de gemeentenAmersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) enWoudenberg samen. Het gaat om 23 samenwerkende schoolbesturen van ruim 124 reguliere enspeciale (basis)scholen.

Voor meer informatie:
- www.swvdeeem.nl-
Emailadres: info@swvdeeem.nl
- telefoonnummer: 033 – 760 11 91.

JOSEE
JOSEE is het gezamenlijk steunpunt voor jeugd en ouders van SWV de Eem (primaire onderwijs) enSWV Eemland (voortgezet onderwijs). We werken in de regio Eemland (gemeenten Amersfoort,Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg). Het steunpunt is bedoeld om jeugden ouders te informeren en ondersteunen op het gebied van passend onderwijs. Tegelijkertijdsignaleert JOSEE het als er iets verbeterd kan worden op het gebied van passend onderwijs in deregio. Kom je ergens zelf niet uit? Neem contact op! JOSEE beantwoordt al jouw vragen, gaat ingesprek en ondersteunt waar nodig. Ook is er de mogelijkheid om op ons spreekuur (op afspraak) tekomen.

Voor meer informatie:
- www.josee.nu
- emailadres: contact@josee.nu
- telefoonnummer: 033 – 30 30 488.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We focussen ons in 2024-2025 vooral op het versterken van de zorgstructuur zodat het signaleren en beantwoorden van de onderwijsleerbehoefte mogelijk en verbeterd wordt. Vooral de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (en sociaal-emotionele ontwikkeling) zullen er baat bij hebben van onze focus op het versterken van leraargedrag t.a.v. pedagogisch klimaat- en de reken-en leesdidactiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast de samenwerking met Helden opvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en naschoolseopvang) in ons gebouw, werken we ook samen met andere kinderopvangorganisaties in Soest.

Terug naar boven