Kindcentrum De Achtbaan

van Hamelstraat 97 -99 3762 JC Soest

Schoolfoto van Kindcentrum De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Achtbaan is een buurtschool, gelegen in de Soesterwijk Klaarwater. Onze school is een afspiegeling van de wijk en daar zijn we trots op. Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze om oog te hebben voor de ander en de omgeving.

Op Kindcentrum De Achtbaan leren we van en met elkaar. Met passie voor onderwijs en ontwikkeling stimuleren wij kinderen, in samenwerking met ouders/verzorgers en professionals, om samen te leren, nieuwsgierig te zijn, op zoek te gaan naar creatieve oplossingen, interesse te tonen in anderen en elkaar te respecteren. Bij ons op school laten we de talenten van kinderen groeien. We ontwikkelen de kennis en vaardigheden van kinderen als het gaat om taal, lezen, schrijven, rekenen en kennis van de wereld.

Op De Achtbaan leren de kinderen naast de lesstof ook sociale vaardigheden. Dit doen we door een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en wij sluiten zoveel mogelijk aan bij wat het kind nodig heeft om optimaal te groeien in zijn of haar ontwikkeling. Wij zijn een ‘Vreedzame school’. Dat betekent dat wij verschillen in mensen prima vinden, dat we vriendelijk met elkaar omgaan, conflicten vreedzaam oplossen en dat we kinderen een stem geven in onze school. Samen zorgen wij voor een positieve sfeer. De Achtbaan is een katholieke school. We vertrouwen elkaar en gaan op respectvolle wijze met elkaar om. Daardoor ontwikkelen onze leerlingen zich tot invoelende en verantwoordelijke medeburgers die gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerende organisatie
  • De Vreedzame School
  • Effectieve directe instructie
  • Onderwijs op Maat
  • Katholiek onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven