Basisschool St Joan

Van Schaiklaan 9 6027 PL Soerendonk

Schoolfoto van Basisschool St Joan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit observaties en toetsen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van alle kinderen goed opvolgen en opvallende ontwikkelingen tijdig signaleren.

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd met behulp van het observatie- en registratiesysteem: KIJK!

In groep 3 t/m groep 8 worden de kinderen gevolgd aan de hand van de Cito toetsen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). Deze toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in het midden van ieder schooljaar en aan het einde. 

Voor alle leerlingen (groep 1 t/m groep 8) wordt jaarlijks ZIEN ingevuld. Dit is een leerlingvolgsysteem dat gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen, contacten, betrokkenheid) van de kinderen. Leerkrachten maken gebruik van doelgerichte observaties om ZIEN in te vullen.

We volgen de toetskalender van SKOzoK. Zo zijn we er zeker van dat alle toetsen en observaties op het juiste moment worden afgenomen. De uitslagen van de toetsen en observaties worden door de groepsleerkracht met de kwaliteitsondersteuner bekeken en besproken. Indien hier opvallende scores uit naar voren komen dan wordt er nagegaan waar dit aan kan liggen en indien nodig worden er extra maatregelen genomen. 

Verder worden door het jaar heen ook telkens toetsen afgenomen die passen bij de verschillende methoden. Dit is telkens een check of de leerdoelen van de afgelopen periode behaald zijn en zo niet om hier weer op te anticiperen.

Specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen:

In iedere groep zitten leerlingen die extra hulp en extra zorg van de leerkracht nodig hebben. Die extra zorg is er in verschillende vormen. Aan alle vormen van extra hulp stellen we uitdrukkelijk de volgende eisen:

  • Voorop staat dat het kind zijn gevoel voor eigenwaarde behoudt;
  • Een kind moet succeservaringen op kunnen doen;
  • Liever preventief werken dan kinderen eerst een teleurstelling bezorgen;
  • Zodra kinderen er aan toe zijn mogen ze zelf meedenken over de vorm waarin ze hulp willen ontvangen;
  • Extra ondersteuning gebeurt altijd in samenwerking met de ouders.

De extra hulp wordt meestal gegeven door de eigen leerkracht van het kind. In iedere groep werken de leerlingen enkele keren per week zelfstandig aan hun weektaak. Op deze momenten heeft de leerkracht de handen vrij om met individuele kinderen of in groepjes te werken aan datgene dat extra aandacht verdient. Hierin worden ook zeker de kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben niet vergeten. De leerkrachten dragen er zorg voor dat de leerlingen lesstof krijgen die past bij hun niveau. Ieder kind heeft het recht om nieuwe dingen te leren, ook het meerbegaafde kind. Daarom is er in iedere groep lesmateriaal aanwezig dat juist voor deze leerlingen bedoeld is.

De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen geen werk hoeven te maken dat ze allang onder de knie hebben. Ieder kind heeft er recht op nieuwe dingen te leren, ook het meerbegaafde kind. Daarom is er in iedere groep lesmateriaal aanwezig dat juist voor deze leerlingen bedoeld is en dat uitdagend voor hen is.

Als blijkt dat de hulp die we een kind bieden niet voldoende resultaat oplevert gaan ouders, leerkracht en kwaliteitsondersteuner om de tafel zitten om te kijken wat er nodig is. Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het kind.

De laatste tien jaar komt op onze school een verwijzing naar het speciaal onderwijs minder vaak voor, omdat we op school steeds meer mogelijkheden hebben om ook kinderen, die extra zorg nodig hebben, op de basisschool op te vangen. We stellen daaraan de volgende voorwaarden:

  1. Het kind moet zich thuis voelen op school en tussen de andere leerlingen;
  2. Het kind moet vooruit gaan, er moet ontwikkeling zijn;
  3. Het moet verantwoord zijn ten opzichte van de andere leerlingen en de leerkrachten.

Als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, vinden we het heel fijn om een kind op school te houden tussen de vriendjes en/of vriendinnetjes uit het eigen dorp. Meestal is het nodig ons leerstofaanbod helemaal of gedeeltelijk aan te passen aan het kind. We maken daar dan een ontwikkelingsperspectief voor, ook wel OPP genoemd. 

Wanneer duidelijk is dat het niet verantwoord is om een kind op school te houden omdat we bijvoorbeeld niet de speciale begeleiding kunnen geven die het kind nodig heeft, zullen we dit onder ogen moeten zien. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een school die meer mogelijkheden biedt en die beter bij het kind past.

De manier waarop wij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben staat beschreven in ons zorgplan. Daarin wordt beschreven hoe we problemen signaleren door middel van het leerlingvolgsysteem dat we hanteren. Welke toetsen we daarvoor gebruiken en wat we doen met de uitslagen van deze toetsen. Hoe we erachter proberen te komen wat er precies aan de hand is en hoe we een extra hulpprogramma opzetten met behulp van een handelingsplan. Dit zorgplan ligt op school ter inzage. Ouders, die daar interesse in hebben, kunnen altijd op school terecht om dit te bekijken. Ook staat in dit plan beschreven hoe we omgaan met kinderen met dyslexie. Het dyslexieprotocol is daarin opgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven