Basisschool St Joan

Van Schaiklaan 9 6027 PL Soerendonk

Schoolfoto van Basisschool St Joan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via het bestuur wordt er gewerkt met een flexpool. Deze flexpool is gevuld met leerkrachten die hebben aangegeven voor vervanging beschikbaar te zijn.

We maken een onderscheid tussen geplande en ongeplande vervanging.

Bij geplande vervanging weten we dit vaak van te voren (bijv. verlof wegens verhuizing). Hierop kunnen wij vooraf anticiperen door:

 • een aanvraag bij de flexpool uit te zetten;
 • na te gaan of leerkrachten kunnen ruilen;
 • een collega te vragen die extra wil werken;
 • Lio, stagiaire of onderwijs assistent in te zetten.

Bij ongeplande vervanging is het vaak schakelen op korte termijn door:

 • een aanvraag bij de flexpool uit te zetten;
 • na te gaan of leerkrachten kunnen ruilen;
 • een collega te vragen die extra wil werken;
 • Lio, stagiaire of onderwijsassistent en/of ondersteuning op te geven;
 • 4 en 5 jarigen leerlingen vragen thuis te blijven (niet leerplichtig) waardoor we een leerkracht 'vrij spelen'; 
 • ouders te informeren dat er de eerstvolgende schooldag géén school is.

Duurt ziekte verlof onverhoopt langer kan het zijn dat:

 • we de groepsverdeling/ondersteuning anders moeten gaan organiseren en/of moeten opgeven;
 • we tijdelijk andere leerkrachten aan school verbonden worden;
 • we gebruik moeten maken van structureel inzetten van onderwijs assistenten;
 • we over moeten stappen naar een 4 daagse schoolweek (max. 7 weken).

Vooralsnog hopen we geen beroep te hoven doen op deze draconische maatregelen. Echter dient men wel op de hoogte te zijn dat er landelijk een groot en structureel te kort is aan bevoegde leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsverdeling voor schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2

Irma van Elk: maandag, dinsdag, woensdag (om de week) (ivanelk@skozok.nl)

Frida Hertogs: woensdag, donderdag en vrijdag (fhertogs@skozok.nl

Groep 3/4

Ine Langens: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (ilangens@skozok.nl)

Groep 4/5

Patricia Biemans: maandag, donderdag en vrijdag (pbiemans@skozok.nl)

Mijke Smolders: dinsdag en woensdag (msmolders@skozok.nl)  

Groep 6/7

Paula Koolen: maandag en dinsdag (pkoolen@skozok.nl)

Ellen Teeuwen: woensdag, donderdag en vrijdag (eteeuwen@skozok.nl)

Groep 7/8

Mark Madou: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (mmadou@skozok.nl)

Onderwijsassistenten

Marlies Smulders (msmulders@skozok.nl) ondersteunt in groep 1-2 en 6-7 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Robin Hoever (rhoever@skozok.nl) ondersteunt in groep 3-4, 4-5 en 7-8 (maandag t/m vrijdag)

Bij het maken van de formatie houden we zoveel mogelijk rekening met de behoefte van de leerlingen, de kwaliteiten van de leerkrachten en de grootte van de groepen. Aangezien we te maken hebben met een dalend aantal leerlingen (zie prognose) is dit een puzzel die jaarlijks opnieuw gelegd moet worden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 staan de ontwikkelingsmaterialen centraal. Ook hier wordt vooral gekeken naar de behoefte van het kind en proberen we daar zo goed mogelijk onderwijskundig bij aan te sluiten door de kinderen uit te dagen hun grens te verleggen in hun ontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen op St.Joan krijgen per week 24 uur en 30 minuten onderwijs aangeboden.

De urenverdeling naar vakgebied per week is per groep uitgewerkt door de leerkracht. Dit is afgestemd op de aanwijzingen vanuit de methode in combinatie met de cognitieve vaardigheden van een kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kenmerkend voor onze basisondersteuning en dus onze schoolpopulatie is:
De schoolpopulatie kenmerkt zich door een hechte dorpscultuur met grote samenhang en weinig differentiatie. Vanwege de ligging in het grensgebied besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van de woordenschat. We richten ons voornamelijk op de middengroep (65%) en bieden differentiatie naar boven (25%) en beneden (10%).

Het didactisch handelen van het team kenmerkt zich door:
- IGDI-lesmodel (interactieve gedifferentieerde directe instructie)

   o Start van de les
   o Instructie
   o Begeleide inoefening
   o Feedback
   o Afsluiting

- Gepersonaliseerd Leren
   o bewustwording van Mindset   

   o leren leren (inzetten van leerstrategieën) 

   o inzet Junior Einstein (ICT)

   o doelen zichtbaar maken

- Inzetten van coöperatieve werkvormen

- Gebruik van digitale leermiddelen

- Hanteren van een datamuur

- Eenduidig taalgebruik

Het pedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door:
* Regels en Routines (hoe gaan we met elkaar om)
* Kindgesprekken > aansluiten bij persoonlijke onderwijsbehoeften
* Basisbehoeften:

   o Autonomie > zelfstandig willen handelen
   o Competentie > geloof in eigen kunnen
   o Relatie > behoefte aan waardering

* Persoonlijke positieve aandacht
* Grip op de groep: positieve groepsvorming in een veilige omgeving
* Leerkracht heeft een voorbeeldrol
* Kinderen leren van en met elkaar

Wij sturen vanuit een leerlijn (leeftijdsadequaat) op een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken vanuit een plannend beredeneerd aanbod.

Wij werken vanuit een bewustzijn bij kinderen zodat ze leren eigen keuzes te maken.

Onze wijze van differentiëren.
- Instructie
- Verwerking
- Leertijd

Wij sturen erop aan dat de leertijd effectief wordt ingezet door actieve leerlingen.

Voor het volledige schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar de website van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven