Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Keizersmantel 1 8607 GM Sneek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • De school beschikt over een speciaal handvaardigheid lokaal en een vakdocent handvaardigheid/techniek
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • Voor wie er maar jarig is!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar evalueren we op individueel niveau, groepsniveau en op schoolniveau de tussenresultaten. We maken hierbij gebruik van de resultaten van het IEP-leerlingvolgsysteem sinds schooljaar 2023-2024. Samen met de Interne Begeleiding verkennen we de oorzaken voor de positieve ontwikkelingen en of de onvoldoende ontwikkelingen. Hierbij kijken we naar het individuele kind en zijn/haar situatie, we kijken naar de groepsprocessen en de groepsdynamiek, we analyseren de didactiek en de methode èn we kijken naar de onderwijstijd die de kinderen voor het betreffende vak hebben gehad. Voor een aantal vakken kijken we ook of de inzet van de beschikbare materialen en of de gehanteerde strategieën toereikend zijn.

Wanneer we het beeld compleet hebben gaan we kijken op welke punten we het onderwijs kunnen versterken. Ook dit kan op individueel, groeps- en/of schoolniveau zijn. Bij de volgende tussenresultaten evalueren we de gerealiseerde interventies  en stellen we waar nodig weer bij.

Het evalueren van de tussenresultaten is bij ons een cyclisch proces, waarbij we oog voor het individuele kind hebben, maar ook voor de doorgaande lijn in de hele school.

In principe stromen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar door naar het volgende leerjaar. In uitzonderlijke gevallen is het verstandig om een andere keuze te maken. We streven er naar dat school samen met ouders tot een goede afweging komen, waarbij we als school uiteindelijk de eindbeslissing nemen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We hebben een goed overleg met de verschillende scholen in het vervolgonderwijs. Samen werken we met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer. (www.frieseplaatsingswijzer.nl ). Deze plaatsingswijzer is gebaseerd op de laatste drie jaren van de basisschool. Op C.B.S. De Vuurvlinder worden alleen de gegevens van de laatste twee jaar meegenomen. C.B.S. De Vuurvlinder gebruikt het IEP-LVS voor methode onafhankelijke toetsing, dit volgsysteem levert pas gegevens af vanaf groep 7. In de gesprekken tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs wordt de mening van de basisschool serieus genomen. De leerkracht van groep 8 kan zijn of haar mening geven over de persoonskenmerken van het kind. Deze samenwerking zorgt ervoor dat een kind op het niveau terechtkomt wat bij hem of haar past. Tot aan het derde jaar van het voortgezet onderwijs krijgen we nog een terugkoppeling van de resultaten die een leerling daar behaalt. Met deze bevindingen doen we ook ons voordeel.

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze scholen houden bij het advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseren het advies daarom altijd op een completer beeld van leerlingen. De eindtoets geeft een indicatie van passend schoolniveau, maar gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van leerlingen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in overleg met de ouders en de leerlingen zelf

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Je veilig en prettig voelen op school, dat is voor iedereen belangrijk! Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen samen zorgen voor een fijne en veilige schoolomgeving. We leren kinderen bewust respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. We willen dat kinderen positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Ontmoeten
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor CBS de Vuurvlinder geldt een basisarrangement. Dit houdt in het bestuur eens in de vier jaar moet rapporteren aan de inspectie over de stand van zaken van ons onderwijs. Hiertoe verantwoorden we ons jaarlijks aan het bestuur van Stichting Palludara door middel van rapportages en jaarverslagen. Incidenteel kan de school door de inspectie bezocht worden.

Dit was in oktober 2020 het geval. De school werd toen bezocht in het kader van een themaonderzoek naar de relatie tussen leerlingenpopulatie en schoolontwikkeling ten behoeve van het jaarverslag van de inspectie.

Bij dit onderzoek was niet sprake van een beoordelend karakter.

Terug naar boven