Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Keizersmantel 1 8607 GM Sneek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • De school beschikt over een speciaal handvaardigheid lokaal en een vakdocent handvaardigheid/techniek
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
  • Voor wie er maar jarig is!
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Het team

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs in de midden- en bovenbouw

Vanaf groep 3 staan er 2 lesuren van 45 minuten gym per week op het rooster in de vorm van blokuren. Deze lessen worden verzorgd door vakleerkrachten, een collega uit het schoolteam en een docent van Sport Fryslân. Zij verzorgen m.n. de lessen met toestellen. De zogenaamde 'spellessen' worden voornamelijk door de groepsleerkrachten gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern geregeld binnen Stichting Palludara. Bij voorkeur valt een (duo)collega in. Ook kan er een beroep worden gedaan op een leerkracht uit de invalpool. Wanneer er in een uiterst geval geen inval mogelijk is, dan onderzoeken we of de betreffende leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen en/of een onderwijsassistent begeleidt de leerlingen (onder supervisie van een andere leerkracht). Als laatste vragen we de ouders of hun kind thuis kan worden opgevangen. Met behulp van Social Schools of eventueel telefonisch is het mogelijk om u in een kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van onvoorziene omstandigheden of ziekte van een leerkracht. Mocht u onverhoopt geen opvang kunnen regelen voor uw kind, dan proberen we in overleg met u een passend alternatief te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school

Op C.B.S. De Vuurvlinder werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen een jaar lang in dezelfde groep aan dezelfde leerstof werken. Leerlingen die meer kunnen, krijgen naast de basisstof extra leerstof aangeboden; dit noemen we verrijkingsstof. Leerlingen die moeite hebben met de basisleerstof, krijgen herhalingsstof en proberen we met extra hulp toch zolang mogelijk bij de groep te houden. Mocht het ook met individuele hulp niet lukken, dan kunnen leerlingen op een aangepast niveau (eigen leerlijn) werken voor één of meerdere vakken. Het doubleren van leerlingen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat het voor een leerling beter is een jaar over te doen om zo met meer zelfvertrouwen aan de ‘leerstof’ te kunnen werken. Wij hanteren hierbij een aantal criteria die ons helpen deze keuze te kunnen beargumenteren. Uiteraard worden hierbij de ouders op een zo vroeg mogelijk tijdstip betrokken. Het eindbesluit om een leerling een jaar over te laten doen of over te laten gaan, is altijd een besluit van de school.   

Groepen

Op school zijn er acht leerjaren. De leerlingen worden over de groepen verdeeld op basis van leeftijd. In de onderbouw werken we met heterogeen samengestelde groepen. Jongste en oudste kleuters werken samen, combinatiegroep 1-2.  Dit schooljaar zijn dat 18 groepen. Ieder jaar wordt bekeken welke groepsverdeling de beste mogelijkheden biedt. 

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. We hanteren deze regels ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Een rookvrij schoolterrein helpt kinderen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De ingeroosterde tijden zijn bij benadering. Feitelijk is er in de onderbouw niet sprake van een sterke scheiding tussen de vakgebieden.

In de onderbouw worden de leerdoelen veelal naar aanleiding van een thema (wereld verkennend) en vanuit spel en spelen aangeboden. Hieraan ten grondslag ligt een beredeneerd aanbod bestaande uit verschillende leerlijnen die door en voor de onderbouw van C.B.S. De Vuurvlinder zijn opgesteld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook in de midden- en bovenbouw zijn de ingeroosterde tijden zijn bij benadering. Wanneer nodig vindt er verschuiving van tijden plaats, zodat gevarieerd kan worden met lestijden per vak. Op de manier kunnen we voldoen aan de leerbehoeften van een groep of individuele leerlingen.

Op C.B.S. De Vuurvlinder wordt de lunchtijd tot de lestijd gerekend. Dit houdt in dat de leerkrachten tijdens de lunch aanwezig zijn en de leerlingen actief begeleiden. Het gaat daarbij om sociaalpedagogische activiteiten waaronder gezond gedrag, sociale vaardigheid en actualiteit. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij de school. Dat betekent dat de school de verantwoordelijk heeft om leerlingen die worden aangemeld een goede onderwijsplek te bieden. In principe zijn alle kinderen welkom op onze school, maar als blijkt dat wij niet kunnen bieden wat een leerling nodig heeft, helpen wij u verder op weg naar een beter passende vorm van onderwijs.
Onze scholen hebben een professionele ondersteuningsstructuur zodat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en er geen leerlingen buiten de boot vallen. We geven passend onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun behoeften aansluit. Hoe we dit organiseren wordt beschreven in groepsplannen. We wachten daarbij niet af, maar handelen proactief. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Op CBS De Vuurvlinder zien we ouders als samenwerkingspartners en zij worden dus betrokken bij het onderwijs aan hun kind.  We beschrijven onze basis- en extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel. Als er meer begeleiding voor uw kind nodig blijkt te zijn, kunnen wij specialistische ondersteuning inroepen van intern begeleiders en een orthopedagoog. 

Op C.B.S. De Vuurvlinder vinden we dat iedere leerling het verdient om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Leerlingen hebben recht op het best (passende) onderwijs! Het contact met ouders wordt op onze school als zeer waardevol ervaren. U kent uw kind immers het best en weet wat hij of zij nodig heeft. De deuren van onze scholen staan open voor uw ideeën en feedback. Op die manier realiseren we samen het best passend onderwijs.

Soms redden we het echter niet met onze reguliere ondersteuning. We gaan dan in overleg met de ouders. Dit overleg kan gericht zijn op externe ondersteuning en hulp, maar ook is het mogelijk dat op grond van de ontwikkeling van een leerling een verlengde kleuterperiode (groepen 1 en 2) of een doublure moet worden overwogen. Bij deze overwegingen wordt u als ouder(s) altijd betrokken. 

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we voor een periode van vier jaren vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de IB-ers, in samenspraak met ouders (medezeggenschap), team, schoolleiding en het bestuur van stichting Palludara. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning wij kunnen bieden en welke ambities wij hebben voor de toekomst.

Op basis van het profiel inventariseren wij ook wat eventueel verder moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school richt zich op een breed aanbod voor de leerlingen waarbij het bieden van talentgericht onderwijs een speerpunt is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op C.B.S. De Vuurvlinder wordt de kinderopvang verzorgd door stichting Kinderwoud. Deze kinderopvang maakt deel uit van Brede School Duinterpen. De kinderen die naar C.B.S. ‘De Vuurvlinder’ gaan, kunnen door ‘Kinderwoud’ dus intern worden opgevangen.

Voor- en naschoolse opvang ‘Kinderwoud’ biedt iedere ochtend vanaf 7.00 uur tot begin van de les voorschoolse opvang. De naschoolse opvang is iedere dag van einde schooltijd tot 18.30 uur geopend.

Uw kinderen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald en gebracht. Bij ‘Kinderwoud’ is de buitenschoolse opvang echt vrije tijd. Uw kinderen bepalen voor een groot deel zelf wat ze gaan doen. Ze kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert ‘Kinderwoud’ ook diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

De pedagogisch medewerker houdt u op de hoogte van de activiteiten en de kinderen krijgen informatie hierover mee naar huis. Wanneer u gebruik maakt van voor- of naschoolse opvang, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. De afdeling ‘Planning’ van ‘Kinderwoud’ kijkt, geheel vrijblijvend, graag met u mee naar wat de netto kosten van de opvang voor u zijn.

Vakanties

Tijdens schoolvrije dagen en vakanties is de buitenschoolse opvang van ‘Kinderwoud’ geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Meer informatie

Naast BSO verzorgt ‘Kinderwoud Kinderopvang’ ook opvang in het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en peuteropvang (2.5-4 jaar) in de wijk Duinterpen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of bent u benieuwd naar de verschillende contractvormen? Wilt u graag een offerte op maat? Of wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/-opvang en/of kinderdagverblijf? Neemt u dan gerust even contact op met afdeling ‘Planning’ van ‘Kinderwoud’ via 0513 – 610 825 of via planning@kinderwoud.nl.

Of voor meer informatie over de locatie https://www.kinderwoud.nl/locaties/duinterpen/ 

Spelenderwijs leren

Kleuters starten hun schoolcarrière spelenderwijs. Door te spelen, leren kleuters. Dit vraagt om een omgeving waarin de klas is ingericht met een diversiteit aan spel- en ontwikkelingsmateriaal, en verschillende hoeken waarin de onderlinge samenhang van de brede ontwikkeling gestimuleerd wordt. In ons kleuteronderwijs staan niet de vakken centraal, maar de activiteiten die in dienst staan van de ontwikkeling van het kind. Daarom is er gekozen om de leerstof in thema’s aan te bieden. Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema (activiteiten met accent op reken, taal, beweging, wereldoriëntatie, muziek e.d.). Het is heel leerzaam om het geleerde in de klas na te kunnen spelen in wisselende hoeken. Ook uitstapjes die bij het thema passen staan op het programma. Leerlingen worden zo uitgedaagd de omgeving te onderzoeken en grip te krijgen op de wereld om zich heen.

Volgen van ontwikkeling

Iedere schooldag verloopt volgens een bepaalde structuur waarin diverse routines naar voren komen. De dagplanning wordt in de kleutergroep met dagritmekaarten aangegeven. Gedurende de dag observeert de leerkracht de leerlingen. Begrippen als welbevinden en betrokkenheid staan tijdens deze observaties centraal. Het observeren van de algehele ontwikkeling van het jonge kind gebeurt middels het volgmodel vanuit het Digikezuebord. Wij zien dat jonge kinderen zich grillig ontwikkelen, en de verschillen in ontwikkeling kunnen groot zijn. Om goed aan te sluiten op de ‘zone der naaste ontwikkeling’ maken de onderbouw leerkrachten aan de hand van de observatiegegevens een beredeneerd aanbod.  

Terug naar boven