bs. De Nieuwe Van Dale

Kloosterstraat 30 4524 BL Sluis

Schoolfoto van bs. De Nieuwe Van Dale

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Monitoren sociaal-emotionele ontwikkeling, Veiligheid en Antipestprogramma.

BS De Nieuwe van Dale vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe leerlingen de sociale veiligheid in en rondom school ervaren. De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via de Monitor-sociale-veiligheid/ Leerling tevredenheid van Vensters. Met dit leerling tevredenheidsonderzoek wordt ingegaan op de sfeer op school, de aandacht voor normen en waarden, de duidelijkheid van schoolregels, de rust en orde in de school, maar ook op de aanpak van pestgedrag en de begeleiding van gedragsproblemen.  Een steeds belangrijker wordend aspect van het onderwijs, is het begeleiden van de kinderen met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aanloop en huidige situatie:                                                            

Schooljaren 2021-2023 staan bij Stichting Escalda in het teken van het Pedagogisch Tacttraject; 'het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Pedagogische tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid. Leerkracht en leerling(en) als werkeenheid met de leerkracht als eindverantwoordelijke en gezagsdrager. De vertaling van dit traject naar onze onderwijspraktijk op BS De Nieuwe van Dale, wordt op de eerste plaats ingezet door het team zelf, ieder in de eigen bouw. Het op een positieve manier benaderen van alle leerlingen en bekrachtigen van goed gedrag staat voorop. 

Schooljaren 2021-2023 wordt binnen de stichting Escalda gestart met een NLP-training Intern Begeleiders en leerkrachten. Het geeft je inzicht in je communicatie en wat daarvan het effect is op anderen. Ook geeft het inzicht in ons gedrag, wat maakt dat mensen (leerlingen, ouders, collega's) zich gedragen zoals ze zich gedragen? En inzicht in het NLP-communicatiemodel. Hoe komt het dat wij bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen hanteren, waar we liever vanaf willen? Effectief communiceren is een basisvoorwaarde, het maakt je sterker en succesvoller in de omgang met de kinderen uit je klas, met collega's en ouders.

Schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met het derde NLP-traject voor leerkrachten en is er een verdiepend traject beschikbaar voor leerkrachten die meer willen.    

Dit schooljaar beschikken we binnen onze stichting over een schoolpedagoog. De schoolpedagoog wordt ingezet voor het meeluisteren tijdens kringgesprekken in de onderbouw, om zo beter zicht te krijgen op de sociale relaties binnen de groep. De schoolpedagoog wordt ook ingezet voor het voeren van kind gesprekken t.b.v. het welbevinden van de (ook oudere) leerlingen en neemt in het verlengde hiervan deel aan oudergesprekken. De schoolpedagoog neemt deel aan het maandelijks kwaliteitsoverleg, om deze taken binnen de stichting, goed te kunnen coördineren en afstemmen met de kwaliteitsmedewerkers van de scholen.                      

De school monitort structureel de sociaal-emotionele ontwikkeling op de volgende manier: Voor groepen 1 en 2 wordt ‘KIJK!’ gebruikt, een digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. Hier kijk je naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Door deze informatie te combineren en samen met de ouders door te nemen, ontstaat er een helder en betrouwbaar beeld van het sociaal-emotioneel welbevinden en sociale veiligheid van de leerling op school.

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de meetinstrumenten van het IEP leerlingvolgsysteem gebruikt. Een systeem dat rekening houdt met een compleet kind. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is.    

De sociale en emotionele ontwikkeling wordt met IEP-Hart-Handen gevolgd, door deze 2x per schooljaar in januari en juni af te nemen. De Monitor-sociale-veiligheid/ Leerling tevredenheid van Vensters wordt daarnaast ook voor groepen 6 t/m 8 afgenomen.

Alle leerlingen van groepen 3 t/m 8 vullen 2x per schooljaar het Sociogram in. Het sociogram geeft de onderlinge relaties in de klas weer.  Het sociogram kan de leerkracht helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn.

Aanvullend leren onze kinderen van de Breinhelden Effi en Furon. Met hulp van deze helden leren de kinderen hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een reactie uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan. Volgehouden aandacht, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie zijn een aantal executieve functies ofwel regelfuncties van ons brein. Het zijn de functies die we nodig hebben om ons gedrag te sturen. Executieve functies zijn bepalend voor je (school)succes. Goed dus om daar expliciet aandacht aan te besteden. Met al deze ondersteuning en bouwstenen willen we de betrokkenheid van de kinderen op elkaar nog groter maken. We zijn hier in ontwikkeling en krijgen daarbij hulp van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.

Tevredenheid
7,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

BS De Nieuwe van Dale staat? als basisschool?midden in de gemeenschap van het mooie stadje Sluis en is gevestigd in?multifunctioneel gebouw ‘De ?Keure’. ‘Midden in de gemeenschap’ betekent dat de school meedoet aan activiteiten die in het dorp worden georganiseerd. Ook maken we gebruik van de mogelijkheden van organisaties, verenigingen en? clubs. Veel van onze ouders zijn hierin actief. We betrekken onze ouders graag bij ons onderwijs, dat is essentieel.   

Wij zetten in op de relatie met onze ouders. Ouderbetrokkenheid is meer dan het uitwisselen van informatie en inroepen van hulp bij lezen en andere activiteiten. De gouden driehoek school-ouders-leerling is cruciaal bij het ontwikkelen van kinderen op school. Inbreng bij een ouder-/ontwikkelgesprek is gelijk, uitgaande van ieders rol. We streven naar korte lijnen en goede afstemming.  

Dit zien we zeker terug in de goede resultaten van deze meting. Wij zijn tevreden, tegelijkertijd zet het ons aan om het nog beter te doen. We gaan aan de slag met twee belangrijke aandachtspunten: De opvoedkundige aanpak, dit door bijeenkomsten van Peter de Vries over ouderbetrokkenheid en door een NLP-traject gedrag en communicatie aan te bieden. Een ander belangrijk aandachtspunt is het aantal respondenten. We gaan aan de slag met de vragen: hoe komt het dat er zo weinig ouders hebben meegewerkt aan dit onderzoek? En hoe verhogen we de betrokkenheid van de ouders?

Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is voldoende respons nodig. Bij de vereiste betrouwbaarheid hebben voldoende ouders de vragenlijst ingevuld en bij een gewenste betrouwbaarheid zijn dit er nog iets meer. De respons voldoet niet aan de vereiste betrouwbaarheid. Aantal ouders/verzorgers bedraagt 73, aantal respondenten is 37. De vereiste norm is 47 en de gewenste norm is 61.       

Wat betreft de resultaten op schoolniveau is in de tabel te zien dat de gemiddelde tevredenheidscore van de ouders over BS De Nieuwe van Dale een 7,5 is, een hoog cijfer, dus de ouders zijn tevreden. De gemiddelde tevredenheidscore van de ouders over de school in 2022-2023 m.b.t. het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) is 7,6; het onderwijsleerproces is 7,4; informatie en communicatie 7,5. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,6

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven