OBS Roald Dahl

Deltalaan 204 3363 AH Sliedrecht

Schoolfoto van OBS Roald Dahl

Het team

Toelichting van de school

Op obs Roald Dahl beschikken onze leerkrachten niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven, maar blijven hun bekwaamheid ontwikkelen door structurele deskundigheidbevordering. Dit bewerkstelligen zij door teamscholing en het volgen van individuele opleidingen, waaronder de OPOPS-academie. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval

Indien een leerkracht afwezig is door b.v. ziekte of buitengewoon verlof, worden maatregelen ter voorkoming van lesuitval genomen. De school benadert een vervanger/-ster voor de betreffende groep. Lukt dit niet, dan wordt intern naar een oplossing gezocht. Hoewel dat altijd gevolgen heeft voor de schoolorganisatie, wordt aan de begeleiding van een groep de hoogste prioriteit toegekend. Het naar huis sturen van leerlingen vindt zelden of nooit plaats.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

 • Groep 1/2A       mw. Angela de Ruiter & mw Joyce Blijenberg 
 • Groep1/2B        dhr. Olaf Methorst
 • Groep 1/2C       mw. Ria van der Hoeven & mw. Adeline Dool
 • Groep 3            mw. Suzanne de Vree & mw. Nicole Schippers
 • Groep 4            mw. Sandra Bakker
 • Groep 5A          mw. Marloes Groeneveld & mw. Tessa Groeneveld
 • Groep 5B          mw. Suzan Roos &  Fabienne Bogaert
 • Groep 6            dhr. Martijn de Zeeuw
 • Groep 7            mw. Lisanne Kranendonk & mw. Lara de Visser
 • Groep 8            dhr. Danny Struijk & mw Nicole Schippers en mw. Mirjam Lodonk (maandag om en om).

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: ·          

In de 3 kleutergroepen kennen wij gemengde groepen met de oudste (groep 2) en jongste (groep 1) kleuters. Dit is een bewuste keuze, zodat kleuters van verschillende leeftijden bij elkaar zitten en veel van elkaar kunnen leren. Wel is er voor die twee lijftijdsgroepen een aantal aparte activiteiten. Van groep 3 t/m 8 hebben wij enkele groepen en 1 parallelkas in de groepen 5. Er vindt tussen de groepsleerkrachten veel overleg plaats om de doorgaande lijn optimaal te benutten en om van elkaar kennis en talent gebruik te maken.  

Groepsgrootte: Door te kiezen voor jaarklassen als organisatievorm ontstaat er een variatie in de grootte van de groepen. In een grotere groep proberen wij extra begeleiding te bieden, zodat elk kind de aandacht krijgt, die het verdient.

 Leerlingzorg

De toelating van nieuwe leerlingen.

Kleuters mogen in de 2 maanden voor hun vierde verjaardag 3 keer een dagdeel komen wennen in afstemming met de groepsleerkracht. Op de dag dat het kind 4 jaar is, kan hij/zij op school worden toegelaten. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Bij de aanmelding van een leerling op een openbare basisschool van onze stichting worden twee procedures gehanteerd:

 • Reguliere aanmelding van 3-jarigen: Wens tot aanmelding op onze school vindt plaats via de centrale inschrijving (januari) voor toekomstige 4-jarigen. De ouders bezoeken al dan niet de open dag en dienen het centrale inschrijfformulier in: de wens om het kind bij ons op school aan te melden is gedaan. Er vindt een intakegesprek plaats waarbij het aanmeldformulier van onze school ingevuld wordt. Aansluitend wordt bekeken of we tot inschrijving over kunnen gaan.
 • Tussentijdse aanmelding van een leerling van een andere school: Er vindt een aanmeldingsgesprek plaats op school. De ouders doen, na een aanmeldingsgesprek, een verzoek tot toelating op de school. De directie neemt contact op met de directie van de andere school. De toelating wordt door de directie van de ontvangende school beoordeeld op grond van het gesprek met de ouders en informatie van de school van herkomst. De directie beslist uiterlijk binnen acht weken over een verzoek om toelating. De ouders dienen het aanmeld-/ inschrijvingsformulier in: het kind is formeel ingeschreven. Bij de toelating van een leerling staat de schoolkeuze van de ouders voorop. Soms is het echter onmogelijk om deze keuze te honoreren. In dat geval is het bevoegd gezag verplicht te onderzoeken of het mogelijk is het kind op één van de andere openbare basisscholen van de stichting toe te laten. Kinderen die verhuizen kunnen, indien de ouders dit willen, geplaatst worden op een andere school. Wanneer ouders/verzorgers om andere redenen hun kind willen aanmelden op één van de scholen, vindt eerst een verkennend gesprek plaats. Voor overplaatsing van een leerling van of naar het speciaal (basis) onderwijs gelden aparte procedures. Uitgangspunt is altijd dat integratie van de leerlingen binnen de mogelijkheden van school moet liggen. Aan het toelaten van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zal, in het belang van ieder kind, wel een maximum per groep gesteld worden. De algemene toegankelijkheid van het openbaar basisonderwijs betekent niet dat een openbare school nooit een kind mag weigeren.

Weigering kan om de volgende redenen:

 • De groep is volgens wettelijke regelingen in materiële en/of personele zin vol.
 • De school kan de nodige zorg niet bieden.
 • De openbare gedragsregels van de school worden door de ouders/het kind niet onderschreven/ gerespecteerd.
 • Een vierjarige leerling is nog niet zindelijk.
 • Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt.

Verwijdering van een leerling is ook mogelijk, maar vindt alleen in het uiterste geval plaats.

Er zijn twee gronden waarop tot verwijdering kan worden overgegaan:

 • De school kan niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.
 • Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.

Voordat het bevoegd gezag daadwerkelijk tot verwijdering overgaat, moet de school kunnen aantonen dat er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn. Het volledige aanname-, schorsings- en verwijderingsbeleid van Stichting OPOPS kunt u opvragen bij de directeur van de school. 

Hoe is ons onderwijs ingericht...

1. Leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven

Op obs Roald Dahl werken wij met leerlijnen die zijn gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs. Hiermee zorgen we ervoor dat we de ontwikkeling van elke leerling goed kunnen volgen en dat we gericht kunnen werken aan de verbetering van de leerresultaten. Binnen deze leerlijnen hebben we aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden van leerlingen, zoals taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Daarnaast stellen we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief op, waarin we de leerdoelen vastleggen die we voor die leerling willen bereiken. Dit ontwikkelingsperspectief wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, zodat we altijd aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling.  

2. Adaptief onderwijs

Wij bieden adaptief onderwijs, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Dit betekent dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elke leerling. We bieden leerstof op verschillende niveaus aan en differentiëren in de instructie en verwerking van de leerstof. Ook maken we gebruik van moderne digitale middelen en leermiddelen om adaptief onderwijs te kunnen bieden.  

3. Brede ontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden we het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom besteden we ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de culturele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Dit doen we onder andere door middel van projecten, excursies, workshops en buitenschoolse activiteiten, de crea-carrousel.

4. Extra zorg voor leerlingen

De zorgverbreding is een taak voor de intern begeleider, die deel uitmaakt van het zorgteam. Zij regelt de meeste zaken rondom de zorgverbreding. We hebben op onze school een zorgstructuur waarmee we leerlingen ondersteunen die extra zorg nodig hebben. Deze zorg kan bestaan uit extra begeleiding bij het leren, remedial teaching, begeleiding door een zorgcoördinator of ondersteuning door een specialist op het gebied van leerproblemen. We werken hierbij nauw samen met de Intern Begeleider, de ouders en externe zorgpartners.  

5. Monitoring en evaluatie

We monitoren en evalueren de ontwikkeling van leerlingen op verschillende manieren. We maken gebruik van observaties, toetsen en gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierdoor hebben we een goed beeld van de ontwikkeling van elke leerling en kunnen we tijdig bijsturen als dat nodig is. Ook evalueren we regelmatig ons onderwijs en passen we ons onderwijs aan als dat nodig is.   

6. Actieve rol van leerlingen

Op onze school stimuleren we leerlingen om een actieve rol te spelen in hun eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en dat ze leren reflecteren op hun eigen leren. Dit doen we onder andere door het betrekken van leerlingen bij het formuleren van leerdoelen We vinden het belangrijk dat leerlingen weten wat ze moeten leren en waarom ze dat moeten leren. Dit doen wij door het inzetten van de volgende werkvormen.

 • Het inzetten van coöperatieve leerstrategieën om het samenwerkend leren te bevorderen zowel op cognitief als sociaal vlak.
 • Het geven van feedback en feedforward We geven leerlingen regelmatig feedback op hun leerproces en hun werk. Hierbij geven we niet alleen aan wat goed gaat en wat beter kan, maar geven we ook tips en adviezen over hoe ze verder kunnen werken aan hun ontwikkeling. Daarnaast geven we feedforward: we bespreken samen met de leerlingen welke stappen ze nog kunnen zetten om hun doelen te behalen.
 • Het reflecteren op het eigen leren We stimuleren leerlingen om te reflecteren op hun eigen leren. Door samen met de leerkracht terug te kijken op hun werk en hun leerproces, leren leerlingen om te zien wat ze hebben bereikt en waar ze nog aan kunnen werken. Door deze reflectie ontwikkelen leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en kunnen ze gericht werken aan hun verdere ontwikkeling.
 • Het stimuleren van zelfstandig werken. We stimuleren leerlingen om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Dit doen we onder andere door het aanbieden van een weektaak, waarbij leerlingen zelf hun planning maken en verantwoordelijk zijn voor het maken van de taken binnen de afgesproken tijd. Hier zit een gedegen opbouw in.
 • Het betrekken van leerlingen bij het formuleren van leerdoelen  Dit schooljaar volgen wij de cursus: Het Kindgesprek. Hierdoor leren wij de leerlingen te betrekken bij het formuleren van leerdoelen. Wat moet je leren en waarom? Door samen met de leerkracht te bespreken wat ze willen leren en waar ze naartoe willen werken, krijgen leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Dit sluit aan bij de coöperatieve leerstrategieën en de feedbackrijke klas.

Taken binnen de schoolorganisatie:

 • Mirjam Lodonk, Directeur. Zij is belast met de leiding van de school en eindverantwoordelijk.
 • Mira van Poele, IB. Organiseert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, houdt leerlingbesprekingen met en geeft adviezen aan de leerkrachten, onderhoudt contacten met externen.
 • Danny Struijk en Olaf Methorst zijn de bouwcoördinatoren. Zij maken samen met de directeur beleidsvoorstellen en vervangen in voorkomende gevallen de directeur.
 • Sandra Bakker, Rekencoördinator. De rekencoördinator is gespecialiseerd in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs op onze school. De coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke 8 kwaliteit van het rekenonderwijs en is het aanspreekpunt voor team.
 • Martijn de Zeeuw en Suzan Roos, Leescoördinatoren. Zij zijn nauw betrokken bij de activiteiten t.b.v. leesbevordering en contactpersoon van de bibliotheek.
 • Marloes Groeneveld, ICT'er. Bewaakt en bevordert de inzet van ICT binnen het onderwijs en doet beleidsvoorstellen.
 • Nicole Schippers: Multi-media specialist: Zij verzorgt lessen in de groepen 5 t/m 8 waar digitale geletterdheid aan bod komt.
 • Joyce Blijenberg, HB-specialist. Geeft les aan MHB-leerlingen in de Matildagroep, ondersteunt team en maakt beleidsvoorstellen op het gebied van Meer- en hoogbegaafdheid.
 • Lisanne Kranendonk, Coördinator sociale veiligheid; Zij coördineert de lessen Kwink, grip op de groep tijdens de Gouden weken aan de start van het nieuwe schooljaar en is gespecialiseerd in Rots&Water.
 • Mina Toeanoeboen, conciërge & coördinator overblijf. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.
 • Jacqueline de Vrij, administratief medewerkster. Verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden op het gebied van leerlingadministratie en personeelsbeleid.
 • Sandy Stout, Vakleerkracht gym. Zij geeft bewegingsonderwijs aan leerlingen uit de groepen 1-8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode "De Kleuteruniversiteit"

Dit is een geïntegreerde methode waarin bij ieder thema alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zoals taal, rekenen wereldoriëntatie, sociale- emotionele  ontwikkeling, motoriek en wetenschap & techniek. De opbouw van de methode is zodanig, dat iedere kleuter aan de lessen deel kan nemen, ieder op zijn/haar eigen niveau. Ook in onze kleutergroepen hangt een digibord, zodat de leerkrachten ook digitale lessen kunnen verzorgen in de groep. Om onze kleuters goed in hun ontwikkeling te kunnen volgen, maken wij gebruik van het observatiemodel "BOSOS' Wij voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen op cognitief gebied, gedrag of de sociaal- emotionele ontwikkeling te signaleren. Drie keer per jaar ( en uiteraard vaker indien nodig ) vindt er overleg met de ouders plaats.

Verplichte onderwijstijd

Door het ministerie is op jaarbasis een ondergrens voor het totale aantal te ontvangen uren onderwijs vastgesteld. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat 3520 uur (verdeeld over 4 jaren). Voor de groepen 5 t/m 8 is het 1000 uur per jaar. Jaarlijks wordt het aantal uren per bouw berekend om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het School Ondersteuning Profiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.                                                                                                                                  Voor informatie over het School Ondersteuning Profiel kunt u onze website raadplegen: obs-roalddahl.nl

   

Wij bieden traditioneel/regulier onderwijs volgens het EDI-model voor de kernvakken op 3 niveaus, specifiek voor de populatie van de klas, met een verdiepende en intensieve lijn. Wanneer kinderen andere behoeftes hebben dan deze 3 niveaus, dan wordt er gezocht naar een passend aanbod (consult orthopedagoog/onderwijsspecialist, eventueel bespreking in Ondersteuningsteam). Dit geldt ook voor gedrag.

Als team willen wij het onderwijs laten aansluiten bij de talenten van onze leerlingen. Hierbij helpen, stimuleren, ondersteunen en motiveren wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Op ons pedagogisch klimaat binnen onze school zijn wij trots. Wij dragen met elkaar onze normen en waarden uit, zodat onze leerlingen in een veilige omgeving zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden traditioneel/regulier onderwijs volgens het EDI-model voor de kernvakken op 3 niveaus, specifiek voor de populatie van de klas, met een verdiepende en intensieve lijn. Wanneer kinderen andere behoeftes hebben dan deze 3 niveaus, dan wordt er gezocht naar een passend aanbod. (consult orthopedagoog/onderwijsspecialist, eventueel bespreking in Ondersteuningsteam). Dit geldt ook voor gedrag. School Maatschappelijk Werk is één dagdeel op school aanwezig met een inloop spreekuur. 

Ook aan onze mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn grenzen. Ten eerste mag gedrag van leerlingen nooit ten koste gaan van medeleerlingen, leerkrachten of het geven van goed onderwijs. Daarnaast is het welbevinden van leerlingen die moeite hebben het tempo van het basisonderwijs een belangrijk criterium bij de vraag of ons onderwijs bij de leerling past.

Op obs Roald Dahl werken we met interne en externe specialisten samen binnen het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken, die meer nodig hebben dan de basisondersteuning en die de ondersteuning overstijgen, die wij in ons schoolondersteuningsprofiel beschreven hebben. Het Samenwerkingsverband is hierin onze partner om zorg te dragen voor ondersteuning aan leerlingen binnen onze school. Soms blijkt die ondersteuning onvoldoende er wordt er met elkaar naar een passende onderwijsplek gezocht. Dit alles gebeurt in overleg met ouders, waarbij het belang van de leerling centraal staat: wat heeft hij/zij nodig en waar kan dat geboden worden en op welke wijze. Voor alle leerlingen wordt op individueel niveau een afweging gemaakt of onze school de best passende onderwijsplaats is.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden brengt samenwerking tussen de deelnemende schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Deze samenwerking vindt zijn grondslag in het wettelijk kader en referentiekader passend onderwijs.   

Het doel van het samenwerkingsverband is het realiseren en onderhouden van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met de scholen voor Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.    

De leden van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden vormen een vereniging. Vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen hebben zitting in de ledenvergadering en zijn toezichthouders. Onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van het samenwerkingsverband functioneert een adviesraad waarin alle scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. De adviesraad is belast met beleidsvoorbereiding en advisering op het terrein van kwaliteitszorg. Voor meer informatie kunt u naar de website van het samenwerkingsverband. Website: www.samenwerkingsverbanddrechtsteden.nl  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze stichting OPOPS zal de komende jaren bepalen hoe er vorm gegeven kan en moet worden aan inclusiever onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzalen

In het gebouw van onze locatie is namens Wasko ook peuterspeelgroep 't Klavertje 4 gevestigd. Om de overgang van peuters naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er een duidelijke samenwerking tussen onze school en peuterspeelzaal. Om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen te bewaken, is er regelmatig overleg tussen het personeel van 't Klavertje 4 en de intern begeleider van onze school. Zodra een leerling van 't Klavertje 4 naar onze school komt, vindt deze leerlingen met de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken aan de hand van een overdrachtsformulier. Daarnaast wordt er met de ouders van een nieuwe leerling ook altijd een intake gesprek gevoerd.

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen, meestal tussen de leeftijd van 2 tot 6 jaar, om een sterke basis te leggen voor hun verdere onderwijs en groei. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel vroeg- als voorschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. VVE-programma's bieden gerichte leerervaringen die de cognitieve, sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Deze educatieve interventies helpen kinderen om vaardigheden en kennis op te bouwen, zoals taalvaardigheid, numerieke vaardigheden, probleemoplossend vermogen en sociale vaardigheden. VVE richt zich ook op het verminderen van onderwijsachterstanden bij kwetsbare kinderen, zodat ze gelijke kansen hebben wanneer ze naar de basisschool gaan. De voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in peuterspeelzaal 't Klavertje 4, waar naast de reguliere plekken ook VVE- plekken beschikbaar zijn. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier verschillende dagdelen komen om te spelen en te ontwikkelen. De peuters en hun ouders raken al gewend aan het gebouw en zien geregeld de meester, juffen en de kinderen van groep 1en 2, waardoor de overgang naar groep 1 nog prettiger en geleidelijk verloopt. 

Terug naar boven