Verschoorschool

Esdoornlaan 2 A 4254 AV Sleeuwijk

  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben hoge ambities voor onze leerlingen. Dat zijn ambities gericht op het leren en de cognitieve resultaten, maar ook gericht op de algemene en sociale ontwikkeling. Gezien de weging moeten opbrengsten behaald worden die vergelijkbaar zijn met de landelijke gemiddelden. Omdat de verschillen tussen de leerlingen groot zijn, kunnen de ambities binnen een jaargroep voor leerlingen onderling wel verschillen. In reflectiegesprekken/ portfoliogesprekken met het kind en LLO gesprekken met het kind, de ouders en de leerkracht (3 maal per jaar) worden deze hoge ambities door de leerkracht en het kind zelf geformuleerd. Ook wordt de koppeling gemaakt naar het leergedrag, de inzet en motivatie die nodig zijn om de hoge ambities en doelen te behalen. Hierover worden afspraken gemaakt en vastgelegd in het LLO formulier. Het gesprek erna wordt daarop terug gekomen om de follow- up te garanderen. 

Om het effect van ons onderwijs te kunnen meten hanteren we naast observaties, methode gebonden toetsen en de beoordeling van gemaakt werk, ook een serie objectieve toetsen. Hiervoor maken we gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem.

In iedere groep worden jaarlijks meerdere toetsen afgenomen. Al deze toetsen zijn opgenomen in de toetskalender.

In de onderbouw (groep 1 en 2) gebruiken we het observatiesysteem van Digikeuzebord. Daarnaast gebruiken leerkrachten en de ouders de portfolio’s van social schools om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Ook worden er, wanneer er aanleiding toe is, toetsen afgenomen vanuit het Toetspakket  Beginnende Geletterdheid, om tijdig mogelijke ‘risicolezers’ te signaleren en preventief te begeleiden.    

In de groep 3 t/m 8 worden toetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen op het gebied van rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling en taalverzorging (groep 6 t/m 8).  De uitslagen van alle toetsen en observaties dienen als leidraad voor aangepaste begeleiding in de klas.     Alle toetsen in het Cito LVS zijn genormeerd. Deze normen zijn bedoeld om de vaardigheid van leerlingen te vergelijken met die van andere leerlingen in eenzelfde jaargroep. Bij Cito wordt een indeling in niveaus van I tot en met V gehanteerd. De niveaugroepen geven aan hoe een leerling het doet ten opzichte van een landelijke steekproef leerlingen.

De Drempeltoets wordt in het najaar van groep 8 afgenomen en geeft op de verschillende vakgebieden het niveau van de leerling op dat moment aan. Dit geeft, naast een niveau- en richtingbepaling, ook de eventuele achterstanden weer. Het Voortgezet Onderwijs gebruikt deze gegevens voor het bepalen van de ondersteuning die een leerling al dan niet nodig zal hebben.     

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een centrale eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een bindend advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Het aantal leerlingen dat door onze school per jaar verwezen wordt naar een speciale school voor basisonderwijs is bijzonder laag. De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs, van VMBO tot gymnasium. Een en ander hangt af van de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van het kind. Gedurende hun gehele loopbaan volgen wij onze oud-leerlingen op het voortgezet onderwijs om onze prognoses te vergelijken met ons advies. Dit blijkt steeds heel goed te kloppen, waardoor wij doorgaan met dit leerlingvolgsysteem. Onze school scoort gemiddeld jaarlijks rond wat verwacht mag worden van onze schoolvergelijkingsgroep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven