Verschoorschool

Esdoornlaan 2 A 4254 AV Sleeuwijk

  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool
  • Schoolfoto van Verschoorschool

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Verschoorschool werken we met diverse functies in het team. Er werken onderwijsassistenten, leerkrachten, een intern begeleider en een directeur. Wij zijn opleidingsschool voor studenten en stagiairs. 

Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel verlof heeft, wordt intern geprobeerd de vervanging te verzorgen vanuit het eigen team en stagiairs. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zullen extern vervangende leerkrachten of onderwijsassistenten benaderd worden. 

Wanneer het niet haalbaar blijkt een vervanger voor een groep te zetten, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen.

In zeer incidentele omstandigheden kan het zijn dat wij ouders moeten vragen hun kind(eren) thuis op te vangen. Dat is alleen het geval bij ziekteverlof van een leerkracht waarbij op korte termijn geen vervanging geregeld kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Verschoorschool biedt basisondersteuning aan alle leerlingen. De weging is hoog-gemiddeld en de spreiding is groot. Dat betekent dat de doelgroep past in het gemiddelde van Nederland, en dat de onderlinge verschillen tussen leerlingen en hun achtergronden heel groot zijn. 

Wij passen ons onderwijs (soms ook groepsoverstijgend) aan op de (leer)behoeften van de leerlingen. Vanwege de grote verschillen is het leerjaarklassensysteem niet in alle gevallen passend.

Er zijn diverse leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van:

- Taal (Nt2 of TOS); Horen, zien en schrijven (Bazalt), Beeldtaal

- Rekenen; Maatwerk

- Dyslexie; Wij bieden zorg op zorgniveau 3 en bieden passende compenserende en remediërende materialen aan.

- Gedrag (aandacht, werkhouding en impulsiviteit); Kanjer, bewegend leren, activerende werkvormen

- Trauma en hechtingsproblematieken; een warm en veilig leerklimaat.

- Verrijking; we bieden adaptief onderwijs middels compacten en verrijken. Materialen zoals rekentijgers zijn in alle klassen aanwezig en in het komende schooljaar starten wij met projectonderwijs voor deze leerlingen zodat de executieve functies expliciet getraind worden. 

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het aanbod wordt op onze school vormgegeven door het team. Het is wel zo dat bij overdracht vanuit voorschool of VVE input gegeven wordt over de beginsituatie van de leerlingen.

Terug naar boven