CBS Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

Schoolfoto van CBS Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft groep 8 geen Centrale Eindtoets gemaakt wegens de coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten (Cito-toetsen Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen en Wiskunde vormen een evaluatiemoment van het leerstofaanbod van het laatste halfjaar. Lerarenwerken in dat halfjaar met een groepsplan op drie niveaus: zorg, basis en plus. Een leerling ontvangt een aanbod op zijn/haar eigen niveau.De tussenresultaten van januari en juni zijn de uitgangspunten voor de groepsbesprekingen, waarna het oude groepsplan wordt geëvalueerd en een nieuw halfjaarlijks groepsplan wordt vastgesteld.

Van iedere leerling leggen we over de basisschoolperiode een dossier aan in het leerlingvolgsysteem. Hierin zijn o.a. leerling- gegevens, verlofaanvragen, observatieverslagen, toets- en testgegevens, rapportoverzichten en verslagen van leerling- besprekingen opgenomen. Op verzoek kan een ouder op school het dossier van het kind inzien. We verstrekken geen leerling- gegevens aan derden zonder toestemming van de betrokken ouders. De leerlingen worden op sociaal-emotioneel en op cognitief terrein gevolgd door middel van leerling-observaties en toetsen. Wij gebruiken methodegebonden en onafhankelijke toetsen. Deze laatste toetsen hebben een landelijke normering, waardoor we zien of uw kind boven, op of onder het gemiddelde presteert. Het maken van toetsen is onderdeel van onze lesactiviteiten. De school maakt hiervan naar de ouders geen aparte melding. De observatie- en toetsgegevens vindt u verwerkt in het leerlingenrapport. Opvallende observaties of toetsuitslagen bespreken we apart met de betreffende ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

VO-gids

Noord-Kennemerland De keuzegids VO is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 8 en geeft algemene informatie over de scholen voor VO in de regio.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies met ouders besproken. Het advies is gebaseerd op wat de leerkrachten in de praktijk van alle dag met de leerling meemaken, gecombineerd met ervaringen uit eerdere groepen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Eind februari (groep 8) volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze. Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Voor dat het onderwijskundig rapport wordt uitgewisseld, krijgen de ouders de gelegenheid dit in te inzien. Het vervolgonderwijs houdt ons tot en met het eindexamen op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.

Onderwijskundig rapport

Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven