CBS Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

Schoolfoto van CBS Het Baken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen, werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere tijd (een heel schooljaar) bij een school ingezet worden.  

Als een leerkracht afwezig is zal deze vervangen worden uit de flexpool van Stichting Tabijn. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval maken wij achtereenvolgens gebruik van de volgende mogelijkheden:

- Vervanging door (duo-) collega

- Vervanging door ib-er en/of directeur

- Groep verdelen over de andere groepen

- Bij het ontbreken van inval en in uiterste noodzaak sturen we de groep – uiteraard nadat wij ouders hebben geïnformeerd – naar huis. Hiervoor heeft het bestuur een duidelijk protocol opgesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en binnen de school.

Begeleiding en inzet van stagiaires

Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO en andere opleidingen in onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. Ook zijn er regelmatig studenten van het Horizoncollege, richting Sociaal Pedagogisch Werk. Zij zijn bezig met de opleiding voor onderwijsassistent. De leerkracht blijft verantwoordelijk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 gaan 24 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 908 uur).

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld: kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar vormen samen een groep.

Onderwijsaanbod

We werken met de projecten van ‘Kleuterplein’ en eigen projecten. Binnen deze thema’s besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en expressie. Er vindt differentiatie plaats naar interesse, tempo en ontwikkelingsniveau. Naast de verplichte activiteiten kiezen de kinderen ook met behulp van een planbord uit een aanbod van activiteiten. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie aan een kleine groep. Daarnaast volgt de leerkracht de individuele ontwikkeling. De leerkracht analyseert de observatie- en toetsgegevens, verwerkt dit in een didactisch groepsoverzicht en werkt het verder uit in een groepsplan voor groep 2. De leerkracht biedt de lessen ‘beginnende geletterdheid’ aan op drie niveaus.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van leerjaar 3 en 4 gaan 24 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 908 uur). De leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 gaan 26 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 986,5 uur). Hiermee voldoet de school aan de wettelijke norm van 7520 onderwijsuren in acht jaar.

Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep vindt differentiatie plaats in de instructiebehoeften. Dat krijgt binnen de groep vorm in drie verschillende instructiegroepen:

- De basisgroep: dat is de grootste groep, ongeveer de helft van de klas.

- de extra instructiegroep. Deze groep heeft meer en/of andere instructie nodig om de doelen te bereiken.

- de plusgroep die na een korte instructie aan de gang kan en daardoor sneller de doelen haalt. Deze groep krijgt extra uitdaging en verdieping. De laatste twee groepen bestaan ieder uit ongeveer een kwart van de groep. De kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Kinderen zijn vertrouwd met uitgestelde aandacht, zelfstandig nakijken van oefenstof en dag- en weektaken.

Onderwijsaanbod

Kinderen, die gemakkelijk de basisleerstof doorlopen en behoefte hebben aan extra uitdaging, krijgen verdiepende opdrachten uit o.a. de Pittige Plustorens. De opdrachten worden individueel of in tweetallen afgestemd en vastgesteld. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze ontwikkelen mede daardoor eigen verantwoordelijkheid en leren hun werk te plannen. In groep 7 en 8 wordt de hoeveelheid en de frequentie van het huiswerk uitgebreid. In groep 8 zorgen de kinderen zelf voor een agenda. Kinderen uit andere groepen krijgen alleen huiswerk na overleg met de ouders. Vanaf groep 5 presenteren de kinderen hun projectwerk, maken een werkstuk en houden een boekbespreking en/of spreekbeurt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem.

Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen.

Passend onderwijs en ouders

Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen.

Passend onderwijs en arrangeren

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. Kijk op www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland.  

Verlengen/versnellen

Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Voor een zorgvuldig besluit hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan. Voor kinderen in groep 2 die geboren zijn in de maanden oktober t/m december geldt dat zij in principe doorstromen naar groep 3.

Talentgroep

Voor (meer-) begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 organiseren wij een plusklas. De begeleiding is gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling en het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden en wordt geleid door een van onze leerkrachten.

Aangepast lespakket

Soms komt het voor dat een kind het reguliere lesprogramma niet kan volgen, ook niet na een periode van intensieve begeleiding met handelingsplannen. In zo’n geval zullen de doelen moeten worden bijgesteld. In overleg met de ouders en intern begeleider wordt er dan een aangepast lespakket opgesteld, dat op het niveau van het kind aansluit. Het reguliere lesprogramma wordt dan grotendeels losgelaten en het kind werkt aan zijn/haar eigen leerlijn.  

Groepsonderzoeken

Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

Kinderen met een taal- en/of een leesachterstand

In groep 1 en 2 worden diverse lees- en taalactiviteiten aangeboden, waarbij de leerkracht let op de woordenschat van het kind, of hij/zij het verhaaltje begrijpt en hoe het kind vragen stelt. Dit verwerken we in de observatielijst. Als er sprake is van achterstand krijgen kinderen extra ondersteuning en brengt de leerkracht u op de hoogte. Bij vermoeden van dyslexie gebruiken we het nieuwe dyslexieprotocol. Dit dyslexieprotocol kunt u inzien op onze website. Ouders krijgen van ons informatie en handreikingen voor thuis. In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de lees- en taalontwikkeling door middel van methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Indien nodig krijgen de kinderen een handelingsplan, aanvullende leerstof of een tweede leerlijn. Betreffende kinderen krijgen meer tijd om te oefenen; hierbij gebruiken we het computerprogramma L2S.

Hulpverlening (*) onder schooltijd

Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering. De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken:

1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering.  Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.

2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe.

Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies.

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en welke middelen de school daarvoor ter beschikking heeft. Wij beschrijven hierin onze visie op passend onderwijs. Ook het contact met ouders wordt hierin beschreven. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven