CBS Het Baken

Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras

Schoolfoto van CBS Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Schoolbestuur

Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen bij schoolbestuur Tabijn voor bijzonder primair onderwijs. Deze scholen staan in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met zijn eigen identiteit en sterk verbonden met elkaar. Op zeven scholen verzorgt Tabijn ook buitenschoolse opvang en op één school peuteropvang in eigen beheer. Voor meer informatie over deze scholen verwijzen wij naar de website www.tabijn.nl.  Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en wordt op administratief, financieel en personeelsbeleid ondersteund door het onderwijsbureau van Tabijn. De sectoren ICT en huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse huisvesting. De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeurenberaad om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. en ICT-toepassingen beschikken.

Schooldirectie

Het managementteam van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur, intern begeleider en onderbouwcoördinator. De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met het bestuur verloopt dit altijd via de directeur van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vooruitgang
  • Ontdekken & Creatief
  • Erkenning
  • Structuur
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

Het schema laat zien dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de school. Afgelopen schooljaar hebben we een 2e groep 3 ingericht en de mogelijkheden onderzocht om onderwijs aan te bieden middels leerpleinen. Daarmee kwamen we op 12 groepen waarmee de grens aan onze huisvesting is bereikt. Naar verwachting zal de groei voortzetten, c.q. stabiliseren. De zorgen om de huisvesting van de school staan hoog op de agenda van bestuur en Gemeente Langedijk. In het schooljaar 2020-2021 starten we met 11 jaargroepen door samenvoeging van de groepen 4. Tot slot heeft de groei van de school ook gevolgen voor de personele bezetting. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om nieuwe, jonge, leerkrachten te binden aan de school.

Aannamebeleid

In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm, het onderwijskundig concept of de levensbeschouwelijke richting van de school. Een enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit geval helpen wij u bij het vinden van een geschikte school voor uw kind. Op onze school kunnen leerlingen niet geplaatst worden wanneer:

- de groepsgrootte geen plaatsing toelaat.

- er in een groep teveel kinderen zitten die specifieke extra zorg nodig hebben of de specifieke onderwijsbehoefte van het kind zelf.

- zij de grenzen van veiligheid voor zichzelf, medeleerling of leerkracht overschrijden.

- zij de mogelijkheid tot lesgeven verhinderen.

Aanmelding

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij zal u informeren over het profiel van de school en de gang van zaken. Vol trots zal zij u rondleiden door het mooie schoolgebouw. U geeft uw kind op door het invullen van een inschrijfformulier. Na ontvangst en inschrijving sturen wij u een bevestiging. Als ouder van een nieuwe leerling wordt u ongeveer 6 weken voor aanvang van de schoolloopbaan benaderd door de leerkracht. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over allerlei praktische zaken. Ook  wordt er een afspraak gemaakt voor 2 keer een dagdeel wennen en de eerste schooldag. Tijdens het wennen krijgt u een ontwikkelingsvragenlijst mee en de gebruiksaanwijzing voor Social Schools. U wordt verzocht op de eerste schooldag de ontwikkelingsvragenlijst volledig ingevuld te retourneren bij de desbetreffende leerkracht. Nadat uw kind 3 tot 6 weken op school zit volgt er een eerste oudergesprek over de eerste schoolweken van uw kind. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden, mag uw kind naar school. Er is één uitzondering: in de maand december, omdat dit een erg drukke en emotioneel spannende maand is. We kunnen in deze periode niet de gewenste aandacht aan uw kind geven. In overleg met de leerkracht komt uw kind dan na de kerstvakantie halve of hele dagen naar school.

Van een andere school?

Indien u uw kind van basisschool wilt laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van een nieuw schooljaar en pas nadat beide scholen hierover met elkaar contact hebben gehad. Voor u betekent dit dat u altijd eerst contact op dient te nemen met de basisschool van uw kind. Uiteraard gaat deze regel niet op wanneer u verhuist. Overplaatsing is dan wel mogelijk gedurende het schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven