Basisschool De Sprongh

Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh
  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh
  • Schoolfoto van Basisschool De Sprongh

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool de Sprongh. 

Basisschool De Sprongh is gesitueerd in een multifunctionele accommodatie in het kerkdorp Olland.  
De Sprongh is een gezellige, sfeervolle school, die streeft naar goed onderwijs. Wij sluiten aan bij dat wat de kinderen nodig hebben en gaan uit van dat wat kinderen kunnen. Hierdoor krijgen kinderen vertrouwen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.  Wij geven ons onderwijs vorm door in te steken op onze kernwaarden; samenwerkend, zelfverantwoordelijk, ondernemend en authenticiteit. Als team gaan we uit van het motto: We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal stralen!

Wij nodigen u van harte uit om ook de school te komen bezoeken en kennis te maken met enthousiaste leerlingen, betrokken ouders en een gedreven professioneel team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkend
  • Zelf verantwoordelijk
  • Ontwikkelen
  • Ondernemend
  • In een MFA met kinderopvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolprofiel

Op basisschool De Sprongh worden de leerlingen verdeeld over 4 groepen. De exacte groepsindeling vindt u op onze website: www.bsdesprongh.nl. Het aantal leerlingen is stabiel tot licht stijgend. Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in een leerjaar geplaatst en volgen hetzelfde programma op eigen niveau. De kinderen zitten in combinatieklassen, dat wil zeggen dat verschillende leerjaren samen in een groep zitten. Indien mogelijk volgen de leerjaren die bij elkaar zitten een gezamenlijk programma en gezamenlijke activiteiten. Dit zijn onder andere gymnastiek, sociaal emotionele ontwikkeling, techniek, handenarbeid, muziek, expressie en buitenschoolse activiteiten. 

We werken met schoolbrede thema's, waarbij de wereld oriënterende vakken, creatief werken, burgerschap en de vaardigheden rondom de 21e eeuw geïntegreerd worden aangeboden middels de methode Blink. We werken daarnaast steeds meer op maat, bijvoorbeeld bij rekenen vanuit individuele doelen. Kinderen zijn hierbij eigenaar van hun eigen leerproces. 

We hebben op school ook afspraken gemaakt samen met de leerlingen. Deze zijn te vinden op onze website: www.bsdesprongh.nl 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Onze school voert een open aannamebeleid. In principe is elk kind welkom, ongeacht zijn/haar achtergrond of religie. Van ouders die hun kind op onze school aanmelden, wordt wel verwacht dat zij de uitgangspunten en doelstellingen van de school respecteren. Zo wordt van de leerlingen verwacht dat zij participeren in activiteiten die verband houden met de vormgeving van de Katholieke identiteit.

In de regel wordt het kind aangemeld in het schooljaar voorafgaand aan het jaar dat hij/zij 4 jaar wordt. Dit kan op de jaarlijkse aanmeldingsbijeenkomst in januari, maar ook tussentijds. U kunt altijd een afspraak maken voor een informatiegesprek. Met name voor de vierjarige kinderen kan de komst naar de basisschool een hele spannende stap zijn. Om dit rustig op te bouwen kan het kind twee dagdelen voor de vierde verjaardag ‘proefdraaien’. De ervaring leert dat daarna de overgang naar ‘elke dag naar school’ wat meer ontspannen verloopt. Wanneer uw kind vlak voor de grote vakantie jarig is, adviseren wij u om na de vakantie in te stromen. Uw kind mag dan natuurlijk wel een dagdeel meedraaien in de groep om kennis te komen maken. De leerkracht van groep 1/2 neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Ook leerlingen ouder dan 4 jaar zijn van harte welkom op onze school. Neem hiervoor gerust contact op met de directeur.

Indien er geen problemen zijn te verwachten, kan de aangemelde leerling geplaatst worden. Zijn er leer-/of gedragsproblemen te voorzien, dan wordt met de interne begeleider en directie bekeken of plaatsing voldoende kans van slagen heeft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van onze school mogen elke ochtend om 8.20 uur naar school komen. We openen dan onze poort en de kinderen wachten met de andere kinderen van de klas op het schoolplein. Vanaf 8.25 uur gaat de klas samen met de leerkracht naar binnen toe.
Om 14.15 uur komen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten.
Zowel voor school als na school bent u in de gelegenheid om de leerkracht te spreken.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er kinderopvang (0 t/m 4 jaar), voorschoolse en naschoolse opvang (4 t/m 13 jaar). Daarnaast is er op dinsdag en donderdagochtend een apart peuteraanbod. 
Indien de corona-maatregelen het toelaten starten we in het schooljaar 2021-2022 met de peuter-kleutergroep bij de Sprongh waarbij de peuters van de Verbinding samen werken en spelen met de kleuters van Basisschool De Sprongh.

Onze studiedagen en maandactiviteiten zijn ook terug te vinden op onze website www.bsdesprongh.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de monitoring van het schoolklimaat en de veiligheid wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten "ZIEN! Leerlingen 5 -8". De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vullen vragenlijsten in over leer- en leefklimaat en veiligheidsbeleving. Scholen moeten volgens de wet met behulp van de monitor inzicht krijgen in drie belangrijke aspecten van veiligheid:

• Veiligheidsbeleving: Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school,
• Pestbeleving: Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid,
• Welbevinden: Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school? De inspectie ontvangt de verkregen gegevens automatisch. Het gaat dan om de gemiddelde score op schoolniveau voor elk van de drie aspecten

Bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 worden er ook door de leerkrachten en ouders lijsten ingevuld. Deze vormen samen met de lijsten van de leerlingen een geheel. 

Voor de kinderen van groep 1/2 worden de KIJK lijsten ingevuld, zowel door ouders als door leerkrachten. 

Terug naar boven