Basisschool De Springplank

Wilhelminastraat 19 5491 JL Sint-Oedenrode

  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school houden wij de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten. Uit de digitale werkboeken (Snappet) halen we veel informatie. We bieden extra ondersteuning en uitdaging. We kijken kritisch naar wat de kinderen nodig hebben en hoe we hier als leerkracht en school het beste op in kunnen spelen. Twee keer per jaar bespreken we met het team de trendanalyse en bekijken we waar we het komende schooljaar onszelf nog in kunnen ontwikkelen. We hebben schoolleerlijnen vastgesteld, zodat duidelijk is waar elk jaar de accentenliggen.

De tussenresultaten geven ons inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Als team willen we graag groeien, om het beste in ons naar boven te halen, zodat we dat ook bij de kinderen kunnen. Op dit moment zijn we bezig om didactisch handelen te versterken. Hiervoor volgen we teambreed een training Expliciete Directe Instructie. We krijgen extra scholing die gericht is op activerende werkvormen. We zien dat dit ten goede komt aan de betrokkenheid van de kinderen. De kinderen hebben meer plezier in de lessen, zijn zelf actief en leren daardoor de strategie beter. Door steeds kritisch te blijven kijken naar onszelf, de methodes, de resultaten blijven we ons ontwikkelen en dat komt ten goede aan het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We volgen de kinderen goed en komen tot een advies door te kijken naar resultaten, motivatie en werkhouding. Dit zijn namelijk belangrijke indicatoren voor een succesvolle schooltijd. We zien in de gegevens die we krijgen van de middelbare scholen dat 95 % van de kinderen na 3 jaar nog steeds op hetzelfde niveau zitten. Dit is belangrijk, want een kind dat onder- of overvraagt is niet wenselijk. Door goed onderwijs te bieden met een passend advies, zorgen we dat de kinderen klaar zijn voor de volgende stap.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS de Springplank wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling positief gestimuleerd. Wij willen de kinderen binnen een sociaal veilige school met een positief pedagogisch klimaat begeleiden om hun sociaal-emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Elk kind heeft eigen kwaliteiten en eigen sociale onderwijsbehoeften. Daar sluiten we bij aan zodat ieder kind de kans krijgt te groeien in sociale vaardigheden. School en ouders vullen elkaar hierbij aan en werken samen in het belang van het kind.  

Onze missie sluit hier naadloos op aan: 'Kinderen weten wie ze zijn, hebben oog voor de ander en de kennis en vaardigheden om het beste uit zichzelf te halen'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven