Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde Cito eindtoetsscore van 'It Klimmerblêd' over de laatste drie schooljaren was 538.9. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde. De scores in 2017 (539.1), 2018 (540.0) en 2019 (537.7)  lagen boven het landelijk gemiddelde. In de getoonde grafieken (gegevens aangeleverd door DUO) worden de scores getoond met in achtneming van de leerlinggewichten en het niveau van begrijpend lezen. De onderwijsinspectie bekijkt de scores aan de hand van de schoolgewichten. De advisering van de school aan de leerlingen van groep 8 en de ouders voor het Voortgezet Onderwijs wordt m.b.v. de Plaatsingswijzer gedaan. Van alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden de gegevens van de leerlingvolgsysteem toetsen (Cito toetsen) verwerkt in dit instrument.

In schhooojaar 2019-2020 is eer geen Cito Eindtoets gemaakt in verband met de Coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het SchoolVenster geeft u informatie over de schooladviezen over de schooljaren 2019-2020 en eerder.

Onderstaande cijfers aangaande de uitstroom van de leerlingen van groep 8 betreffend het laatste schooljaar (2019-2020) zijn als volgt:

vmbo : 66,7% 

havo : 29,6%

vwo/gymnasium :   3,7%

De leerlingen van 'It Klimmerblêd' gaan grotendeels naar het OSG en het Bornego College in Joure. Ook gaat er een deel van de leerlingen naar het Keicollege in Heerenveen, Nordwin Heerenveen, Zuyderzeecollege te Lemmer, Bogerman College en het RSG Magister Alvinus te Sneek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in het schooljaar 2014-2015 haar laatste inspectiecontrole uitgevoerd op de school. Dit was in het kader van het regulier vier jaarlijks bezoek. Er is een pilot toezichtkader gebruikt. De volgende kwaliteitsaspecten van de school zijn n.a.v. dit onderzoek als voldoende beoordeeld: de resultaten in de kernvakken, het aanbod, didactisch handelen, ondersteuning, evaluatie en verbetering, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog. Het onderdeel 'zicht op ontwikkeling' scoorde geen voldoende. Daarnaast waren de onderdelen 'veiligheid' en 'schoolklimaat' GOED. 

De mate waarin de vorderingen van leerlingen systematisch worden gevolgd aan de hand van methodegebonden toetsen en het analyseren van de gegevens uit deze toetsen kan doorontwikkeld worden. Het onderwijs moet aansluitend op de verschillen tussen de leerlingen afgestemd worden.

De afgelopen schooljaren (voor dit laatste inspectiebezoek) was de school tijdens de primaire detectie van de onderwijsinspectie steeds geplaatst in het basisarrangement.

Terug naar boven