Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde Cito eindtoetsscore van 'It Klimmerblêd' over de laatste drie schooljaren was 538.9. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde. De scores in 2017 (539.1), 2018 (540.0) en 2019 (537.7)  lagen boven het landelijk gemiddelde. In de getoonde grafieken (gegevens aangeleverd door DUO) worden de scores getoond met in achtneming van de leerlinggewichten en het niveau van begrijpend lezen. De onderwijsinspectie bekijkt de scores aan de hand van de schoolgewichten. De advisering van de school aan de leerlingen van groep 8 en de ouders voor het Voortgezet Onderwijs wordt m.b.v. de Plaatsingswijzer gedaan. Van alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden de gegevens van de leerlingvolgsysteem toetsen (Cito toetsen) verwerkt in dit instrument.

In schhooojaar 2019-2020 is eer geen Cito Eindtoets gemaakt in verband met de Coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het SchoolVenster geeft u informatie over de schooladviezen over de schooljaren 2019-2020 en eerder.

Onderstaande cijfers aangaande de uitstroom van de leerlingen van groep 8 betreffend het laatste schooljaar (2019-2020) zijn als volgt:

vmbo : 66,7% 

havo : 29,6%

vwo/gymnasium :   3,7%

De leerlingen van 'It Klimmerblêd' gaan grotendeels naar het OSG en het Bornego College in Joure. Ook gaat er een deel van de leerlingen naar het Keicollege in Heerenveen, Nordwin Heerenveen, Zuyderzeecollege te Lemmer, Bogerman College en het RSG Magister Alvinus te Sneek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in het schooljaar 2014-2015 haar laatste inspectiecontrole uitgevoerd op de school. Dit was in het kader van het regulier vier jaarlijks bezoek. Er is een pilot toezichtkader gebruikt. De volgende kwaliteitsaspecten van de school zijn n.a.v. dit onderzoek als voldoende beoordeeld: de resultaten in de kernvakken, het aanbod, didactisch handelen, ondersteuning, evaluatie en verbetering, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog. Het onderdeel 'zicht op ontwikkeling' scoorde geen voldoende. Daarnaast waren de onderdelen 'veiligheid' en 'schoolklimaat' GOED. 

De mate waarin de vorderingen van leerlingen systematisch worden gevolgd aan de hand van methodegebonden toetsen en het analyseren van de gegevens uit deze toetsen kan doorontwikkeld worden. Het onderwijs moet aansluitend op de verschillen tussen de leerlingen afgestemd worden.

De afgelopen schooljaren (voor dit laatste inspectiebezoek) was de school tijdens de primaire detectie van de onderwijsinspectie steeds geplaatst in het basisarrangement.

Terug naar boven