Basisschool Roald Dahl

Papaverstraat 31 5271 RA Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Basisschool Roald Dahl

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen

De groepsleerkracht volgt de leerlingen nauwgezet door observaties, gesprekjes, proefwerken, maar ook m.b.v. toetsen die bij de methodes horen. Tweemaal per jaar op vaste tijden worden niet-methode gebonden toetsen afgenomen. Voor de kleuters betreft het taal en rekenen. In de groepen 3 tot en met 8 gaat het om technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling. Deze toetsen meten de cognitieve (kennis) vaardigheden en zijn ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor toetsontwikkeling). Ze zijn landelijk genormeerd. We volgen ook de sociale en emotionele ontwikkeling. In de onderbouw gebruiken we hiervoor de Pravoo-lijst naast ZIEN. In alle groepen wordt er gewerkt met ZIEN. De leerkracht krijgt zo een beeld van ieder kind en van de hele groep. Als team krijgen we  een beeld van de hele school ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het totaal overzicht van de toetsgegevens van iedere individuele leerling en daarnaast het volgen van de totale ontwikkelingslijn van alle kinderen noemen we het leerlingvolgsysteem.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wikken en wegen, procedure advisering voortgezet onderwijs

We houden zorgvuldig bij welke resultaten de kinderen behalen. Daarvoor gebruiken we landelijk genormeerde toetsen, observatielijsten en methode gebonden toetsen. De resultaten bespreken we met de kinderen, met elkaar als team en met de ouders.

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO beschikbaar.   De centrale eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kiezen wij ook voor de eindtoets Wereldoriëntatie. 

De centrale eindtoets neemt een dagdeel in beslag. De toets wordt jaarlijks afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van het resultaat op de eindtoets PO (Primair Onderwijs)  Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Als het resultaat minder goed is dan verwacht, mag de school het advies niet aanpassen. 

 

De procedure advisering op onze school is als volgt:  

Eind groep 7 wordt een voorlopige indicatie gegeven. Deze indicatie is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van het kind. Dit advies wordt toegelicht in een gesprek met ouders en kind. Ook de resultaten van de entreetoets groep 7 worden hierin meegenomen.

  

Het voorlopig advies wordt schriftelijk vastgelegd en tijdens het gesprek ondertekend door ouders en leerkracht. Aantekeningen over het gesprek en het voorlopig advies worden genoteerd in Parnassys. 

Het voorlopig advies is gebaseerd op: 

 •  Methode gebonden toetsen
 •  leerlingvolgsysteem van cito t/m M7
 •  sociaal-emotionele ontwikkeling
 •  taak- werkhouding
 •  huiswerkattitude
 •  entreetoets

 Het voorlopig advies komt tot stand na overleg met de leerkrachten van het kind uit groep 7, de leerkracht van groep 8, de zorgcoördinator en de directeur.

Ouders kunnen voor een aanvullend gegeven zorgen zoals een capaciteitenonderzoek. Dit moet voor de kerstvakantie in groep 8 schriftelijk bekend gemaakt worden aan school (directeur, Ib-er of leerkracht). 

Begin groep 8 is er in augustus/september een informatieavond.

Tijdens deze avond krijgen de ouders van de kinderen van groep 8 ook informatie over de  procedure advisering VO en werkwijze in de klas. 

Eind november vinden 10 minutengesprekken plaats naar aanleiding van het rapport. Samen met de ouders en het kind wordt de huidige stand van zaken besproken. Eventuele werkpunten uit het gesprek eind groep 7 kunnen dan ook besproken worden.

 In december is de scholenmarkt, waar de ouders informatie krijgen van  de scholen, die in de afgelopen jaren kinderen uit Sint-Michielsgestel hebben aangenomen. (o.a. Elde College, Sint Janslyceum, Beekvliet en Maurick College) Deze scholenmarkt wordt afwisselend gehouden op de basisscholen van de kern Sint Michielsgestel: Roald Dahl, Bolster of Touwladder.

 In januari worden de Cito midden 8 toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. In februari komen de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur bijeen om het definitieve advies te bepalen. Het definitieve advies is gebaseerd op: 

 • Methode gebonden toetsen
 • Leerlingvolgsysteem van cito t/m M8
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 • Taak- werkhouding
 • Huiswerkattitude
 • Entreetoets 
 • Eventuele aanvullende rapporten van externen. (voor de kerstvakantie verstrekt aan de school) 

 Eind februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Deze adviezen worden vastgelegd in het digitale leerlingdossier en tijdens het gesprek uitgereikt. Indien ouders zich niet kunnen vinden in het advies, zal pas na de eindtoets bij een hogere score het advies heroverwogen worden. 

 Tussen 15 april en 15 mei maken de kinderen de eindtoets Route 8. De uitslag hiervan krijgen de kinderen  schriftelijk mee naar huis, nadat de leerkracht besproken heeft met de leerling. De ouders worden  in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van de uitslag op eigen verzoek nog een gesprek te hebben. 

 We willen ook graag weten of ons advies blijft kloppen.  Wij ontvangen overzichten van de door onze ex-leerlingen behaalde resultaten. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voorgezet onderwijs gaan. We bespreken dan ook de leerlingen die er al langer zitten

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van het inspectiebezoek en de waardering die daar uitgekomen is, zijn we aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

We hebben werkgroepen in het leven geroepen om de ontwikkelingen breder weg te zetten. Ook zijn we op zoek naar het werken met doelen in de basisvakken.

In het nieuwe schoolplan zal daar ook aandacht voor zijn.

Terug naar boven